Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 289kWORD 82k
Torstai 19. huhtikuuta 2018 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppalaisten arvojen väline demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusarvoja Euroopan unionissa edistävien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseksi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen rikkominen kahden Turkissa pidätetyn ja vangitun kreikkalaisen sotilaan tapauksessa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun direktiivin täytäntöönpano (keskustelu)
 5.Bolognan prosessin tilanne ja seuranta (keskustelu)
 6.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
6.1.Valko-Venäjä
  
6.2.Filippiinit
 7.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta) (hyväksyntä)
 8.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (jatkoa keskustelulle)
  
8.1.Gazan tilanne
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Äänestykset
  
10.1.Valko-Venäjä (äänestys)
  
10.2.Filippiinit (äänestys)
  
10.3.Gazan tilanne (äänestys)
  
10.4.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen osalta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
10.5.Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen ***I (äänestys)
  
10.6.Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta ***I (äänestys)
  
10.7.Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät ***I (äänestys)
  
10.8.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * (äänestys)
  
10.9.Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2019 – Pääluokka I – Euroopan parlamentti (äänestys)
  
10.10.Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yritystilastoista, asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla ***I (äänestys)
  
10.11.Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Maakaasun sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt ***I (äänestys)
  
10.12.Tutkivien journalistien suojelu Euroopassa: slovakialaisen journalistin Ján Kuciakin ja Martina Kušnírován tapaus (äänestys)
  
10.13.Eurooppalaisten arvojen väline demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusarvoja Euroopan unionissa edistävien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseksi (äänestys)
  
10.14.Ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen rikkominen kahden Turkissa pidätetyn ja vangitun kreikkalaisen sotilaan tapauksessa (äänestys)
  
10.15.Perussopimusten määräysten täytäntöönpano kansallisten parlamenttien osalta (äänestys)
  
10.16.Kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (äänestys)
  
10.17.Rokotusvastaisuus ja rokotuskattavuuden lasku Euroopassa (äänestys)
  
10.18.Eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun direktiivin täytäntöönpano (äänestys)
  
10.19.Bolognan prosessin tilanne ja seuranta (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Istunnon jatkaminen
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
 16.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 17.Vetoomukset
 18.Vastaanotetut asiakirjat
 19.Seuraavien istuntojen aikataulu
 20.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 21.Istunnon päättäminen
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.01.


2. Eurooppalaisten arvojen väline demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusarvoja Euroopan unionissa edistävien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseksi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Eurooppalaisten arvojen väline demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusarvoja Euroopan unionissa edistävien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseksi (2018/2619(RSP))

Keskustelu käytiin 17. huhtikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 17.4.2018, kohta 2).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta tarpeesta luoda eurooppalaisten arvojen väline perusarvoja Euroopan unionissa paikallisella ja kansallisella tasolla edistävien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseksi (2018/2619(RSP)) (B8-0189/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.4.2018, kohta 10.13.


3. Ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen rikkominen kahden Turkissa pidätetyn ja vangitun kreikkalaisen sotilaan tapauksessa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen rikkominen kahden Turkissa pidätetyn ja vangitun kreikkalaisen sotilaan tapauksessa (2018/2670(RSP))

Keskustelu käytiin 17. huhtikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 17.4.2018, kohta 18).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete ja David McAllister PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis ja Miltiadis Kyrkos S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta, Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Bodil Valero ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo ja Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen rikkomisesta kahden Turkissa pidätetyn ja vangitun kreikkalaisen sotilaan tapauksessa (2018/2670(RSP)) (B8-0194/2018)

—   Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen rikkomisesta kahden Turkissa pidätetyn ja vangitun kreikkalaisen sotilaan tapauksessa (2018/2670(RSP)) (B8-0196/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.4.2018, kohta 10.14.


4. Eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun direktiivin täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun direktiivin 2011/99/EU täytäntöönpanosta [2016/2329(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Soraya Post ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Soraya Post ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio esittelivät mietinnön.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jaromír Štětina PPE-ryhmän puolesta, Anna Hedh S&D-ryhmän puolesta, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica ja Lara Comi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska, Soraya Post ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.4.2018, kohta 10.18.


5. Bolognan prosessin tilanne ja seuranta (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000020/2018) Petra Kammerevert CULT-valiokunnan puolesta komissiolle: Bolognan prosessin tilanne ja seuranta (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018)

Krystyna Łybacka (laatijan sijainen) esitteli kysymyksen.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Silvia Costa S&D-ryhmän puolesta, ECR-ryhmän puolesta Zdzisław Krasnodębski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat ALDE-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Curzio Maltese GUE/NGL-ryhmän puolesta, Patrick O'Flynn EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta ja Michaela Šojdrová.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Kostas Papadakis, Lara Comi, Maria Grapini ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Elżbieta Bieńkowska käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Petra Kammerevert CULT-valiokunnan puolesta Bolognan prosessin tilanteesta ja seurannasta (2018/2571(RSP)) (B8-0190/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.4.2018, kohta 10.19.


6. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 3).


6.1. Valko-Venäjä

Päätöslauselmaesitykset B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 ja B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius ja Bronis Ropė esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Krzysztof Hetman käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Doru-Claudian Frunzulică käytti puheenvuoron S&D-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina ja Charles Tannock.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.4.2018, kohta 10.1.


6.2. Filippiinit

Päätöslauselmaesitykset B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 ja B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler ja Miguel Urbán Crespo esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Francisco Assis S&D-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta ja Soraya Post.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ignazio Corrao, Csaba Sógor ja Fabio Massimo Castaldo.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.4.2018, kohta 10.2.

(Keskustelun jatko: ks. istunnon pöytäkirja 19.4.2018, kohta 8)


7. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta) (hyväksyntä)

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut vastaanottanut yhtään vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä tai yhden tai useamman poliittisen ryhmän esittämää pyyntöä toimittaa äänestystä keskiviikkona 18. huhtikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 9) pidetyssä pöytäkirjassa ilmoitetusta FEMM-valiokunnan pyynnöstä kuulla Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa, jotta tämä antaisi lausunnon sukupuolten välisestä kuilusta media-alalla.

Työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohdan mukaisesti kuulemispyyntö katsotaan näin ollen hyväksytyksi.


8. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (jatkoa keskustelulle)

(Keskustelun alku: ks. istunnon pöytäkirja 19.4.2018, kohta 6)


8.1. Gazan tilanne

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 3).

Päätöslauselmaesitykset B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 ja B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder ja Neoklis Sylikiotis esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo ja Dobromir Sośnierz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Maria Arena, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot ja Julie Ward.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.4.2018, kohta 10.3.

(Istunto keskeytettiin klo 12.00 äänestysten alkua odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

9. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.04.


10. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


10.1. Valko-Venäjä (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 ja B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0197/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 ja B8-0204/2018)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Clare Moody S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei ja Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta

—   Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0174)


10.2. Filippiinit (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 ja B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0198/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 ja B8-0208/2018)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Marijana Petir, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák ja Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Neena Gill S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei ja Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, Davor Škrlec, Heidi Hautala ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0175)


10.3. Gazan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 ja B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0191/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018 ja B8-0211/2018)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ja Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga ja Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake ja Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta

—   Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea ja Eleonora Evi.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0176)

(Päätöslauselmaesitys B8-0212/2018 raukesi.)


10.4. Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen osalta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen osalta [COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0177)


10.5. Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivin 2009/101/EY muuttamisesta [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijät: Krišjānis Kariņš ja Judith Sargentini (A8-0056/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0178)


10.6. Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0179)


10.7. Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Martin Häusling (A8-0311/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0180)


10.8. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista [COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2018)0181)


10.9. Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2019 – Pääluokka I – Euroopan parlamentti (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2019 [2018/2001(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Paul Rübig (A8-0146/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0182)


10.10. Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yritystilastoista, asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yritystilastoista, asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖS ALOITTAA TOIMIELINTEN VÄLISET NEUVOTTELUT

Hyväksyttiin

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti Janusz Lewandowski (esittelijä) puoltaakseen valiokunnan päätöstä aloittaa neuvottelut ja Dan Nica vastustaakseen tätä päätöstä.


10.11. Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Maakaasun sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖS ALOITTAA TOIMIELINTEN VÄLISET NEUVOTTELUT

Puhemies ilmoitti, että GUE/NGL-ryhmä on peruuttanut äänestyspyyntönsä, ja totesi, että muita pyyntöjä ei ole esitetty. Valiokunnan päätöksestä aloittaa neuvottelut ei näin ollen työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti äänestetty.


10.12. Tutkivien journalistien suojelu Euroopassa: slovakialaisen journalistin Ján Kuciakin ja Martina Kušnírován tapaus (äänestys)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Tutkivien journalistien suojelu Euroopassa: slovakialaisen journalistin Ján Kuciakin ja Martina Kušnírován tapaus (2018/2628(RSP))

Keskustelu käytiin 14. maaliskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 14.3.2018, kohta 14).

Päätöslauselmaesitys Roberta Metsola ja Ingeborg Gräßle PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer ja Péter Niedermüller S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen ja Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta, Sophia in ‘t Veld ALDE-ryhmän puolesta, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis ja Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Valli ja Laura Ferrara neuvoston ja komission julkilausumien jälkeen työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti tutkivien journalistien suojelusta Euroopassa: slovakialaisen toimittajan Ján Kuciakin ja Martina Kušnírován tapaus (2018/2628(RSP)) (B8-0186/2018).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0183)


10.13. Eurooppalaisten arvojen väline demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusarvoja Euroopan unionissa edistävien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseksi (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0189/2018 (2018/2619(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0184)


10.14. Ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen rikkominen kahden Turkissa pidätetyn ja vangitun kreikkalaisen sotilaan tapauksessa (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0194/2018 (2018/2670(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0185)


10.15. Perussopimusten määräysten täytäntöönpano kansallisten parlamenttien osalta (äänestys)

Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien osalta [2016/2149(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0186)


10.16. Kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (äänestys)

Mietintö EU:n kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta [2017/2191(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0187)


10.17. Rokotusvastaisuus ja rokotuskattavuuden lasku Euroopassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0188/2018 ja B8-0195/2018 (2018/2951(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0188/2018

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0188)

(Päätöslauselmaesitys B8-0195/2018 raukesi.)


10.18. Eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun direktiivin täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun direktiivin 2011/99/EU täytäntöönpanosta [2016/2329(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Soraya Post ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0189)


10.19. Bolognan prosessin tilanne ja seuranta (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0190/2018 (2018/2571(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0190)


11. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Krišjānis Kariņš ja Judith Sargentini - A8-0056/2017
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan ja Seán Kelly

Mietintö Daniel Dalton - A8-0048/2017
Lucy Anderson

Mietintö Martin Häusling - A8-0311/2015
Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Momchil Nekov, Petras Auštrevičius ja Seán Kelly

Tutkivien journalistien suojelu Euroopassa: slovakialaisen journalistin Ján Kuciakin ja Martina Kušnírován tapaus - (2018/2628(RSP)) - B8-0186/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Francis Zammit Dimech, Monika Smolková ja Branislav Škripek

Eurooppalaisten arvojen väline demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusarvoja Euroopan unionissa edistävien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseksi - (2018/2619(RSP)) - B8-0189/2018
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins ja Jan Zahradil

Mietintö Paulo Rangel - A8-0127/2018
Michaela Šojdrová

Rokotusvastaisuus ja rokotuskattavuuden lasku Euroopassa - (2017/2951(RSP)) - B8-0188/2018 ja B8-0195/2018
Stefano Maullu, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries ja Momchil Nekov

Mietintö Soraya Post ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0065/2018
Dobromir Sośnierz

Bolognan prosessin tilanne ja seuranta - (2018/2571(RSP)) - B8-0190/2018
Andrejs Mamikins.


12. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.23.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

13. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


14. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


15. Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)

Euroopan laivanrakennusteollisuuden tila

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan (O-00022/2018) Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Euroopan laivanrakennusteollisuuden tila (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018)

Ivan Jakovčić esitteli kysymyksen.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: PPE-ryhmän puolesta Seán Kelly, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrejs Mamikins, Andrejs Mamikins S&D-ryhmän puolesta, Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, André Elissen ENF-ryhmän puolesta ja Angel Dzhambazki, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrejs Mamikins.

Elżbieta Bieńkowska käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 12. huhtikuuta 2018)

EMPL-valiokunta
- Työntekijän taloudellisen osallistumisen rooli tyopaikkojen luomisessa ja työttömien aktivoimisessa (2018/2053(INI))

IMCO-valiokunta
- Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta annetun direktiivin 2011/7/EU täytäntöönpano (2018/2056(INI))

REGI-valiokunta
- Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla (COM(2017)0534 - 2018/2054(INI))
(lausuntoa varten: ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, CULT)

FEMM-valiokunta
- Toimenpiteet kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja poliittisessa elämässä EU:ssa (2018/2055(INI))

Valiokuntaan lähettäminen (työjärjestyksen 53 artikla)

PECH-valiokunta
- Aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetut satamassa olevat vastaanottolaitteet (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN
lausuntoa varten: ENVI, PECH

JURI-valiokunta
- Niiden edellytysten ja menettelyn vahvistaminen, joiden mukaisesti komissio voi pyytää yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä toimittamaan sisämarkkinoihin ja niihin liittyviin aloihin liittyviä tietoja (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: ECON, JURI, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 12. huhtikuuta 2018)

REGI-valiokunta
- Rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattaminen ja sen yleistavoitteen mukauttaminen (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
(lausuntoa varten: BUDG (työjärjestyksen 54 artikla) ECON (työjärjestyksen 54 artikla) EMPL, PECH, CULT)

(puheenjohtajakokouksen päätös 12. huhtikuuta 2018)

REGI-valiokunta
- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
(lausuntoa varten: BUDG (työjärjestyksen 54 artikla) CONT, ECON (työjärjestyksen 54 artikla) EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 113 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 12. huhtikuuta 2018)

AFET-valiokunta

- Suositus neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istunnosta (2018/2040(INI))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 197 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 12. huhtikuuta 2018)

terrorismia käsittelevä erityisvaliokunta

- Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset (2018/2044(INI))


17. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset on merkitty luetteloon alla mainittuina päivämäärinä ja lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 215 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti:

17. huhtikuuta 2018

(*) käsitellään luottamuksellisena

(*) (nro 0172/2018); (*) (nro 0173/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nro 0174/2018); Francisco Méndez (nro 0175/2018); (*) (nro 0176/2018); Marko Kieling (nro 0177/2018); Markus Schickel (nro 0178/2018); (*) (nro 0179/2018); (*) (nro 0180/2018); Daniel Feijoo e Caldas Almeida Pinto (nro 0181/2018); Olena Romanyuk (nro 0182/2018); (*) (nro 0183/2018); Paola Casella (nro 0184/2018); Flavio Miccono (I.P.A. International Police Association) (nro 0185/2018); Pierpaolo Volpe (nro 0186/2018); (*) (nro 0187/2018); Gabriel García Herbosa (nro 0188/2018); (*) (nro 0189/2018); Maria Evgenia Tsani (nro 0190/2018); (*) (nro 0191/2018); Peter Dresdner (nro 0192/2018); (*) (nro 0193/2018); Implom Gyula (nro 0194/2018); (*) (nro 0195/2018); Dalila Nesci (nro 0196/2018); José Manuel Martín Álvarez (nro 0197/2018); (*) (nro 0198/2018); (*) (nro 0199/2018); (*) (nro 0200/2018); Dr Ivanics Éva (nro 0201/2018); Alfonso Rodríguez Sánchez (nro 0202/2018); (*) (nro 0203/2018); Giampiero Tola (nro 0204/2018); Mariateresa Anzola (nro 0205/2018); Julián Daniel Jiménez Krause (nro 0206/2018); Robert Latimer (nro 0207/2018); (*) (nro 0208/2018); Giampiero Tola (nro 0209/2018); Simona Levi (nro 0210/2018); (*) (nro 0211/2018); Massimo Scarafia (nro 0212/2018); (*) (nro 0213/2018); (*) (nro 0214/2018); (*) (nro 0215/2018); (*) (nro 0216/2018); (*) (nro 0217/2018); (*) (nro 0218/2018); (*) (nro 0219/2018); (*) (nro 0220/2018); (*) (nro 0221/2018); Pedro Alfonso Ocampo Cardalda (nro 0222/2018); (*) (nro 0223/2018); (*) (nro 0224/2018); (*) (nro 0225/2018); Pedro Pardo Cánovas (nro 0226/2018); (*) (nro 0227/2018); Olga Laborda (nro 0228/2018); Lídia Saloni Calvet (nro 0229/2018); (*) (nro 0230/2018); Aránzazu Alfaro Meruelo (nro 0231/2018); Simon Railton (nro 0232/2018); (*) (nro 0233/2018); Susana Portillo Soliva (nro 0234/2018); Herbert Heim (nro 0235/2018); (*) (nro 0236/2018); T. M. (nro 0237/2018); (*) (nro 0238/2018); Irmgard Marmaras (nro 0239/2018); Antonio Luis Vázquez Delgado (nro 0240/2018); (*) (nro 0241/2018); (*) (nro 0242/2018); Juan Luis Otero Reigada (nro 0243/2018); (*) (nro 0244/2018); Fabio Battagion (nro 0245/2018); (*) (nro 0246/2018); Marco Bava (nro 0247/2018); (*) (nro 0248/2018); (*) (nro 0249/2018); (*) (nro 0250/2018); (*) (nro 0251/2018); Renáta Papcunová (nro 0252/2018); (*) (nro 0253/2018); (*) (nro 0254/2018); Ioannis Vidakis (nro 0255/2018); Vanesa Miralles Sánchez (nro 0257/2018); Emeline Colledani (nro 0258/2018); (*) (nro 0259/2018); (*) (nro 0260/2018); (*) (nro 0261/2018); Lutz Rittmeier (nro 0262/2018); Jānis Kuzins (nro 0263/2018); (*) (nro 0264/2018); Jusèp Loís Sans (nro 0265/2018); Fabio Abraham (nro 0266/2018); (*) (nro 0267/2018); (*) (nro 0268/2018); (*) (nro 0269/2018); Michael Bauch (nro 0270/2018).

Vetoomus nro 256/2018 on poistettu luettelosta, sillä vetoomuksen esittäjä peruutti sen luetteloon merkitsemisen jälkeen.

Puhemies ilmoitti toimittaneensa asiasta vastaavalle valiokunnalle työjärjestyksen 215 artiklan 15 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin saaneen vetoomuksen, jonka oli lähettänyt sellainen luonnollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole Euroopan unionin kansalainen ja jonka asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa.


18. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi luotonhallinnoijista, luotonostajista ja vakuuksien realisoimisesta (COM(2018)0135 - C8-0115/2018 - 2018/0063(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

IMCO, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

IMCO, JURI

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskevasta yhteisestä järjestelmästä (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

IMCO, JURI

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotusta koskevien sääntöjen vahvistamisesta (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

IMCO, JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Marokon kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset vahvistavan Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien, etuuksien väliaikaisen peruuttamisen mahdollistavien suojalausekkeiden ja muiden mekanismien täytäntöönpanosta (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Päätöslauselmaesitys lähisuhdeväkivallan lopettamisesta (B8-0127/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys islamistisen terrorismin uhrien muistomerkistä (B8-0128/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

LIBE

- Salvatore Domenico Pogliese. Päätöslauselmaesitys työntekijöiden osallistumisen yritysten hallintoon edistämisestä (B8-0129/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys kanojen hyvinvoinnista unionin kanaloissa (B8-0130/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Philippe Loiseau ja Joëlle Mélin. Päätöslauselmaesitys pyynnöstä höllentää biopolttoaineita koskevia suosituksia (B8-0131/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

ITRE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys luontotyyppien hoitamisesta (B8-0132/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Stefano Maullu. Päätöslauselmaesitys muistopäivän nimeämisestä foibe-joukkomurhien uhrien muiston kunnioittamiseksi (B8-0133/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

CULT

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys terrorismista Euroopassa: tuomittujen ulkomaalaisten terroristien maastakarkotus (B8-0177/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE


19. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 2. ja 3. toukokuuta 2018.


20. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 15.36.


22. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Nart, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber, Zīle, Žitňanská

Päivitetty viimeksi: 24. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö