Indeks 
Protokol
PDF 296kWORD 82k
Torsdag den 19. april 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der fremmer demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende værdier i Den Europæiske Union (indgivne beslutningsforslag)
 3.Krænkelsen af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet (indgivne beslutningsforslag)
 4.Gennemførelse af direktiv 2011/99/EU om den europæiske beskyttelsesordre (forhandling)
 5.Gennemførelsen af Bolognaprocessen — status og opfølgning (forhandling)
 6.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  6.1.Hviderusland
  6.2.Filippinerne
 7.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2) (godkendelse)
 8.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (fortsat forhandling)
  8.1.Situationen i Gazastriben
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Afstemningstid
  10.1.Hviderusland (afstemning)
  10.2.Filippinerne (afstemning)
  10.3.Situationen i Gazastriben (afstemning)
  10.4.Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  10.5.Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme ***I (afstemning)
  10.6.Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ***I (afstemning)
  10.7.Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter ***I (afstemning)
  10.8.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (afstemning)
  10.9.Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019 - Sektion I - Europa-Parlamentet (afstemning)
  10.10. Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk erhvervsstatistik, om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik ***I (afstemning)
  10.11. Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Fælles regler for det indre marked for naturgas ***I (afstemning)
  10.12.Beskyttelse af undersøgende journalister i Europa: sagen om den slovakiske journalist Ján Kuciak og Martina Kušnírová (afstemning)
  10.13.Et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der fremmer demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende værdier i Den Europæiske Union (afstemning)
  10.14.Krænkelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet (afstemning)
  10.15.Gennemførelse af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter (afstemning)
  10.16.Årlig beretning om EU's konkurrencepolitik (afstemning)
  10.17.Vaccinationsmodstand og nedgang i vaccinationsraterne i Europa (afstemning)
  10.18.Gennemførelse af direktiv 2011/99/EU om den europæiske beskyttelsesordre (afstemning)
  10.19.Gennemførelsen af Bolognaprocessen — status og opfølgning (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Genoptagelse af mødet
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Større forespørgsler (forhandling)
 16.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 17.Andragender
 18.Modtagne dokumenter
 19.Tidspunkt for næste mødeperiode
 20.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 21.Hævelse af mødet
 22.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.01.


2. Et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der fremmer demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende værdier i Den Europæiske Union (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved Kommissionen: Et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der fremmer demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende værdier i Den Europæiske Union (2018/2619(RSP)))

Forhandlingen havde fundet sted den 17. april 2018 (punkt 2 i protokollen af 17.4.2018).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Claude Moraes, for LIBE, om behovet for at oprette et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der fremmer de grundlæggende værdier inden for Den Europæiske Union på lokalt og nationalt plan (2018/2619(RSP)) (B8-0189/2018).

Afstemning: punkt 10.13 i protokollen af 19.4.2018.


3. Krænkelsen af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Krænkelsen af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet (2018/2670(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 17. april 2018 (punkt 18 i protokollen af 17.4.2018).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete og David McAllister for PPE-Gruppen; Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis og Miltiadis Kyrkos for S&D-Gruppen; Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto on behalf of the ECR Group Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen og Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen; Bodil Valero og Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen; Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo og Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen; Fabio Massimo Castaldo og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, om krænkelsen af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet (2018/2670(RSP)) (B8-0194/2018)

—   Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto og Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, om krænkelsen af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i tilfældet med to græske soldater, der er arresteret og tilbageholdt i Tyrkiet (2018/2670(RSP)) (B8-0196/2018).

Afstemning: punkt 10.14 i protokollen af 19.4.2018.


4. Gennemførelse af direktiv 2011/99/EU om den europæiske beskyttelsesordre (forhandling)

Betænkning om gennemførelsen af direktiv 2011/99/EU om den europæiske beskyttelsesordre [2016/2329(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Soraya Post og Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Soraya Post og Teresa Jiménez-Becerril Barrio forelagde betænkningen

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Talere: Jaromír Štětina for PPE-Gruppen, Anna Hedh for S&D-Gruppen, Branislav Škripek for ECR-Gruppen, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica og Lara Comi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană og Notis Marias.

Talere: Elżbieta Bieńkowska, Soraya Post og Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.18 i protokollen af 19.4.2018.


5. Gennemførelsen af Bolognaprocessen — status og opfølgning (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000020/2018) af Petra Kammerevert, for CULT, til Kommissionen: Gennemførelsen af Bolognaprocessen - status og opfølgning (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018)

Krystyna Łybacka (for stilleren) begrundede spørgsmålet.

Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Silvia Costa for S&D-Gruppen, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat for ALDE-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, Curzio Maltese for GUE/NGL-Gruppen, Patrick O'Flynn for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, og Michaela Šojdrová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Kostas Papadakis, Lara Comi, Maria Grapini og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Petra Kammerevert, for CULT, om gennemførelsen af Bolognaprocessen – status og opfølgning (2018/2571(RSP)) (B8-0190/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.19 i protokollen af 19.4.2018.


6. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 18.4.2018).


6.1. Hviderusland

Forslag til beslutning B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 og B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius og Bronis Ropė forelagde beslutningsforslagene.

Indlæg af Krzysztof Hetman for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Indlæg af Doru-Claudian Frunzulică for S&D-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina og Charles Tannock.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 19.4.2018.


6.2. Filippinerne

Forslag til beslutning B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 og B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler og Miguel Urbán Crespo forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Francisco Assis for S&D-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, og Soraya Post.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ignazio Corrao, Csaba Sógor og Fabio Massimo Castaldo.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.2 i protokollen af 19.4.2018.

(For fortsættelsen af forhandlingen, se punkt 8 i protokollen af 19.4.2018)


7. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2) (godkendelse)

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, om at sætte anmodningen fra FEMM om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, således at udvalget udarbejder en udtalelse om kønsforskellene på det digitale område, under afstemning, som meddelt i protokollen fra onsdag den 18. april 2018 (punkt 9 i protokollen af 18.4.2018).

Denne anmodning ansås således i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 2, for at være blevet godtaget.


8. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (fortsat forhandling)

(For første del af forhandlingen, se punkt 6 i protokollen af 19.4.2018)


8.1. Situationen i Gazastriben

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 18.4.2018).

Forslag til beslutning B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 og B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder og Neoklis Sylikiotis forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bogdan Andrzej Zdrojewski for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Anders Primdahl Vistisen for ECR-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo og Dobromir Sośnierz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Maria Arena, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot og Julie Ward.

Taler: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 19.4.2018.

(Mødet afbrudt kl. 12.00 i afventning af afstemningstiden)


FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

9. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.04.


10. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


10.1. Hviderusland (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 og B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0197/2018

(erstatter B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 og B8-0204/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil og José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, for PPE-Gruppen

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Clare Moody, for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei og Anna Elżbieta Fotyga, for ECR-Gruppen

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen og Hilde Vautmans, for ALDE-Gruppen

—   Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec og Igor Šoltes, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0174)


10.2. Filippinerne (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 og B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0198/2018

(erstatter B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 og B8-0208/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Marijana Petir, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák og Jiří Pospíšil, for PPE-Gruppen

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Neena Gill, for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei og Anna Elżbieta Fotyga, for ECR-Gruppen

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen og Hilde Vautmans, for ALDE-Gruppen

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, Davor Škrlec, Heidi Hautala og Igor Šoltes, for Verts/ALE-Gruppen

—   Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli og Marie-Christine Vergiat, for GUE/NGL-Gruppen

—   Fabio Massimo Castaldo og Ignazio Corrao, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0175)


10.3. Situationen i Gazastriben (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 og B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0191/2018

(erstatter B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018 og B8-0211/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil og Elmar Brok, for PPE-Gruppen

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Norbert Neuser, for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga og Anders Primdahl Vistisen, for ECR-Gruppen

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake og Jasenko Selimovic, for ALDE-Gruppen

—   Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec og Heidi Hautala, for Verts/ALE-Gruppen

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea og Eleonora Evi.

Vedtaget (P8_TA(2018)0176)

(Forslag til beslutning B8-0212/2018 bortfaldt).


10.4. Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen [COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0177)


10.5. Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordførere: Krišjānis Kariņš og Judith Sargentini (A8-0056/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0178)


10.6. Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0179)


10.7. Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/XXX [forordningen om offentlig kontrol] og om ophævelse af forordning (EF) nr. 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Martin Häusling (A8-0311/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0180)


10.8. Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2018)0181)


10.9. Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019 - Sektion I - Europa-Parlamentet (afstemning)

Betænkning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019 [2018/2001(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Paul Rübig (A8-0146/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0182)


10.10.  Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk erhvervsstatistik, om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Godkendt

Indlæg

Inden afstemningen, i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, andet afsnit, Janusz Lewandowski (ordfører), der talte for udvalgets afgørelse om at indlede forhandlinger, og Dan Nica, der talte imod denne afgørelse.


10.11.  Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Fælles regler for det indre marked for naturgas ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/73/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Formanden meddelte, at GUE/NGL-Gruppen havde trukket sin anmodning om en afstemning tilbage, og konstaterede, at der ikke var indgivet andre anmodninger. Udvalgets afgørelse om at indlede forhandlinger blev derfor fjernet fra afstemningstiden, jf. forretningsordenens artikel 69, stk. 2.


10.12. Beskyttelse af undersøgende journalister i Europa: sagen om den slovakiske journalist Ján Kuciak og Martina Kušnírová (afstemning)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Beskyttelse af undersøgende journalister i Europa: sagen om den slovakiske journalist Ján Kuciak og Martina Kušnírová (2018/2628(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 14. marts 2018 (punkt 14 i protokollen af 14.3.2018).

Forslag til beslutning stillet af Ingeborg Gräßle, for PPE-Gruppen, Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer og Péter Niedermüller, for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen og Anders Primdahl Vistisen, for ECR-Gruppen, Sophia in ‘t Veld, for ALDE-Gruppen, Benedek Jávor, for Verts/ALE-Gruppen, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis og Sofia Sakorafa, for GUE/NGL-Gruppen, Marco Valli og Laura Ferrara, på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser, jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2, om beskyttelse af undersøgende journalister i Europa: sagen om den slovakiske journalist Jan Kuciak og Martina Kušnírová (2018/2628(RSP)) (B8-0186/2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0183)


10.13. Et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der fremmer demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende værdier i Den Europæiske Union (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0189/2018 (2018/2619(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0184)


10.14. Krænkelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0194/2018 (2018/2670(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0185)


10.15. Gennemførelse af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter [2016/2149(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0186)


10.16. Årlig beretning om EU's konkurrencepolitik (afstemning)

Betænkning om årlig beretning om EU's konkurrencepolitik [2017/2191(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0187)


10.17. Vaccinationsmodstand og nedgang i vaccinationsraterne i Europa (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0188/2018 og B8-0195/2018 (2018/2951(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0188/2018

Vedtaget (P8_TA(2018)0188)

(Forslag til beslutning B8-0195/2018 bortfaldt).


10.18. Gennemførelse af direktiv 2011/99/EU om den europæiske beskyttelsesordre (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af direktiv 2011/99/EU om den europæiske beskyttelsesordre [2016/2329(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Soraya Post og Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0189)


10.19. Gennemførelsen af Bolognaprocessen — status og opfølgning (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0190/2018 (2018/2571(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0190)


11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Krišjānis Kariņš og Judith Sargentini - A8-0056/2017
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan og Seán Kelly

Betænkning: Daniel Dalton - A8-0048/2017
Lucy Anderson

Betænkning: Martin Häusling - A8-0311/2015
Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Momchil Nekov, Petras Auštrevičius og Seán Kelly

Beskyttelse af undersøgende journalister i Europa: sagen om den slovakiske journalist Ján Kuciak og Martina Kušnírová - (2018/2628(RSP)) - B8-0186/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Francis Zammit Dimech, Monika Smolková og Branislav Škripek

Et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der fremmer demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende værdier i Den Europæiske Union - (2018/2619(RSP)) - B8-0189/2018
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins og Jan Zahradil

Betænkning: Paulo Rangel - A8-0127/2018
Michaela Šojdrová

Vaccinationsmodstand og nedgang i vaccinationsraterne i Europa - (2017/2951(RSP)) - B8-0188/2018 og B8-0195/2018
Stefano Maullu, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries og Momchil Nekov

Betænkning: Soraya Post og Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0065/2018
Dobromir Sośnierz

Gennemførelsen af Bolognaprocessen — status og opfølgning - (2018/2571(RSP)) - B8-0190/2018
Andrejs Mamikins.


12. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.23.)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

13. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


14. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


15. Større forespørgsler (forhandling)

Situationen i den europæiske skibsbygningsindustri

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (O-00022/2018) af Ivan Jakovčić, for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: Situationen i den europæiske skibsbygningsindustri (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018)

Ivan Jakovčić begrundede spørgsmålet.

Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins, Andrejs Mamikins for S&D-Gruppen, Urszula Krupa for ECR-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, André Elissen for ENF-Gruppen, og Angel Dzhambazki, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins.

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 12. april 2018)

EMPL
- Arbejdstagernes finansielle deltagelse og betydningen heraf for jobskabelse og reaktivering af arbejdsløse (2018/2053(INI))

IMCO
- Gennemførelse af direktiv 2011/7/EU om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (2018/2056(INI))

REGI
- Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseområder (COM(2017)0534 - 2018/2054(INI))
(rådg.udv.: ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, CULT)

FEMM
- Foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og sexsuel chikane på arbejdspladsen, i det offentlige rum og i det politiske liv i EU (2018/2055(INI))

Udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

PECH
- Modtagefaciliteter i havne til skibsaffald (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
henvist til kor. udv. TRAN
rådg.udv.: ENVI, PECH

JURI
- Fastsættelse af betingelserne og proceduren for, hvordan Kommissionen kan anmode virksomheder og sammenslutninger af virksomheder om oplysninger i forbindelse med det indre marked og relaterede områder (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
henvist til kor. udv. IMCO
rådg.udv.: ECON, JURI, JURI (forretningsordenens artikel 39)

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 12. april 2018)

REGI
- Forøgelse af finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasning af dens overordnede målsætning (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
(rådg.udv.: BUDG (forretningsordenens artikel 54) ECON (forretningsordenens artikel 54) EMPL, PECH, CULT)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 12. april 2018)

REGI
- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
(rådg.udv.: BUDG (forretningsordenens artikel 54) CONT, ECON (forretningsordenens artikel 54) EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 113)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 12. april 2018)

AFET

- Henstilling til Rådet om den 73. samling i De Forenede Nationers Generalforsamling (2018/2040(INI))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 197)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 12. april 2018)

Det Særlige Udvalg om Terrorisme

- Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme (2018/2044(INI))


17. Andragender

Nedenstående andragender var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer og var henvist til det kompetente udvalg i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10:

Den 17. april 2018

(*) Navn fortroligt

(*) (nr. 0172/2018); (*) (nr. 0173/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr. 0174/2018); Francisco Méndez (nr. 0175/2018); (*) (nr. 0176/2018); Marko Kieling (nr. 0177/2018); Markus Schickel (nr. 0178/2018); (*) (nr. 0179/2018); (*) (nr. 0180/2018); Daniel Feijoo e Caldas Almeida Pinto (nr. 0181/2018); Olena Romanyuk (nr. 0182/2018); (*) (nr. 0183/2018); Paola Casella (nr. 0184/2018); Flavio Miccono (I.P.A. International Police Association) (nr. 0185/2018); Pierpaolo Volpe (nr. 0186/2018); (*) (nr. 0187/2018); Gabriel García Herbosa (nr. 0188/2018); (*) (nr. 0189/2018); Maria Evgenia Tsani (nr. 0190/2018); (*) (nr. 0191/2018); Peter Dresdner (nr. 0192/2018); (*) (nr. 0193/2018); Implom Gyula (nr. 0194/2018); (*) (nr. 0195/2018); Dalila Nesci (nr. 0196/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0197/2018); (*) (nr. 0198/2018); (*) (nr. 0199/2018); (*) (nr. 0200/2018); Dr Ivanics Éva (nr. 0201/2018); Alfonso Rodríguez Sánchez (nr. 0202/2018); (*) (nr. 0203/2018); Giampiero Tola (nr. 0204/2018); Mariateresa Anzola (nr. 0205/2018); Julián Daniel Jiménez Krause (nr. 0206/2018); Robert Latimer (nr. 0207/2018); (*) (nr. 0208/2018); Giampiero Tola (nr. 0209/2018); Simona Levi (nr. 0210/2018); (*) (nr. 0211/2018); Massimo Scarafia (nr. 0212/2018); (*) (nr. 0213/2018); (*) (nr. 0214/2018); (*) (nr. 0215/2018); (*) (nr. 0216/2018); (*) (nr. 0217/2018); (*) (nr. 0218/2018); (*) (nr. 0219/2018); (*) (nr. 0220/2018); (*) (nr. 0221/2018); Pedro Alfonso Ocampo Cardalda (nr. 0222/2018); (*) (nr. 0223/2018); (*) (nr. 0224/2018); (*) (nr. 0225/2018); Pedro Pardo Cánovas (nr. 0226/2018); (*) (nr. 0227/2018); Olga Laborda (nr. 0228/2018); Lídia Saloni Calvet (nr. 0229/2018); (*) (nr. 0230/2018); Aránzazu Alfaro Meruelo (nr. 0231/2018); Simon Railton (nr. 0232/2018); (*) (nr. 0233/2018); Susana Portillo Soliva (nr. 0234/2018); Herbert Heim (nr. 0235/2018); (*) (nr. 0236/2018); T. M. (nr. 0237/2018); (*) (nr. 0238/2018); Irmgard Marmaras (nr. 0239/2018); Antonio Luis Vázquez Delgado (nr. 0240/2018); (*) (nr. 0241/2018); (*) (nr. 0242/2018); Juan Luis Otero Reigada (nr. 0243/2018); (*) (nr. 0244/2018); Fabio Battagion (nr. 0245/2018); (*) (nr. 0246/2018); Marco Bava (nr. 0247/2018); (*) (nr. 0248/2018); (*) (nr. 0249/2018); (*) (nr. 0250/2018); (*) (nr. 0251/2018); Renáta Papcunová (nr. 0252/2018); (*) (nr. 0253/2018); (*) (nr. 0254/2018); Ioannis Vidakis (nr. 0255/2018); Vanesa Miralles Sánchez (nr. 0257/2018); Emeline Colledani (nr. 0258/2018); (*) (nr. 0259/2018); (*) (nr. 0260/2018); (*) (nr. 0261/2018); Lutz Rittmeier (nr. 0262/2018); Jānis Kuzins (nr. 0263/2018); (*) (nr. 0264/2018); Jusèp Loís Sans (nr. 0265/2018); Fabio Abraham (nr. 0266/2018); (*) (nr. 0267/2018); (*) (nr. 0268/2018); (*) (nr. 0269/2018); Michael Bauch (nr. 0270/2018).

Andragende nr. 256/2018 var blevet fjernet fra registret som følge af, at andrageren havde trukket det tilbage, efter at det var blevet registreret.

Formanden meddelte, at han havde henvist et andragende, som Parlamentet havde modtaget fra en fysisk eller juridisk person, der ikke er borger i Den Europæiske Union og ikke har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat, til det kompetente udvalg i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 215, stk. 13.


18. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditservicevirksomheder, kreditkøbere og realisering af sikkerhedsstillelse (COM(2018)0135 - C8-0115/2018 - 2018/0063(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

IMCO, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 for så vidt angår gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

IMCO, JURI

- Forslag til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

IMCO, JURI

- Forslag til Rådets direktiv om regler vedrørende selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

IMCO, JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Kongeriget Marokkos deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om iværksættelse af beskyttelsesklausuler og andre mekanismer for midlertidig tilbagetrækning af præferencer i visse aftaler mellem Den Europæiske Union og visse tredjelande (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Ivan Jakovčić og Jozo Radoš. Forslag til beslutning om afskaffelsen af mishandling i hjemmet (B8-0127/2018)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om oprettelse af et mindesmærke for ofrene for islamistisk terrorisme (B8-0128/2018)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

LIBE

- Salvatore Domenico Pogliese. Forslag til beslutning om fremme af arbejdstagernes deltagelse i virksomhedernes ledelse (B8-0129/2018)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om kyllingers velfærd i europæisk husdyravl (B8-0130/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Philippe Loiseau og Joëlle Mélin. Forslag til beslutning om opfordring til øget fleksibilitet i henstillingerne om biobrændstoffer (B8-0131/2018)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om forvaltningen af vores habitater (B8-0132/2018)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Stefano Maullu. Forslag til beslutning om indførelse af en særlig dag til minde om ofrene for foibe-massakrerne (B8-0133/2018)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

CULT

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om terrorisme i Europa: udvisning af udlændinge, der er dømt for terrorhandlinger (B8-0177/2018)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE


19. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 2. og 3. maj 2018.


20. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 3, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 15.36.


22. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Nart, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber, Zīle, Žitňanská

Seneste opdatering: 24. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik