Seznam 
Zápis
PDF 293kWORD 83k
Čtvrtek, 19. dubna 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Nástroj evropských hodnot na podporu organizací občanské společnosti podporujících demokracii, právní stát a základní hodnoty v Evropské unii (předložené návrhy usnesení)
 3.Porušování lidských práv a právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku (předložené návrhy usnesení)
 4.Uplatňování směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu (rozprava)
 5.Provádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření (rozprava)
 6.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
6.1.Bělorusko
  
6.2.Filipíny
 7.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu) (schválení)
 8.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (pokračování rozpravy)
  
8.1.Situace v Pásmu Gazy
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Hlasování
  
10.1.Bělorusko (hlasování)
  
10.2.Filipíny (hlasování)
  
10.3.Situace v Pásmu Gazy (hlasování)
  
10.4.Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.5.Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu ***I (hlasování)
  
10.6.Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a dozor nad trhem s nimi ***I (hlasování)
  
10.7.Ekologická produkce a označování ekologických produktů ***I (hlasování)
  
10.8.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * (hlasování)
  
10.9.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2019 – oddíl I – Evropský parlament (hlasování)
  
10.10.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik ***I (hlasování)
  
10.11.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem ***I (hlasování)
  
10.12.Ochrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové (hlasování)
  
10.13.Nástroj evropských hodnot na podporu organizací občanské společnosti podporujících demokracii, právní stát a základní hodnoty v Evropské unii (hlasování)
  
10.14.Porušování lidských práv a právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku (hlasování)
  
10.15.Provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů (hlasování)
  
10.16.Výroční zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže (hlasování)
  
10.17.Neochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě (hlasování)
  
10.18.Uplatňování směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu (hlasování)
  
10.19.Provádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Závažné interpelace (rozprava)
 16.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 17.Petice
 18.Předložení dokumentů
 19.Termín příštího dílčího zasedání
 20.Předání textů přijatých na tomto denním zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 22.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:01.


2. Nástroj evropských hodnot na podporu organizací občanské společnosti podporujících demokracii, právní stát a základní hodnoty v Evropské unii (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Nástroj evropských hodnot na podporu organizací občanské společnosti podporujících demokracii, právní stát a základní hodnoty v Evropské unii (2018/2619(RSP)))

Rozprava se konala dne 17. dubna 2018 (bod 2 zápisu ze dne 17.4.2018).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Claude Moraes za výbor LIBE o nutnosti zřídit nástroj pro evropské hodnoty na podporu organizací občanské společnosti, které prosazují základní hodnoty v rámci Evropské unie na místní a vnitrostátní úrovni (2018/2619(RSP)) (B8-0189/2018).

Hlasování: bod 10.13 zápisu ze dne 19.4.2018.


3. Porušování lidských práv a právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Porušování lidských práv a právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku (2018/2670(RSP))

Rozprava se konala dne 17. dubna 2018 (bod 18 zápisu ze dne 17.4.2018).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete a David McAllister za skupinu PPE; Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis a Miltiadis Kyrkos za skupinu S&D; Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto on behalf of the ECR Group Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans za skupinu ALDE; Bodil Valero a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE; Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo a Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL; Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o porušování lidských práv a zásad právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku (2018/2670(RSP)) (B8-0194/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto a Ruža Tomašić za skupinu ECR o porušování lidských práv a zásad právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku (2018/2670(RSP)) (B8-0196/2018).

Hlasování: bod 10.14 zápisu ze dne 19.4.2018.


4. Uplatňování směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu (rozprava)

Zpráva o uplatňování směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu [2016/2329(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajky: Soraya Post a Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Soraya Post a Teresa Jiménez-Becerril Barrio uvedly zprávu.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Vystoupili: Jaromír Štětina za skupinu PPE, Anna Hedh za skupinu S&D, Branislav Škripek za skupinu ECR, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica a Lara Comi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană a Notis Marias.

Vystoupily: Elżbieta Bieńkowska, Soraya Post a Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.18 zápisu ze dne 19.4.2018.


5. Provádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000020/2018), kterou pokládá Petra Kammerevert za výbor CULT Komisi: Provádění boloňského procesu - aktuální stav a navazující opatření (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018)

Krystyna Łybacka (zastupující autorku) rozvinula otázku.

Elżbieta Bieńkowska (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Silvia Costa za skupinu S&D, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat za skupinu ALDE, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Curzio Maltese za skupinu GUE/NGL, Patrick O'Flynn za skupinu EFDD, Dominique Bilde za skupinu ENF, a Michaela Šojdrová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Kostas Papadakis, Lara Comi, Maria Grapini a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Petra Kammerevert za výbor CULT o provádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření (2018/2571(RSP)) (B8-0190/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.19 zápisu ze dne 19.4.2018.


6. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 3 zápisu ze dne 18.4.2018.)


6.1. Bělorusko

Návrhy usnesení B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 a B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius a Bronis Ropė uvedli návrhy usnesení.

Vystoupil Krzysztof Hetman za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupil Doru-Claudian Frunzulică za skupinu S&D.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina a Charles Tannock.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.1 zápisu ze dne 19.4.2018.


6.2. Filipíny

Návrhy usnesení B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 a B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler a Miguel Urbán Crespo uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Francisco Assis za skupinu S&D, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, a Soraya Post.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ignazio Corrao, Csaba Sógor a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.2 zápisu ze dne 19.4.2018.

(pokračování rozpravy: viz bod 8 zápisu ze dne 19.4.2018)


7. Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu) (schválení)

Předsedající oznámil, že od politické skupiny nebo poslanců dosahujících přinejmenším nízké prahové hodnoty neobdržel žádost, aby se hlasovalo o žádosti výboru FEMM o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem, ve které výbor žádá o vydání stanoviska ve věci rozdílu mezi muži a ženami v digitálním sektoru, která byla oznámena v zápisu ze středy 18. dubna 2018 (bod 9 zápisu ze dne 18.4.2018).

Žádost se tudíž v souladu s čl. 137 odst. 2 jednacího řádu považuje za schválenou.


8. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (pokračování rozpravy)

(začátek rozpravy: viz bod 6 zápisu ze dne 19.4.2018)


8.1. Situace v Pásmu Gazy

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 3 zápisu ze dne 18.4.2018.)

Návrhy usnesení B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 a B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder a Neoklis Sylikiotis uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Bogdan Andrzej Zdrojewski za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Anders Primdahl Vistisen za skupinu ECR, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo a Dobromir Sośnierz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Maria Arena, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot a Julie Ward.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.3 zápisu ze dne 19.4.2018.

(Denní hlasování bylo přerušeno v 12:00 před hlasováním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

9. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo ve 12:04.


10. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


10.1. Bělorusko (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 a B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0197/2018

(nahrazující B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 a B8-0204/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE.

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Clare Moody za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei a Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans za skupinu ALDE;

—   Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2018)0174)


10.2. Filipíny (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 a B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0198/2018

(nahrazující B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 a B8-0208/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Marijana Petir, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák a Jiří Pospíšil za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Neena Gill za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei a Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans za skupinu ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, Davor Škrlec, Heidi Hautala a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0175)


10.3. Situace v Pásmu Gazy (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 a B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0191/2018

(nahrazující B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018 a B8-0211/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil a Elmar Brok za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Norbert Neuser za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga a Anders Primdahl Vistisen za skupinu ECR;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake a Jasenko Selimovic za skupinu ALDE;

—   Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea a Eleonora Evi.

přijat (P8_TA(2018)0176)

(Návrh usnesení B8-0212/2018 se nebere v potaz.)


10.4. Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu [COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0177)


10.5. Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Hospodářský a měnový výbor - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajové: Krišjānis Kariņš a Judith Sargentini (A8-0056/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0178)


10.6. Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a dozor nad trhem s nimi ***I (hlasování)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0179)


10.7. Ekologická produkce a označování ekologických produktů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách] a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Martin Häusling (A8-0311/2015)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0180)


10.8. Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států [COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2018)0181)


10.9. Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2019 – oddíl I – Evropský parlament (hlasování)

Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2019 [2018/2001(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Paul Rübig (A8-0146/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0182)


10.10. Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

schválen

Vystoupení

Před hlasováním v souladu s čl. 69c odst. 2 pododstavcem 2 jednacího řádu Janusz Lewandowski (zpravodaj) ve prospěch rozhodnutí výboru zahájit interinstitucionální jednání a Dan Nica proti tomuto rozhodnutí.


10.11. Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(požaduje se prostá většina)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

Předsedající oznámila, že skupina GUE/NGL vzala zpět svou žádost o hlasování, a konstatovala, že nebyla předložena žádná jiná žádost. Rozhodnutí výboru zahájit interinstitucionální jednání tudíž bylo v souladu s čl. 69c odst. 2 jednacího řádu staženo z hlasování


10.12. Ochrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové (hlasování)

Prohlášení Rady a Komise: Ochrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové (2018/2628(RSP))

Rozprava se konala dne 14. března 2018 (bod 14 zápisu ze dne 14.3.2018).

Návrh usnesení, který na základě prohlášení Rady a Komise v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu předložili Roberta Metsola a Ingeborg Gräßle za skupinu PPE, Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer a Péter Niedermüller za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen a Anders Primdahl Vistisen za skupinu ECR, Sophia in ‘t Veld za skupinu ALDE, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis a Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL, Marco Valli a Laura Ferrara, o ochraně investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové (2018/2628(RSP)) (B8-0186/2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0183)


10.13. Nástroj evropských hodnot na podporu organizací občanské společnosti podporujících demokracii, právní stát a základní hodnoty v Evropské unii (hlasování)

Návrh usnesení B8-0189/2018 (2018/2619(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0184)


10.14. Porušování lidských práv a právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku (hlasování)

Návrh usnesení B8-0194/2018 (2018/2670(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0185)


10.15. Provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů (hlasování)

Zpráva o provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů [2016/2149(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0186)


10.16. Výroční zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o politice v oblasti hospodářské soutěže [2017/2191(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0187)


10.17. Neochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0188/2018 a B8-0195/2018 (2018/2951(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ B8-0188/2018

přijat (P8_TA(2018)0188)

(Návrh usnesení B8-0195/2018 se nebere v potaz.)


10.18. Uplatňování směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu (hlasování)

Zpráva o uplatňování směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu [2016/2329(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajové: Soraya Post a Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0189)


10.19. Provádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0190/2018 (2018/2571(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0190)


11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Krišjānis Kariņš a Judith Sargentini - A8-0056/2017
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan a Seán Kelly

zpráva Daniel Dalton - A8-0048/2017
Lucy Anderson

zpráva Martin Häusling - A8-0311/2015
Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Momchil Nekov, Petras Auštrevičius a Seán Kelly

Ochrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové - (2018/2628(RSP)) - B8-0186/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Francis Zammit Dimech, Monika Smolková a Branislav Škripek

Nástroj evropských hodnot na podporu organizací občanské společnosti podporujících demokracii, právní stát a základní hodnoty v Evropské unii - (2018/2619(RSP)) - B8-0189/2018
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins a Jan Zahradil

zpráva Paulo Rangel - A8-0127/2018
Michaela Šojdrová

Neochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě - (2017/2951(RSP)) - B8-0188/2018 a B8-0195/2018
Stefano Maullu, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries a Momchil Nekov

zpráva Soraya Post a Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0065/2018
Dobromir Sośnierz

Provádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření - (2018/2571(RSP)) - B8-0190/2018
Andrejs Mamikins.


12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno ve 13:23.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

13. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


14. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


15. Závažné interpelace (rozprava)

Situace v evropském loďařském průmyslu

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (O-00022/2018), kterou pokládá Ivan Jakovčić za skupinu ALDE Komisi: Situace v evropském loďařském průmyslu (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018)

Ivan Jakovčić rozvinul otázku.

Elżbieta Bieńkowska (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins, Andrejs Mamikins za skupinu S&D, Urszula Krupa za skupinu ECR, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, André Elissen za skupinu ENF, a Angel Dzhambazki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska.

Rozprava skončila.


16. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12. dubna 2018)

výbor EMPL
- Úloha finanční účasti zaměstnanců při tvorbě pracovních míst a reaktivaci nezaměstnaných (2018/2053(INI))

výbor IMCO
- Provádění směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (2018/2056(INI))

výbor REGI
- Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU (COM(2017)0534 - 2018/2054(INI))
(stanovisko: ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, CULT)

výbor FEMM
- Opatření za účelem prevence a potírání šikany a sexuálního obtěžování na pracovišti, ve veřejných prostorách a v politickém životě EU (2018/2055(INI))

Postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor PECH
- Přístavní zařízení pro příjem odpadu vykládaného z lodí (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
předáno příslušnému výboru: TRAN
stanovisko: ENVI, PECH

výbor JURI
- Stanovení podmínek a postup, kterým může Komise požádat podniky a sdružení podniků, aby poskytovaly informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
předáno příslušnému výboru: IMCO
stanovisko: ECON, JURI, JURI (článek 39 jednacího řádu)

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12. dubna 2018)

výbor REGI
- Navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
(stanovisko: BUDG (článek 54 jednacího řádu), ECON (článek 54 jednacího řádu), EMPL, PECH, CULT)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12. dubna 2018)

výbor REGI
- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
(stanovisko: BUDG (článek 54 jednacího řádu), CONT, ECON (článek 54 jednacího řádu), EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 113 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12. dubna 2018)

výbor AFET

- Doporučení Radě k 73. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (2018/2040(INI))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 197 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12. dubna 2018)

zvláštní výbor pro boj proti terorismu

- Závěry a doporučení zvláštního výboru pro boj proti terorismu (2018/2044(INI))


17. Petice

Tyto petice byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku a byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Dne 17. dubna 2018

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

(*) (č. 0172/2018); (*) (č. 0173/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (č. 0174/2018); Francisco Méndez (č. 0175/2018); (*) (č. 0176/2018); Marko Kieling (č. 0177/2018); Markus Schickel (č. 0178/2018); (*) (č. 0179/2018); (*) (č. 0180/2018); Daniel Feijoo e Caldas Almeida Pinto (č. 0181/2018); Olena Romanyuk (č. 0182/2018); (*) (č. 0183/2018); Paola Casella (č. 0184/2018); Flavio Miccono (I.P.A. International Police Association) (č. 0185/2018); Pierpaolo Volpe (č. 0186/2018); (*) (č. 0187/2018); Gabriel García Herbosa (č. 0188/2018); (*) (č. 0189/2018); Maria Evgenia Tsani (č. 0190/2018); (*) (č. 0191/2018); Peter Dresdner (č. 0192/2018); (*) (č. 0193/2018); Implom Gyula (č. 0194/2018); (*) (č. 0195/2018); Dalila Nesci (č. 0196/2018); José Manuel Martín Álvarez (č. 0197/2018); (*) (č. 0198/2018); (*) (č. 0199/2018); (*) (č. 0200/2018); Dr Ivanics Éva (č. 0201/2018); Alfonso Rodríguez Sánchez (č. 0202/2018); (*) (č. 0203/2018); Giampiero Tola (č. 0204/2018); Mariateresa Anzola (č. 0205/2018); Julián Daniel Jiménez Krause (č. 0206/2018); Robert Latimer (č. 0207/2018); (*) (č. 0208/2018); Giampiero Tola (č. 0209/2018); Simona Levi (č. 0210/2018); (*) (č. 0211/2018); Massimo Scarafia (č. 0212/2018); (*) (č. 0213/2018); (*) (č. 0214/2018); (*) (č. 0215/2018); (*) (č. 0216/2018); (*) (č. 0217/2018); (*) (č. 0218/2018); (*) (č. 0219/2018); (*) (č. 0220/2018); (*) (č. 0221/2018); Pedro Alfonso Ocampo Cardalda (č. 0222/2018); (*) (č. 0223/2018); (*) (č. 0224/2018); (*) (č. 0225/2018); Pedro Pardo Cánovas (č. 0226/2018); (*) (č. 0227/2018); Olga Laborda (č. 0228/2018); Lídia Saloni Calvet (č. 0229/2018); (*) (č. 0230/2018); Aránzazu Alfaro Meruelo (č. 0231/2018); Simon Railton (č. 0232/2018); (*) (č. 0233/2018); Susana Portillo Soliva (č. 0234/2018); Herbert Heim (č. 0235/2018); (*) (č. 0236/2018); T. M. (č. 0237/2018); (*) (č. 0238/2018); Irmgard Marmaras (č. 0239/2018); Antonio Luis Vázquez Delgado (č. 0240/2018); (*) (č. 0241/2018); (*) (č. 0242/2018); Juan Luis Otero Reigada (č. 0243/2018); (*) (č. 0244/2018); Fabio Battagion (č. 0245/2018); (*) (č. 0246/2018); Marco Bava (č. 0247/2018); (*) (č. 0248/2018); (*) (č. 0249/2018); (*) (č. 0250/2018); (*) (č. 0251/2018); Renáta Papcunová (č. 0252/2018); (*) (č. 0253/2018); (*) (č. 0254/2018); Ioannis Vidakis (č. 0255/2018); Vanesa Miralles Sánchez (č. 0257/2018); Emeline Colledani (č. 0258/2018); (*) (č. 0259/2018); (*) (č. 0260/2018); (*) (č. 0261/2018); Lutz Rittmeier (č. 0262/2018); Jānis Kuzins (č. 0263/2018); (*) (č. 0264/2018); Jusèp Loís Sans (č. 0265/2018); Fabio Abraham (č. 0266/2018); (*) (č. 0267/2018); (*) (č. 0268/2018); (*) (č. 0269/2018); Michael Bauch (č. 0270/2018).

Petice č. 256/2018, která již byla zapsána do rejstříku, z něj byla stažena poté, co ji vzal zpět její předkladatel.

Předseda oznámil, že v souladu s ustanoveními čl. 215 odst. 15 jednacího řádu zaslal příslušnému výboru petici obdrženou Evropským parlamentem předloženou fyzickou nebo právnickou osobou, která není občanem Evropské unie ani nemá bydliště nebo sídlo v členském státě.


18. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu (COM(2018)0135 - C8-0115/2018 - 2018/0063(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO, JURI

- Návrh směrnice Rady o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO, JURI

- Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO, JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Marockého království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) jménem Unie (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí ochranné doložky a další mechanismy umožňující dočasné odnětí preferencí v některých dohodách mezi Evropskou unií a některými třetími zeměmi (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh usnesení o odstraňování domácího násilí (B8-0127/2018)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Dominique Martin. Návrh usnesení o vybudování památníku obětem islamistického terorismu (B8-0128/2018)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

LIBE

- Salvatore Domenico Pogliese. Návrh usnesení o podpoře účasti zaměstnanců na řízení podniků (B8-0129/2018)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o dobrých životních podmínkách kuřat v evropských chovech (B8-0130/2018)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Philippe Loiseau a Joëlle Mélin. Návrh usnesení Evropského parlamentu o požadavku na zmírnění doporučení týkajících se biopaliv (B8-0131/2018)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o správě našeho životního prostředí (B8-0132/2018)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Stefano Maullu. Návrh usnesení o zavedení „Památného dne“ k uctění památky obětí, jež zahynuly v tzv. „foibe“ (B8-0133/2018)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

- Dominique Martin. Návrh usnesení o terorismu v Evropě: vypovězení odsouzených zahraničních teroristů (B8-0177/2018)

předáno

příslušný výbor :

LIBE


19. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat ve dnech 2. a 3. května 2018.


20. Předání textů přijatých na tomto denním zasedání

Podle čl. 192 odst. 3 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 15:36.


22. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Nart, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber, Zīle, Žitňanská

Poslední aktualizace: 24. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí