Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 321kWORD 90k
Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ένα μέσο για τις ευρωπαϊκές αξίες που υποστηρίζει φορείς της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτος δικαίου στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην Τουρκία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Εφαρμογή της οδηγίας περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας (συζήτηση)
 5.Η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια - Τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια (συζήτηση)
 6.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  6.1.Λευκορωσία
  6.2.Φιλιππίνες
 7.Αίτηση διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού) (έγκριση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συνέχεια της συζήτησης)
  8.1.Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας
 9.Επανάληψη της συνόδου
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Λευκορωσία (ψηφοφορία)
  10.2.Φιλιππίνες (ψηφοφορία)
  10.3.Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας (ψηφοφορία)
  10.4.Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά την υποχρεωτική εφαρμογή κατώτατου κανονικού συντελεστή * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.5.Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ***I (ψηφοφορία)
  10.6.Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά ***I (ψηφοφορία)
  10.7.Βιολογική παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων ***I (ψηφοφορία)
  10.8.Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών * (ψηφοφορία)
  10.9.Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2019 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  10.10.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις ***I (ψηφοφορία)
  10.11.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ***I (ψηφοφορία)
  10.12.Προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová (ψηφοφορία)
  10.13.Ένα μέσο για τις ευρωπαϊκές αξίες που υποστηρίζει φορείς της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  10.14.Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτος δικαίου στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην Τουρκία (ψηφοφορία)
  10.15.Η εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια (ψηφοφορία)
  10.16.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (ψηφοφορία)
  10.17.Επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  10.18.Εφαρμογή της οδηγίας περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας (ψηφοφορία)
  10.19.Η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια - Τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Επανάληψη της συνόδου
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 15.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 16.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 17.Αναφορές
 18.Κατάθεση εγγράφων
 19.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 20.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 22.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.01.


2. Ένα μέσο για τις ευρωπαϊκές αξίες που υποστηρίζει φορείς της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Ένα μέσο για τις ευρωπαϊκές αξίες που υποστηρίζει φορείς της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2018/2619(RSP)))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 17 Απριλίου 2018 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2018).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας ενός μέσου για τις ευρωπαϊκές αξίες που θα στηρίζει τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών που προάγουν τις θεμελιώδεις αξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο (2018/2619(RSP)) (B8-0189/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 10.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.


3. Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτος δικαίου στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην Τουρκία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτος δικαίου στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην Τουρκία (2018/2670(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 17 Απριλίου 2018 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Sandra Kalniete και David McAllister, εξ ονόματος της Ομάδας PPE· Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Εύα Καϊλή, Νίκος Ανδρουλάκης και Μιλτιάδης Κύρκος, εξ ονόματος της Ομάδας S&D· Charles Tannock, Νότης Μαριάς, Ruža Tomašić, Ελένη Θεοχάρους, Raffaele Fitto εξ ονόματος της Ομάδας ECR· Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE· Bodil Valero και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE· Τάκης Χατζηγεωργίου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Νεοκλής Συλικιώτης, Στέλιος Κούλογλου, Σοφία Σακοράφα, Νικόλαος Χουντής, Paloma López Bermejo και Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL· Fabio Massimo Castaldo και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην περίπτωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν και κρατούνται στην Τουρκία (2018/2670(RSP)) (B8-0194/2018

—   Charles Tannock, Νότης Μαριάς, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην περίπτωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν και κρατούνται στην Τουρκία (2018/2670(RSP)) (B8-0196/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 10.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.


4. Εφαρμογή της οδηγίας περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/99/ΕΕ περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας [2016/2329(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγήτριες: Soraya Post και Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Οι Soraya Post και Teresa Jiménez-Becerril Barrio παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jaromír Štětina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Anna Hedh, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica και Lara Comi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ruža Tomašić, Ελευθέριος Συναδινός, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Bieńkowska, Soraya Post και Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.


5. Η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια - Τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000020/2018) που κατέθεσε η Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, προς την Επιτροπή: Η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια - Τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018)

Η Krystyna Łybacka (αναπλ. συντάκτη) αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Elżbieta Bieńkowska (μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Silvia Costa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Curzio Maltese, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Patrick O'Flynn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Milan Zver, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Lara Comi, Maria Grapini και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια – τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια (2018/2571(RSP)) (B8-0190/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.


6. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018)


6.1. Λευκορωσία

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 και B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

Οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius και Bronis Ropė παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει ο Krzysztof Hetman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina και Charles Tannock.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.


6.2. Φιλιππίνες

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 και B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Οι Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler και Miguel Urbán Crespo παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Soraya Post.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Νότης Μαριάς, Ignazio Corrao, Csaba Sógor και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.

(Συνέχεια της συζήτησης: βλ. σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018)


7. Αίτηση διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού) (έγκριση)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έλαβε ούτε από πολιτική ομάδα, ούτε από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο αίτημα να τεθεί σε ψηφοφορία η αίτηση της επιτροπής FEMM για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή προκειμένου να γνωμοδοτήσει η τελευταία σχετικά με τις αποκλίσεις μεταξύ των φύλων σε ό,τι αφορά την ψηφιακή τεχνολογία, αίτηση που ανακοινώθηκε στα Συνοπτικά Πρακτικά της Τετάρτης 18 Απριλίου 2018 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018).

Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού, η αίτηση λογίζεται συνεπώς εγκριθείσα.


8. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συνέχεια της συζήτησης)

(Έναρξη συζήτησης: βλέπε σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018)


8.1. Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 και B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

Οι Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder και Νεοκλής Συλικιώτης παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anders Primdahl Vistisen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo και Dobromir Sośnierz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Jiří Pospíšil, Maria Arena, Σοφία Σακοράφα, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot και Julie Ward.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.00 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

9. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.04.


10. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


10.1. Λευκορωσία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 και B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0197/2018

(αντικαθιστά τις B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 και B8-0204/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Clare Moody, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei και Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0174)


10.2. Φιλιππίνες (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 και B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0198/2018

(αντικαθιστά τις B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 και B8-0208/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Marijana Petir, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák και Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Νότης Μαριάς, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei και Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, Davor Škrlec, Heidi Hautala και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Δημήτριος Παπαδημούλης, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Στέλιος Κούλογλου, Barbara Spinelli και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0175)


10.3. Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 και B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0191/2018

(αντικαθιστά τις B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018 και B8-0211/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil και Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga και Anders Primdahl Vistisen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake και Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea και Eleonora Evi.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0176)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0212/2018 καταπίπτει.)


10.4. Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά την υποχρεωτική εφαρμογή κατώτατου κανονικού συντελεστή * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά την υποχρεωτική εφαρμογή κατώτατου κανονικού συντελεστή [COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0177)


10.5. Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/101/ΕΚ [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Krišjānis Kariņš και Judith Sargentini (A8-0056/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0178)


10.6. Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0179)


10.7. Βιολογική παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους] και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Martin Häusling (A8-0311/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0180)


10.8. Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών * (ψηφοφορία)

Έκθεση για την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών [COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2018)0181)


10.9. Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2019 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2019 [2018/2001(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Paul Rübig (A8-0146/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0182)


10.10. Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Εγκρίνεται

Παρεμβάσεις

Πριν τη ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 εδάφιο 2, του Κανονισμού, Janusz Lewandowski (εισηγητής), για να εκφραστεί υπέρ της απόφασης της επιτροπής να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις και Dan Nica, για να εκφραστεί κατά.


10.11. Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Ομάδα GUE/NGL απέσυρε το αίτημά της για ψηφοφορία και διαπιστώνει ότι δεν έχει κατατεθεί άλλο αίτημα. Η απόφαση λοιπον της επιτροπής να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις αποσύρεται από την ώρα των ψηφοφοριών σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.


10.12. Προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová (ψηφοφορία)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová (2018/2628(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις14 Μαρτίου 2018 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2018).

Πρόταση ψηφίσματος κατατέθηκε από τους Roberta Metsola και Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer και Péter Niedermüller, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Νότη Μαριά, Peter van Dalen και Anders Primdahl Vistisen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in ‘t Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Στέλιο Κούλογλου, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Δημήτριο Παπαδημούλη και Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Valli και Laura Ferrara, εν συνεχεία των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφο 2 του Κανονισμού, σχετικά με την προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová (2018/2628(RSP)) (B8-0186/2018).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0183)


10.13. Ένα μέσο για τις ευρωπαϊκές αξίες που υποστηρίζει φορείς της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0189/2018 (2018/2619(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0184)


10.14. Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτος δικαίου στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην Τουρκία (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0194/2018 (2018/2670(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0185)


10.15. Η εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια (ψηφοφορία)

Έκθεση η οποία αφορά την εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια [2016/2149(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0186)


10.16. Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού [2017/2191(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0187)


10.17. Επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0188/2018 και B8-0195/2018 (2018/2951(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0188/2018

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0188)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0195/2018 καταπίπτει.)


10.18. Εφαρμογή της οδηγίας περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/99/ΕΕ περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας [2016/2329(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγητές: Soraya Post και Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0189)


10.19. Η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια - Τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0190/2018 (2018/2571(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0190)


11. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Krišjānis Kariņš και Judith Sargentini - A8-0056/2017
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan και Seán Kelly

Έκθεση Daniel Dalton - A8-0048/2017
Lucy Anderson

Έκθεση Martin Häusling - A8-0311/2015
Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Momchil Nekov, Petras Auštrevičius και Seán Kelly

Προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová - (2018/2628(RSP)) - B8-0186/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Francis Zammit Dimech, Monika Smolková και Branislav Škripek

Ένα μέσο για τις ευρωπαϊκές αξίες που υποστηρίζει φορείς της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - (2018/2619(RSP)) - B8-0189/2018
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins και Jan Zahradil

Έκθεση Paulo Rangel - A8-0127/2018
Michaela Šojdrová

Επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη - (2017/2951(RSP)) - B8-0188/2018 και B8-0195/2018
Stefano Maullu, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries και Momchil Nekov

Έκθεση Soraya Post και Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0065/2018
Dobromir Sośnierz

Η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια - Τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια - (2018/2571(RSP)) - B8-0190/2018
Andrejs Mamikins.


12. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.23.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

13. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


14. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


15. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)

Η κατάσταση της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (O-00022/2018), του Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018)

Ο Ivan Jakovčić αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Elżbieta Bieńkowska (μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrejs Mamikins, Andrejs Mamikins, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, André Elissen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Angel Dzhambazki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrejs Mamikins.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12 Απριλίου 2018)

επιτροπή EMPL
- Ο ρόλος της οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την επανένταξη των ανέργων (2018/2053(INI))

επιτροπή IMCO
- Εφαρμογή της οδηγίας 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (2018/2056(INI))

επιτροπή REGI
- Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ (COM(2017)0534 - 2018/2054(INI))
(γνωμοδότηση: ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, CULT)

επιτροπή FEMM
- Μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ηθικής και της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, σε δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή στην ΕΕ (2018/2055(INI))

Παραπομπή στις επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή PECH
- Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN
γνωμοδότηση: ENVI, PECH

επιτροπή JURI
- Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας βάσει της οποίας η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να παράσχουν πληροφορίες σε σχέση με την εσωτερική αγορά και άλλους συναφείς τομείς (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: ECON, JURI, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12 Απριλίου 2018)

επιτροπή REGI
- Αύξηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και προσαρμογή του γενικού του στόχου (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
(γνωμοδότηση: BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού)ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού)EMPL, PECH, CULT)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12 Απριλίου 2018)

επιτροπή REGI
- Πρόταση κανονισμoύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τη στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
(γνωμοδότηση: BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού)CONT, ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού)EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 113 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12 Απριλίου 2018)

επιτροπή AFET

- Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την 73η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (2018/2040(INI))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 197 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12 Απριλίου 2018)

ειδική επιτροπή για την τρομοκρατία

- Πορίσματα και συστάσεις της Ειδικής Επιτροπής για την τρομοκρατία (2018/2044(INI))


17. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω και έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού:

Στις 17 Απριλίου 2018

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 0172/2018)· (*) (αριθ. 0173/2018)· Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (αριθ. 0174/2018)· Francisco Méndez (αριθ. 0175/2018)· (*) (αριθ. 0176/2018)· Marko Kieling (αριθ. 0177/2018)· Markus Schickel (αριθ. 0178/2018)· (*) (αριθ. 0179/2018)· (*) (αριθ. 0180/2018)· Daniel Feijoo e Caldas Almeida Pinto (αριθ. 0181/2018)· Olena Romanyuk (αριθ. 0182/2018)· (*) (αριθ. 0183/2018)· Paola Casella (αριθ. 0184/2018)· Flavio Miccono (I.P.A. International Police Association) (αριθ. 0185/2018)· Pierpaolo Volpe (αριθ. 0186/2018)· (*) (αριθ. 0187/2018)· Gabriel García Herbosa (αριθ. 0188/2018)· (*) (αριθ. 0189/2018)· Maria Evgenia Tsani (αριθ. 0190/2018)· (*) (αριθ. 0191/2018)· Peter Dresdner (αριθ. 0192/2018)· (*) (αριθ. 0193/2018)· Implom Gyula (αριθ. 0194/2018)· (*) (αριθ. 0195/2018)· Dalila Nesci (αριθ. 0196/2018)· José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 0197/2018)· (*) (αριθ. 0198/2018)· (*) (αριθ. 0199/2018)· (*) (αριθ. 0200/2018)· Dr Ivanics Éva (αριθ. 0201/2018)· Alfonso Rodríguez Sánchez (αριθ. 0202/2018)· (*) (αριθ. 0203/2018)· Giampiero Tola (αριθ. 0204/2018)· Mariateresa Anzola (αριθ. 0205/2018)· Julián Daniel Jiménez Krause (αριθ. 0206/2018)· Robert Latimer (αριθ. 0207/2018)· (*) (αριθ. 0208/2018)· Giampiero Tola (αριθ. 0209/2018)· Simona Levi (αριθ. 0210/2018)· (*) (αριθ. 0211/2018)· Massimo Scarafia (αριθ. 0212/2018)· (*) (αριθ. 0213/2018)· (*) (αριθ. 0214/2018)· (*) (αριθ. 0215/2018)· (*) (αριθ. 0216/2018)· (*) (αριθ. 0217/2018)· (*) (αριθ. 0218/2018)· (*) (αριθ. 0219/2018)· (*) (αριθ. 0220/2018)· (*) (αριθ. 0221/2018)· Pedro Alfonso Ocampo Cardalda (αριθ. 0222/2018)· (*) (αριθ. 0223/2018)· (*) (αριθ. 0224/2018)· (*) (αριθ. 0225/2018)· Pedro Pardo Cánovas (αριθ. 0226/2018)· (*) (αριθ. 0227/2018)· Olga Laborda (αριθ. 0228/2018)· Lídia Saloni Calvet (αριθ. 0229/2018)· (*) (αριθ. 0230/2018)· Aránzazu Alfaro Meruelo (αριθ. 0231/2018)· Simon Railton (αριθ. 0232/2018)· (*) (αριθ. 0233/2018)· Susana Portillo Soliva (αριθ. 0234/2018)· Herbert Heim (αριθ. 0235/2018)· (*) (αριθ. 0236/2018)· T. M. (αριθ. 0237/2018)· (*) (αριθ. 0238/2018)· Irmgard Marmaras (αριθ. 0239/2018)· Antonio Luis Vázquez Delgado (αριθ. 0240/2018)· (*) (αριθ. 0241/2018)· (*) (αριθ. 0242/2018)· Juan Luis Otero Reigada (αριθ. 0243/2018)· (*) (αριθ. 0244/2018)· Fabio Battagion (αριθ. 0245/2018)· (*) (αριθ. 0246/2018)· Marco Bava (αριθ. 0247/2018)· (*) (αριθ. 0248/2018)· (*) (αριθ. 0249/2018)· (*) (αριθ. 0250/2018)· (*) (αριθ. 0251/2018)· Renáta Papcunová (αριθ. 0252/2018)· (*) (αριθ. 0253/2018)· (*) (αριθ. 0254/2018)· Ioannis Vidakis (αριθ. 0255/2018)· Vanesa Miralles Sánchez (αριθ. 0257/2018)· Emeline Colledani (αριθ. 0258/2018)· (*) (αριθ. 0259/2018)· (*) (αριθ. 0260/2018)· (*) (αριθ. 0261/2018)· Lutz Rittmeier (αριθ. 0262/2018)· Jānis Kuzins (αριθ. 0263/2018)· (*) (αριθ. 0264/2018)· Jusèp Loís Sans (αριθ. 0265/2018)· Fabio Abraham (αριθ. 0266/2018)· (*) (αριθ. 0267/2018)· (*) (αριθ. 0268/2018)· (*) (αριθ. 0269/2018)· Michael Bauch (αριθ. 0270/2018).

Η αναφορά αριθ. 256/2018 αφαιρέθηκε από το γενικό πρωτόκολλο μετά την απόσυρσή της από τον αναφέροντα κατόπιν της καταχώρισής της.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διεβίβασε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 15 του εσωτερικού κανονισμού, αναφορά που έστειλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν διαθέτει υπηκοότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαμένει ή του οποίου η καταστατική έδρα δεν βρίσκεται σε κράτος μέλος.


18. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους διαχειριστές πιστώσεων, τους αγοραστές πιστώσεων και την ανάκτηση εξασφαλίσεων (COM(2018)0135 - C8-0115/2018 - 2018/0063(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας:

ECON

γνωμοδότηση:

IMCO, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 όσον αφορά ορισμένες επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της Ένωσης και των τελών για συναλλαγματικές μετατροπές (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας:

ECON

γνωμοδότηση:

IMCO, JURI

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας:

ECON

γνωμοδότηση:

IMCO, JURI

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας:

ECON

γνωμοδότηση:

IMCO, JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή του Βασιλείου του Μαρόκου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας:

ITRE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης και άλλων μηχανισμών που καθιστούν δυνατή την προσωρινή ανάκληση των προτιμήσεων ορισμένων συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και ορισμένων τρίτων χωρών, αφετέρου (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας:

INTA

2) από τους βουλευτές οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Ivan Jakovčić και Jozo Radoš. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας (B8-0127/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανέγερση μνημείου για τα θύματα της ισλαμιστικής τρομοκρατίας (B8-0128/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Salvatore Domenico Pogliese. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση της συμμετοχής των εργαζομένων στη διαχείριση των εταιρειών (B8-0129/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καλή διαβίωση των κοτόπουλων στα ευρωπαϊκά εκτροφεία (B8-0130/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Philippe Loiseau και Joëlle Mélin. Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την χαλάρωση των συστάσεων για τα βιοκαύσιμα (B8-0131/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διαχείριση του οικοσυστήματος στο οποίο ζούμε (B8-0132/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Stefano Maullu. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καθιέρωση «Ημέρας μνήμης» για τα θύματα των μαζικών δολοφονιών σε καταβόθρες («massacri delle foibe») (B8-0133/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

CULT

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την τρομοκρατία στην Ευρώπη: απέλαση των καταδικασμένων αλλοδαπών τρομοκρατών (B8-0177/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE


19. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στις 2 και 3 Μαΐου 2018.


20. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


21. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 15.36.


22. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Χουντής, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Nart, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber, Zīle, Žitňanská

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου