Показалец 
Протокол
PDF 328kWORD 87k
Четвъртък, 19 април 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз (внесени предложения за резолюция)
 3.Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция (внесени предложения за резолюция)
 4.Изпълнение на Директивата относно европейската заповед за защита (разискване)
 5.Прилагането на процеса от Болоня - Актуално състояние и последващи действия (разискване)
 6.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
6.1.Беларус
  
6.2.Филипини
 7.Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността) (одобрение)
 8.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (продължeние на разискването)
  
8.1.Положението в ивицата Газа
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Време за гласуване
  
10.1.Беларус (гласуване)
  
10.2.Филипини (гласуване)
  
10.3.Положението в ивицата Газа (гласуване)
  
10.4.Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за прилагането на минималната стандартна данъчна ставка * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.5.Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***I (гласуване)
  
10.6.Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства ***I (гласуване)
  
10.7.Биологично производство и етикетиране на биологични продукти ***I (гласуване)
  
10.8.Насоки за политиките за заетост на държавите членки * (гласуване)
  
10.9.Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2019 година: Раздел І – Европейски парламент (гласуване)
  
10.10.Решение за започване на междуинституционални преговори: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката ***I (гласуване)
  
10.11.Решение за започване на междуинституционални преговори: Общи правила за вътрешния пазар на природен газ ***I (гласуване)
  
10.12.Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Куцяк и Мартина Кушнирова (гласуване)
  
10.13.Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз (гласуване)
  
10.14.Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция (гласуване)
  
10.15.Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти (гласуване)
  
10.16.Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (гласуване)
  
10.17.Обществени колебания относно ваксините и намаляване на равнищата на ваксинация в Европа (гласуване)
  
10.18.Изпълнение на Директивата относно европейската заповед за защита (гласуване)
  
10.19.Прилагането на процеса от Болоня - Актуално състояние и последващи действия (гласуване)
 11.Обяснения на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
 16.Решения относно някои документи
 17.Петиции
 18.Внесени документи
 19.График на следващите заседания
 20.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 21.Закриване на заседанието
 22.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.01 ч.


2. Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз (2018/2619(RSP)))

Разискването се състоя на 17 април 2018 г. (точка 2 от протокола от 17.4.2018 г).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Claude Moraes, от името на комисията LIBE, относно необходимостта от създаване на Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават основните ценности в рамките на Европейския съюз на местно и национално равнище (2018/2619(RSP)) (B8-0189/2018).

Гласуване: точка 10.13 от протокола от 19.4.2018 г г.


3. Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция (2018/2670(RSP))

Разискването се състоя на 17 април 2018 г. (точка 18 от протокола от 17.4.2018 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete и David McAllister, от името на групата PPE; Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis и Miltiadis Kyrkos, от името на групата S&D; Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous и Raffaele Fitto от името на групата ECR; Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE; Bodil Valero и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE; Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo и Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL; Fabio Massimo Castaldo и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно нарушаването на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция (2018/2670(RSP)) (B8-0194/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto и Ruža Tomašić, от името на групата ECR, относно нарушаването на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция (2018/2670(RSP)) (B8-0196/2018).

Гласуване: точка 10.14 от протокола от 19.4.2018 г г.


4. Изпълнение на Директивата относно европейската заповед за защита (разискване)

Доклад относно изпълнението на Директива 2011/99/ЕС относно европейската заповед за защита [2016/2329(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Soraya Post и Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Soraya Post и Teresa Jiménez-Becerril Barrio представиха доклада.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Изказаха се: Jaromír Štětina, от името на групата PPE, Anna Hedh, от името на групата S&D, Branislav Škripek, от името на групата ECR, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica и Lara Comi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană и Notis Marias.

Изказаха се: Elżbieta Bieńkowska, Soraya Post и Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.18 от протокола от 19.4.2018 г г.


5. Прилагането на процеса от Болоня - Актуално състояние и последващи действия (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000020/2018), зададен от Petra Kammerevert, от името на комисията CULT, към Комисията: "Изпълнението на процеса от Болоня - актуално състояние и последващи действия" (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018)

Krystyna Łybacka (в качеството на заместник на автора) разви въпроса.

Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Silvia Costa, от името на групата S&D, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat, от името на групата ALDE, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Curzio Maltese, от името на групата GUE/NGL, Patrick O'Flynn, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, и Michaela Šojdrová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Илхан Кючюк, Tania González Peñas, Kostas Papadakis, Lara Comi, Maria Grapini и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Petra Kammerevert, от името на комисията CULT, относно прилагането на процеса от Болоня – актуално състояние и последващи действия (2018/2571(RSP)) (B8-0190/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.19 от протокола от 19.4.2018 г г.


6. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 18.4.2018 г.)


6.1. Беларус

Предложения за резолюция B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 и B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius и Bronis Ropė представиха предложенията за резолюции.

Изказа се Krzysztof Hetman, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказа се Doru-Claudian Frunzulică, от името на групата S&D.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina и Charles Tannock.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 19.4.2018 г г.


6.2. Филипини

Предложения за резолюция B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 и B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler и Miguel Urbán Crespo представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Francisco Assis, от името на групата S&D, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, и Soraya Post.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ignazio Corrao, Csaba Sógor и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.2 от протокола от 19.4.2018 г г.

(Продължeние на разискването: вж. точка 8 от протокола от 19.4.2018 г.)


7. Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността) (одобрение)

Председателят обяви, че не е получил искане от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, да се постави на гласуване искането на комисията FEMM за консултации с Европейския икономически и социален комитет, така че той да представи становище относно неравенството между половете в цифровия сектор, обявено в протокола от сряда,18 април 2018 г. (точка 9 от протокола от 18.4.2018 г.).

Следователно в съответствие с член 137, параграф 2 от Правилника за дейността това искане се счита за одобрено.


8. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (продължeние на разискването)

(Начало на разискването: вж. точка 6 от протокола от 19.4.2018 г.)


8.1. Положението в ивицата Газа

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 18.4.2018 г.)

Предложения за резолюция B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 и B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder и Neoklis Sylikiotis представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo и Dobromir Sośnierz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Maria Arena, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot и Julie Ward.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.3 от протокола от 19.4.2018 г.

(Заседанието беше прекъснато в 12.00 ч. в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

9. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.04 ч.


10. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


10.1. Беларус (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 и B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0197/2018

(за замяна на B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 и B8-0204/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Андрей Ковачев, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil и José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE.

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Clare Moody, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei и Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE;

—   Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2018)0174)


10.2. Филипини (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 и B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0198/2018

(за замяна на B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 и B8-0208/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Deirdre Clune, Андрей Ковачев, Julia Pitera, Marijana Petir, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák и Jiří Pospíšil, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Neena Gill, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei и Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR;

—   Urmas Paet, Неджми Али, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, Davor Škrlec, Heidi Hautala и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0175)


10.3. Положението в ивицата Газа (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 и B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0191/2018

(за замяна на B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018 и B8-0211/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil и Elmar Brok, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Norbert Neuser, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga и Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake и Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE;

—   Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea и Eleonora Evi.

Приема се (P8_TA(2018)0176)

(Предложението за резолюция B8-0212/2018 отпада.)


10.4. Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за прилагането на минималната стандартна данъчна ставка * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за прилагането на минималната стандартна данъчна ставка [COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0177)


10.5. Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Krišjānis Kariņš и Judith Sargentini (A8-0056/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0178)


10.6. Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0179)


10.7. Биологично производство и етикетиране на биологични продукти ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, за изменение на Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ на Европейския парламент и на Съвета [регламент относно официалния контрол] и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Martin Häusling (A8-0311/2015)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0180)


10.8. Насоки за политиките за заетост на държавите членки * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки [COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2018)0181)


10.9. Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2019 година: Раздел І – Европейски парламент (гласуване)

Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2019 година [2018/2001(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Paul Rübig (A8-0146/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0182)


10.10. Решение за започване на междуинституционални преговори: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Одобрява се

Изказвания

Преди гласуването, в съответствие с член 69в, параграф 2, втора алинея от Правилника за дейността, Janusz Lewandowski (докладчик), който се изказа в подкрепа на решението на комисията за започване на преговори, и Dan Nica, който се изказа против това решение.


10.11. Решение за започване на междуинституционални преговори: Общи правила за вътрешния пазар на природен газ ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Председателят съобщи, че групата GUE/NGL е оттеглила искането за гласуване, и отбеляза, че не е отправено друго искане. Следователно решението на комисията за започване на преговори се оттегля от времето за гласуване, в съответствие с член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.


10.12. Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Куцяк и Мартина Кушнирова (гласуване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Куцяк и Мартина Кушнирова (2018/2628(RSP))

Разискването се състоя на 14 март 2018 г. (точка 14 от протокола от 14.3.2018 г).

Предложение за резолюция, внесено от Roberta Metsola и Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE, Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer и Péter Niedermüller, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen и Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, Sophia in ‘t Veld, от името на групата ALDE, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis и Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, Marco Valli и Laura Ferrara, за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията, съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, относно защитата на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Куцяк и Мартина Кушнирова (2018/2628(RSP)) (B8-0186/2018).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0183)


10.13. Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0189/2018 (2018/2619(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0184)


10.14. Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0194/2018 (2018/2670(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0185)


10.15. Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти (гласуване)

Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно националните парламенти [2016/2149(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0186)


10.16. Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно политиката в областта на конкуренцията [2017/2191(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0187)


10.17. Обществени колебания относно ваксините и намаляване на равнищата на ваксинация в Европа (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0188/2018 и B8-0195/2018 (2018/2951(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0188/2018

Приема се (P8_TA(2018)0188)

(Предложението за резолюция B8-0195/2018 отпада.)


10.18. Изпълнение на Директивата относно европейската заповед за защита (гласуване)

Доклад относно изпълнението на Директива 2011/99/ЕС относно европейската заповед за защита [2016/2329(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Soraya Post и Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0189)


10.19. Прилагането на процеса от Болоня - Актуално състояние и последващи действия (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0190/2018 (2018/2571(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0190)


11. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Krišjānis Kariņš и Judith Sargentini - A8-0056/2017
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Ангел Джамбазки, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan и Seán Kelly

Доклад Daniel Dalton - A8-0048/2017
Lucy Anderson

Доклад Martin Häusling - A8-0311/2015
Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Момчил Неков, Petras Auštrevičius и Seán Kelly

Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Куцяк и Мартина Кушнирова - (2018/2628(RSP)) - B8-0186/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Francis Zammit Dimech, Monika Smolková и Branislav Škripek

Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз - (2018/2619(RSP)) - B8-0189/2018
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Ангел Джамбазки, Andrejs Mamikins и Jan Zahradil

Доклад Paulo Rangel - A8-0127/2018
Michaela Šojdrová

Обществени колебания относно ваксините и намаляване на равнищата на ваксинация в Европа - (2017/2951(RSP)) - B8-0188/2018 и B8-0195/2018
Stefano Maullu, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries и Момчил Неков

Доклад Soraya Post и Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0065/2018
Dobromir Sośnierz

Прилагането на процеса от Болоня - Актуално състояние и последващи действия - (2018/2571(RSP)) - B8-0190/2018
Andrejs Mamikins.


12. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.23 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

13. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


14. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


15. Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

Положението в европейския корабостроителен сектор

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (O-00022/2018), от Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, към Комисията: Положението в европейския корабостроителен сектор (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018)

Ivan Jakovčić разви въпроса.

Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins, Andrejs Mamikins, от името на групата S&D, Urszula Krupa, от името на групата ECR, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, André Elissen, от името на групата ENF, и Ангел Джамбазки, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska.

Разискването приключи.


16. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 12 април 2018 г.)

комисия EMPL
- Ролята на финансовото участие на работниците и служителите за създаването на работни места и за реинтеграцията на безработните лица на пазара на труда (2018/2053(INI))

комисия IMCO
- Прилагане на Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (2018/2056(INI))

комисия REGI
- Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС (COM(2017)0534 - 2018/2054(INI))
(подпомагаща: ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, CULT)

комисия FEMM
- Мерки за борба с психичния тормоз и сексуалния тормоз и за тяхното предотвратяване на работното място, на обществените места и в рамките на политическия живот в ЕС (2018/2055(INI))

Сезиране на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия PECH
- Пристанищни приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN
подпомагаща: ENVI, PECH

комисия JURI
- Определяне на условията и процедурата, в съответствие с които Комисията може да поиска от предприятията и сдруженията на предприятия да предоставят информация по отношение на вътрешния пазар и свързаните с него области (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO
подпомагаща: ECON, JURI, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 12 април 2018 г.)

комисия REGI
- Увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
(подпомагаща: BUDG (член 54 от Правилника за дейността) ECON (член 54 от Правилника за дейността) EMPL, PECH, CULT)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 12 април 2018 г.)

комисия REGI
- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент(ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент(ЕО) № 1083/2006 на Съвета (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
(подпомагаща: BUDG (член 54 от Правилника за дейността) CONT, ECON (член 54 от Правилника за дейността) EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 113 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 12 април 2018 г.)

комисия AFET

- Препоръка до Съвета относно 73-тата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (2018/2040(INI))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 197 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 12 април 2018 г.)

Специална комисия относно тероризма

- Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма (2018/2044(INI))


17. Петиции

Изброените по-долу петиции са вписани в регистъра на посочените дати и са изпратени на компетентната комисия в съответствие с член 215, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността:

17 април 2018 г.

(*) име с поверителен характер

(*) (№ 0172/2018); (*) (№ 0173/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (№ 0174/2018); Francisco Méndez (№ 0175/2018); (*) (№ 0176/2018); Marko Kieling (№ 0177/2018); Markus Schickel (№ 0178/2018); (*) (№ 0179/2018); (*) (№ 0180/2018); Daniel Feijoo e Caldas Almeida Pinto (№ 0181/2018); Olena Romanyuk (№ 0182/2018); (*) (№ 0183/2018); Paola Casella (№ 0184/2018); Flavio Miccono (I.P.A. International Police Association) (№ 0185/2018); Pierpaolo Volpe (№ 0186/2018); (*) (№ 0187/2018); Gabriel García Herbosa (№ 0188/2018); (*) (№ 0189/2018); Maria Evgenia Tsani (№ 0190/2018); (*) (№ 0191/2018); Peter Dresdner (№ 0192/2018); (*) (№ 0193/2018); Implom Gyula (№ 0194/2018); (*) (№ 0195/2018); Dalila Nesci (№ 0196/2018); José Manuel Martín Álvarez (№ 0197/2018); (*) (№ 0198/2018); (*) (№ 0199/2018); (*) (№ 0200/2018); Dr Ivanics Éva (№ 0201/2018); Alfonso Rodríguez Sánchez (№ 0202/2018); (*) (№ 0203/2018); Giampiero Tola (№ 0204/2018); Mariateresa Anzola (№ 0205/2018); Julián Daniel Jiménez Krause (№ 0206/2018); Robert Latimer (№ 0207/2018); (*) (№ 0208/2018); Giampiero Tola (№ 0209/2018); Simona Levi (№ 0210/2018); (*) (№ 0211/2018); Massimo Scarafia (№ 0212/2018); (*) (№ 0213/2018); (*) (№ 0214/2018); (*) (№ 0215/2018); (*) (№ 0216/2018); (*) (№ 0217/2018); (*) (№ 0218/2018); (*) (№ 0219/2018); (*) (№ 0220/2018); (*) (№ 0221/2018); Pedro Alfonso Ocampo Cardalda (№ 0222/2018); (*) (№ 0223/2018); (*) (№ 0224/2018); (*) (№ 0225/2018); Pedro Pardo Cánovas (№ 0226/2018); (*) (№ 0227/2018); Olga Laborda (№ 0228/2018); Lídia Saloni Calvet (№ 0229/2018); (*) (№ 0230/2018); Aránzazu Alfaro Meruelo (№ 0231/2018); Simon Railton (№ 0232/2018); (*) (№ 0233/2018); Susana Portillo Soliva (№ 0234/2018); Herbert Heim (№ 0235/2018); (*) (№ 0236/2018); T. M. (№ 0237/2018); (*) (№ 0238/2018); Irmgard Marmaras (№ 0239/2018); Antonio Luis Vázquez Delgado (№ 0240/2018); (*) (№ 0241/2018); (*) (№ 0242/2018); Juan Luis Otero Reigada (№ 0243/2018); (*) (№ 0244/2018); Fabio Battagion (№ 0245/2018); (*) (№ 0246/2018); Marco Bava (№ 0247/2018); (*) (№ 0248/2018); (*) (№ 0249/2018); (*) (№ 0250/2018); (*) (№ 0251/2018); Renáta Papcunová (№ 0252/2018); (*) (№ 0253/2018); (*) (№ 0254/2018); Ioannis Vidakis (№ 0255/2018); Vanesa Miralles Sánchez (№ 0257/2018); Emeline Colledani (№ 0258/2018); (*) (№ 0259/2018); (*) (№ 0260/2018); (*) (№ 0261/2018); Lutz Rittmeier (№ 0262/2018); Jānis Kuzins (№ 0263/2018); (*) (№ 0264/2018); Jusèp Loís Sans (№ 0265/2018); Fabio Abraham (№ 0266/2018); (*) (№ 0267/2018); (*) (№ 0268/2018); (*) (№ 0269/2018); Michael Bauch (№ 0270/2018).

Петиция № 256/2018 беше премахната от генералния регистър вследствие на нейното оттегляне от вносителя след нейното регистриране.

Председателят съобщи, че е отправил към компетентната комисия в съответствие с разпоредбите на член 215, параграф 15 от Правилника за дейността петиция, получена в Европейския парламент и изпратена от физическо или юридическо лице, което не е гражданин на Европейския съюз и което не пребивава или няма седалище в държава членка.


18. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно лицата, обслужващи кредити, купувачите на кредити и събирането на обезпечения (COM(2018)0135 - C8-0115/2018 - 2018/0063(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

IMCO, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

IMCO, JURI

- Предложение за Директива на Съвета относно общата система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

IMCO, JURI

- Предложение за директива на Съвета за определяне на правилата относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

IMCO, JURI

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Кралство Мароко, в което се определят редът и условията за участието на Кралство Мароко в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на защитните клаузи и на други механизми, с които се дава възможност за временно оттегляне на преференциите по някои споразумения, сключени между Европейския съюз и някои трети държави (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

2) от членове на Парламента предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Ivan Jakovčić и Jozo Radoš. Предложение за резолюция относно премахването на домашното насилие (B8-0127/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно създаването на мемориал на жертвите на ислямисткия тероризъм (B8-0128/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

LIBE

- Salvatore Domenico Pogliese. Предложение за резолюция относно насърчаването на участието на работниците и служителите в управлението на дружествата (B8-0129/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно хуманното отношение към пилетата в европейските стопанства (B8-0130/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Philippe Loiseau и Joëlle Mélin. Предложение за резолюция относно искане за облекчаване на препоръките относно биогоривата (B8-0131/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

ITRE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно управлението на нашите местообитания (B8-0132/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Stefano Maullu. Предложение за резолюция относно създаването на „Възпоменателен ден“ в памет на жертвите на масовите убийства в т.нар. „фойбе“ (B8-0133/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

CULT

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно тероризма в Европа: експулсиране на осъдени чуждестранни терористи (B8-0177/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE


19. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят на 2 и 3 май 2018 г.


20. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 3 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


21. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 15.36 ч.


22. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Nart, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber, Zīle, Žitňanská

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност