Показалец 
Протокол
PDF 680kWORD 45k
Четвъртък, 19 април 2018 г. - Страсбург
Резултати от различните гласувания

 Значения на съкращенията и символите

 1. Беларус 

Предложения за резолюция: B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Общо предложение за резолюция RC-B8-0197/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
гласуване: резолюция (целия текст)+
Предложения за резолюция на политическите групи
B8-0197/2018PPE
B8-0199/2018S&D
B8-0200/2018ECR
B8-0201/2018ALDE
B8-0204/2018Verts/ALE
Разни
Анна Заборска (групата РРЕ) е също сред подписалите общото предложение за резолюция RC-B8-0197/2018.

 2. Филипини 

Предложения за резолюция: B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Общо предложение за резолюция RC-B8-0198/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
след § 131GUE/NGLПГ-139, 466, 24
§ 142GUE/NGLразд.
1/ПГ-170, 443, 17
2/ПГ-77, 492, 67
§оригинален текстразд.
1+
2+
гласуване: резолюция (целия текст)+
Предложения за резолюция на политическите групи
B8-0198/2018PPE
B8-0202/2018S&D
B8-0203/2018ECR
B8-0205/2018ALDE
B8-0206/2018Verts/ALE
B8-0208/2018GUE/NGL
Искания за поименно гласуване
GUE/NGL:изменения 1, 2 (2-ра част)
Искания за гласуване поотделно
ECR:§ 14
Искания за разделно гласуване
GUE/NGL:
изменение 2
1-ва част:Целият текст с изключение на: „счита, че настоящите преговори за свободна търговия следва да бъдат замразени, докато положението с правата на човека в страната не бъде подобрено“
2-ра част:тези думи
§ 14
1-ва част:Целият текст с изключение на: „макар и напредъкът, постигнат в прилагането на конвенциите на схемата ОСП+, да е в голяма степен положителен“
2-ра част:тези думи
Разни
Анна Заборска (групата РРЕ) е също сред подписалите общото предложение за резолюция RC-B8-0198/2018.

 3. Положението в ивицата Газа 

Предложения за резолюция: B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Общо предложение за резолюция RC-B8-0191/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
§ 3§оригинален текстпоотд.+
съображение Д§оригинален текстпоотд.+
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+524, 30, 92
Предложения за резолюция на политическите групи
B8-0191/2018PPE
B8-0207/2018S&D
B8-0209/2018ALDE
B8-0210/2018Verts/ALE
B8-0211/2018ECR
B8-0212/2018GUE/NGL
Искания за поименно гласуване
ECR:окончателно гласуване
Искания за гласуване поотделно
GUE/NGL:§ 3, съображение Д
Разни
Изменение 1 бе оттеглено.
Барт Стас (групата Verts/ALE) оттегли подписа си на общото предложение за резолюция RC-B8-0191/2018.

 4. Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за прилагането на минималната стандартна данъчна ставка * 

Доклад: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
единно гласуванеПГ+562, 58, 22

 5. Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***I 

Доклад: Krišjānis Kariņš и Judith Sargentini (A8-0056/2017)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Временно споразумение
Временно споразумение2комисияПГ+574, 13, 60

 6. Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства ***I 

Доклад: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Временно споразумение
Временно споразумение356комисияПГ+547, 83, 16

 7. Биологично производство и етикетиране на биологични продукти ***I 

Доклад: Martin Häusling (A8-0311/2015)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Временно споразумение
Временно споразумение403комисияПГ+466, 124, 50
Декларации на Комисията404комисия+

 8. Насоки за политиките за заетост на държавите членки * 

Доклад: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Изменения, внесени от водещата комисия - гласуване „ан блок“1-23
25-27
29
31-37
комисия+
Изменения, внесени от водещата комисия - гласувания поотделно24комисияразд.
1+
2/ЕГ+331, 311, 9
28комисияразд.
1+
2/ЕГ-283, 362, 3
30комисияразд.
1+
2/ЕГ-309, 322, 17
гласуване: предложение на КомисиятаПГ+452, 156, 39
Искания за разделно гласуване
PPE:
изменение 24
1-ва част:Целият текст с изключение на: „относно прозрачността на възнагражденията и одити на заплащането“
2-ра част:тези думи
изменение 28
1-ва част:Целият текст с изключение на: „например чрез подобряване на достъпа до съответната информация в предприятията и въвеждане на разпоредби за участието на работниците при решаването на свързани с дружеството въпроси.“
2-ра част:тези думи
изменение 30
1-ва част:Целият текст с изключение на: „например мигрантите или етническите малцинства“
2-ра част:тези думи

 9. Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2019 година: Раздел І – Европейски парламент 

Доклад: Paul Rübig (A8-0146/2018)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
§ 11EFDD-
§ 42EFDD-
18ENFПГ-76, 552, 16
§ 812PPEЕГ+316, 292, 29
§ 133EFDD-
19ENFПГ-81, 547, 14
§ 1420ENF-
след § 214EFDDПГ-231, 330, 78
§ 2421ENFПГ-144, 443, 42
5EFDD-
§ 26§оригинален текстПГ+491, 101, 35
след § 286EFDDПГ-134, 438, 57
22ENFПГ-95, 495, 44
§ 3013PPEразд.
1/ЕГ+377, 229, 27
2/ЕГ+350, 262, 23
§ 3124Verts/ALEПГ-265, 336, 40
14PPEЕГ+342, 284, 20
след § 3125Verts/ALEПГ-226, 369, 47
26Verts/ALEПГ-270, 354, 20
§ 3215зPPEЕГ-300, 336, 5
след § 3223ENFПГ-130, 471, 41
§ 3327Verts/ALEПГ-206, 404, 18
§ 3416PPEЕГ-273, 317, 48
§ 3617PPEЕГ-233, 385, 29
§оригинален текстПГ+407, 208, 28
§ 38§оригинален текстПГ+575, 28, 40
след § 387EFDDПГ-130, 473, 36
след § 458EFDDПГ-108, 491, 37
след § 4628Verts/ALE-
след § 529EFDD-
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+455, 123, 72
Искания за поименно гласуване
Verts/ALE:изменения 24, 25, 26, 27, § 38
EFDD:изменения 4, 6, 7, 8
GUE/NGL:изменение 6, § 36
ECR, PPE:§ 26
ENF:изменения 18, 19, 21, 22, 23
Искания за гласуване поотделно
GUE/NGL:§ 36
PPE:§ 26
Искания за разделно гласуване
GUE/NGL:
изменение 13
1-ва част:Целият текст с изключение на: „без да се създават допълнителни разходи или административна тежест за администрацията на Парламента“ и „което би било в разрез със схемата за намаляване на персонала“
2-ра част:тези думи
Разни
Изменения 10 и 11 бяха оттеглени.

 10. Решение за започване на междуинституционални преговори: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката ***I 

Доклад: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
гласуване: Решение за започване на междуинституционални преговориПГ+320, 312, 17
Искания за поименно гласуване
Verts/ALE, S&D, GUE/NGL:окончателно гласуване
Разни
Гласуването беше поискано от групите S&D, Verts/ALE и GUE/NGL (съгласно член 69в от Правилника за дейността).

 11. Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Куцяк и Мартина Кушнирова 

Предложение за резолюция: B8-0186/2018

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B8-0186/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)
§ 4§оригинален текстразд.
1+
2/ЕГ+417, 178, 48
§ 8§оригинален текстразд.
1/ПГ+636, 1, 12
2/ПГ+527, 87, 29
след § 131EFDDЕГ+379, 230, 39
§ 16§оригинален текстразд.
1/ПГ+515, 117, 16
2/ПГ+526, 89, 26
§ 173Verts/ALEЕГ+343, 288, 18
4PPE+
§оригинален текстразд.
1
2
§ 20§оригинален текстПГ+477, 116, 15
съображение Ж§оригинален текстПГ+529, 90, 23
съображение Л2Verts/ALEЕГ+331, 266, 42
съображение Н§оригинален текстпоотд.+
съображение Р§оригинален текстпоотд.+
съображение Х§оригинален текстразд.
1+
2/ЕГ+402, 206, 35
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+573, 27, 47
Искания за поименно гласуване
ECR:§§ 8 (2-ра част), 16 (2-ра част), 20, съображение Ж, окончателно гласуване
Искания за гласуване поотделно
ECR:§ 20, съображение Ж
S&D:съображения Н, Р
Искания за разделно гласуване
ECR:
§ 8
1-ва част:„изтъква, че лицата, сигнализиращи за нередности, се оказаха ключов ресурс за разследващата журналистика и за независимата преса, и че гарантирането на поверителността на източниците е от основно значение за свободата на печата; поради това подчертава, че лицата, сигнализиращи за нередности, допринасят за демокрацията, прозрачността на политиките и икономиката, и за информирана общественост; призовава словашките органи и всички държави членки да гарантират защитата на личната безопасност и поминък на разследващите журналисти и на лицата, сигнализиращи за нередности;“
2-ра част:„отправя искане към Комисията да предложи ефективна, всеобхватна и хоризонтална директива на ЕС относно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, като изцяло потвърди препоръките на Съвета на Европа и резолюциите на Парламента от 14 февруари 2017 г.;“
§ 16
1-ва част:„призовава Съвета да работи с участващите държави членки за създаването на Европейската прокуратура възможно най-бързо“
2-ра част:„в интерес на координирани действия срещу измами в ЕС и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза“
S&D:
§ 4
1-ва част:„призовава словашкия главен прокурор да преразгледа наказателния иск, внесен от Ян Куцяк след като е бил заплашен,“
2-ра част:„и да разследва сведенията, че лични данни са изтекли, след като той е подал няколко искания, свързани със свободата на достъп до информация, до словашките органи;“
§ 17
1-ва част:Целият текст с изключение на: „в който се твърди, че подборът на висши прокурори се счита за силно политизиран и че съществуват редица твърдения за корупция срещу висши длъжностни лица, които не са довели до надлежно разследване“
2-ра част:тези думи
съображение Х
1-ва част:Целият текст с изключение на: „освен това изборът на висши прокурори беше описан като силно политизиран“
2-ра част:тези думи
Разни
Изменения 5–8 се анулират.

 12. Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз 

Предложение за резолюция: B8-0189/2018

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B8-0189/2018
(комисия LIBE)
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+489, 137, 14
Искания за поименно гласуване
EFDD:окончателно гласуване

 13. Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция 

Предложение за резолюция: B8-0194/2018

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B8-0194/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
преди § 12ENF-
§ 13ENF-
след § 34ENF-
5ENFПГ-90, 524, 12
пред съображение А1ENF-
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+607, 7, 18
Искания за поименно гласуване
GUE/NGL:окончателно гласуване
ENF:изменение 5
Разни
Предложението за резолюция В8-0196/2018 бе оттеглено.

 14. Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти 

Доклад: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
§ 1§оригинален текстПГ+479, 112, 25
§ 6§оригинален текстразд.
1+
2+
§ 134ALDE-
§ 14§оригинален текстразд.
1+
2/ПГ+393, 129, 101
§ 165ALDEЕГ-199, 414, 5
§ 17ALDE-
§ 187ALDEразд.
1-
2+
§оригинален текстразд.
1
2
3
§ 228ENFПГ-128, 479, 12
съображение А§оригинален текстразд.
1+
2-
съображение Д§оригинален текстпоотд.+
съображение И§оригинален текстразд.
1+
2/ПГ+456, 115, 47
съображение Й§оригинален текстпоотд./ЕГ+347, 244, 23
съображение К§оригинален текстпоотд.+
съображение Н1ALDEЕГ-210, 373, 28
съображение ОALDE-
§оригинален текстразд.
1+
2+
съображение П3ALDE+
§оригинален текстразд.
1
2
съображение С§оригинален текстПГ+309, 273, 34
съображение Ф§оригинален текстпоотд./ЕГ+301, 253, 64
съображение Ш§оригинален текстпоотд.+
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+518, 50, 46
Искания за поименно гласуване
ECR:§§ 1, 14 (2-ра част), съображения И (2-ра част), С
ENF:изменение 8
Искания за гласуване поотделно
PPE:съображения Д, Й, Ш
ECR:§ 1, съображения К, С, Ф
Искания за разделно гласуване
PPE:
съображение А
1-ва част:Целият текст с изключение на: „подобряват“
2-ра част:тази дума
S&D:
изменение 7
1-ва част:Целият текст с изключение на заличаването на думата „основно“
2-ра част:Заличаване на думата „основно“
ECR:
§ 6
1-ва част:Целият текст с изключение на: „ясното разграничение“
2-ра част:тези думи
§ 14
1-ва част:Целият текст с изключение на: „подчертава, че ограниченото използване на процедурата „жълт картон“ би могло да означава, че принципът на субсидиарност като цяло се спазва в рамките на ЕС; поради това счита, че процедурните слабости на СРП следва да не се разглеждат като убедително доказателство за неспазване на принципа на субсидиарност;“
2-ра част:тези думи
съображение И
1-ва част:Целият текст с изключение на: „като естествени представители на европейския демос;“
2-ра част:тези думи
съображение О
1-ва част:„като има предвид, че системата за ранно предупреждение може да бъде допълнена от системата, която понастоящем позволява на националните парламенти да представят конструктивни предложения за разглеждане от Комисията,“
2-ра част:„при надлежно зачитане на нейното право на инициатива“
съображение П
1-ва част:„като има предвид, че множество национални парламенти изразиха интерес към създаването на инструмент за подобряване на политическия диалог, който да им осигури възможността за представяне на конструктивни предложения за обсъждане от Комисията,“
2-ра част:„при надлежно зачитане на нейното право на инициатива, след получаване на подкрепа от Парламента“
PPE, ECR:
§ 18
1-ва част:„предлага, в съответствие с политическия диалог, започнат от Комисията през 2016 г., пълноценно използване на системата, като националните парламенти могат да внасят конструктивни предложения до Комисията с цел оказване на положително въздействие върху европейския дебат и правомощието за законодателна инициатива на Комисията; в тази връзка предлага Комисията да има право на преценка дали да приеме тези предложения или да изпрати официален отговор, подчертавайки мотивите за отказа си;“
2-ра част:„посочва, че подобна процедура не може да включва право на инициатива, нито право на оттегляне или изменение на законодателство, тъй като това би саботирало „метода на Съюза“ и разпределението на правомощията между органите на национално и европейско равнище, нарушавайки по този начин Договорите;“
3-та част:„препоръчва междувременно, при бъдещо преразглеждане на Договорите, правото на законодателна инициатива да бъде предоставено основно на Европейския парламент, в качеството му на пряк представител на гражданите на ЕС;“

 15. Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията 

Доклад: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
§ 6§оригинален текстПГ-296, 303, 7
§ 19§оригинален текстразд.
1+
2/ПГ+575, 7, 16
3+
§ 28§оригинален текстпоотд.+
§ 36§оригинален текстпоотд.+
§ 38§оригинален текстпоотд.+
§ 50§оригинален текстпоотд./ЕГ-288, 293, 8
§ 56§оригинален текстпоотд./ЕГ+319, 236, 32
§ 66§оригинален текстпоотд.+
§ 69§оригинален текстпоотд.+
след § 691Verts/ALEПГ+284, 273, 30
§ 70§оригинален текстпоотд./ЕГ-230, 328, 28
§ 72§оригинален текстпоотд.+
§ 80§оригинален текстпоотд.-
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+445, 104, 38
Искания за поименно гласуване
Verts/ALE:изменение 1, § 6
GUE/NGL:§ 19 (2-ра част)
Искания за гласуване поотделно
PPE:§§ 28, 56, 66, 69, 72
S&D:§§ 36, 38, 50, 70, 80
Verts/ALE:§ 6
Искания за разделно гласуване
GUE/NGL
§ 19
1-ва част:„счита, че за да бъдат в състояние НОЗК да извършват работата си при пълна независимост, Комисията следва да провери дали НОЗК разполагат с подходящите средства от гледна точка на финансови, човешки и технически ресурси и дали избирането или назначаването на техните директори и висш ръководен състав е прозрачно и не е политически повлияно; подчертава, че независимостта на НОЗК, включително по отношение на бюджета, е от съществено значение, за да се гарантира ефективното прилагане на законодателството на ЕС в областта на конкуренцията; призовава държавите членки да гарантират, че НОЗК публикуват годишните доклади, съдържащи статистически данни и мотивирано обобщение на своите дейности, и отправя искане към Комисията да внесе годишен доклад до Парламента относно тези ключови въпроси;“
2-ра част:„счита, че НОЗК трябва да разполагат с процедури, които да гарантират, че техните служители и директори, за разумен срок след напускане на заеманата от тях длъжност, се въздържат от заемането на позиции, които могат да доведат до конфликт на интереси във връзка с конкретен случай, с които те са били ангажирани в НОЗК;“
3-та част:„подчертава значението на Европейската мрежа по конкуренция, която осигурява платформа за редовен обмен между Комисията и НОЗК, за да се гарантира ефективно и последователно прилагане на разпоредбите в областта на конкуренцията; призовава Комисията да вземе предвид становището на НОЗК;“

 16. Обществени колебания относно ваксините и намаляване на равнищата на ваксинация в Европа 

Предложения за резолюция: B8-0188/2018, B8-0195/2018

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B8-0188/2018
(комисия ENVI)
§ 11§оригинален текстПГ+306, 263, 9
§ 33§оригинален текстразд.
1+
2+
гласуване: резолюция (целия текст)+
Предложение за резолюция B8-0195/2018
(група ENF)
гласуване: резолюция (целия текст)
Искания за поименно гласуване
ECR:§ 11
Искания за гласуване поотделно
PPE:§ 11
Искания за разделно гласуване
ECR:
§ 33
1-ва част:Целият текст с изключение на: „да улесни установяването на по-хармонизиран и по-добре съгласуван график за ваксиниране в целия ЕС“
2-ра част:тези думи

 17. Изпълнение на Директивата относно европейската заповед за защита 

Доклад: Soraya Post и Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
след § 362S&D-
съображение В1S&DЕГ-237, 305, 17
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+475, 51, 28

 18. Прилагането на процеса от Болоня - Актуално състояние и последващи действия 

Предложение за резолюция: B8-0190/2018

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B8-0190/2018
(комисия CULT)
след § 93GUE/NGLПГ+276, 226, 44
съображение А1GUE/NGLПГ+311, 186, 49
след съображение А2GUE/NGLПГ-87, 445, 16
съображение Г§оригинален текстразд.
1+
2+
гласуване: резолюция (целия текст)+
Искания за поименно гласуване
GUE/NGL:изменения 1, 2, 3
Искания за разделно гласуване
GUE/NGL:
съображение Г
1-ва част:Целият текст с изключение на: „стимулирането на пригодността за заетост и конкурентоспособността“
2-ра част:тези думи
Последно осъвременяване: 28 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност