Indeks 
Zapisnik
PDF 291kWORD 82k
Četvrtak, 19. travnja 2018. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Instrument europskih vrijednosti za podršku organizacijama civilnog društva koje promiču demokraciju, vladavinu prava i temeljne vrijednosti u Europskoj uniji (podneseni prijedlozi rezolucija)
 3.Kršenje ljudskih prava i vladavine prava u slučaju uhićenja i pritvora dvojice grčkih vojnika u Turskoj (podneseni prijedlozi rezolucija)
 4.Provedba Direktive o europskom nalogu za zaštitu (rasprava)
 5.Provedba Bolonjskog procesa – trenutačno stanje i daljnje aktivnosti (rasprava)
 6.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  6.1.Bjelarus
  6.2.Filipini
 7.Savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (članak 137. stavak 2. Poslovnika) (odobrenje)
 8.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (nastavak rasprave)
  8.1.Stanje u pojasu Gaze
 9.Nastavak dnevne sjednice
 10.Glasovanje
  10.1.Bjelarus (glasovanje)
  10.2.Filipini (glasovanje)
  10.3.Stanje u pojasu Gaze (glasovanje)
  10.4.Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu obveze poštovanja odredbe o najnižoj standardnoj stopi * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.5.Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma ***I (glasovanje)
  10.6.Homologacija i nadzor tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila ***I (glasovanje)
  10.7.Ekološka proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda ***I (glasovanje)
  10.8.Smjernice politika zapošljavanja država članica * (glasovanje)
  10.9.Procjene prihoda i rashoda za financijsku godinu 2019. – dio I. – Europski parlament (glasovanje)
  10.10.Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama, izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika ***I (glasovanje)
  10.11.Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Zajednička pravila za unutarnje tržište prirodnog plina ***I (glasovanje)
  10.12.Zaštita istraživačkih novinara u Europi: slučaj slovačkog novinara Jána Kuciaka i Martine Kušnírove (glasovanje)
  10.13.Instrument europskih vrijednosti za podršku organizacijama civilnog društva koje promiču demokraciju, vladavinu prava i temeljne vrijednosti u Europskoj uniji (glasovanje)
  10.14.Kršenje ljudskih prava i vladavine prava u slučaju uhićenja i pritvora dvojice grčkih vojnika u Turskoj (glasovanje)
  10.15.Provedba odredbi Ugovora o nacionalnim parlamentima (glasovanje)
  10.16.Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja (glasovanje)
  10.17.Neodlučnost u vezi s cijepljenjem i smanjenje stopa cijepljenja u Europi (glasovanje)
  10.18.Provedba Direktive o europskom nalogu za zaštitu (glasovanje)
  10.19.Provedba Bolonjskog procesa – trenutačno stanje i daljnje aktivnosti (glasovanje)
 11.Obrazloženja glasovanja
 12.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 13.Nastavak dnevne sjednice
 14.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 15.Dulja zastupnička pitanja (rasprava)
 16.Odluke o određenim dokumentima
 17.Predstavke
 18.Podnošenje dokumenata
 19.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 20.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
 22.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:01 h.


2. Instrument europskih vrijednosti za podršku organizacijama civilnog društva koje promiču demokraciju, vladavinu prava i temeljne vrijednosti u Europskoj uniji (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava Komisije: Instrument europskih vrijednosti za podršku organizacijama civilnog društva koje promiču demokraciju, vladavinu prava i temeljne vrijednosti u Europskoj uniji (2018/2619(RSP)))

Rasprava je održana 17. travnja 2018. (točka 2 zapisnika od 17.4.2018.).

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, o potrebi za uspostavom instrumenta europskih vrijednosti za podršku organizacijama civilnog društva koje promiču temeljne vrijednosti u Europskoj uniji na lokalnoj i nacionalnoj razini (2018/2619(RSP)) (B8-0189/2018).

Glasovanje: točka 10.13 zapisnika od 19.4.2018..


3. Kršenje ljudskih prava i vladavine prava u slučaju uhićenja i pritvora dvojice grčkih vojnika u Turskoj (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Kršenje ljudskih prava i vladavine prava u slučaju uhićenja i pritvora dvojice grčkih vojnika u Turskoj (2018/2670(RSP))

Rasprava je održana 17. travnja 2018. (točka 19 zapisnika od 17.4.2018.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete i David McAllister, u ime Kluba zastupnika PPE-a; Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis i Miltiadis Kyrkos, u ime Kluba zastupnika S&D-a; Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a; Bodil Valero i Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a; Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo i Kostadinka Kuneva, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a; Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o kršenju ljudskih prava i vladavine prava u slučaju uhićenja i pritvora dvojice grčkih vojnika u Turskoj (2018/2670(RSP)) (B8-0194/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto i Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o kršenju ljudskih prava i vladavine prava u slučaju uhićenja i pritvora dvojice grčkih vojnika u Turskoj (2018/2670(RSP)) (B8-0196/2018).

Glasovanje: točka 10.14 zapisnika od 19.4.2018..


4. Provedba Direktive o europskom nalogu za zaštitu (rasprava)

Izvješće o provedbi Direktive 2011/99/EU o europskom nalogu za zaštitu [2016/2329(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljice: Soraya Post i Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Soraya Post i Teresa Jiménez-Becerril Barrio predstavile su izvješće.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije).

Govorili su: Jaromír Štětina, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Anna Hedh, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nathalie Griesbeck, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, João Pimenta Lopes, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Gerard Batten, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica i Lara Comi.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană i Notis Marias.

Govorili su: Elżbieta Bieńkowska, Soraya Post i Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.18 zapisnika od 19.4.2018..


5. Provedba Bolonjskog procesa – trenutačno stanje i daljnje aktivnosti (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000020/2018) koje je postavila Petra Kammerevert, u ime Odbora CULT, Komisiji: Provedba Bolonjskog procesa - trenutačno stanje i daljnje aktivnosti (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018)

Krystyna Łybacka (kao zamjenica autorice) obrazložila je pitanje.

Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Silvia Costa, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Zdzisław Krasnodębski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helga Trüpel, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Curzio Maltese, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Patrick O'Flynn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dominique Bilde, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Michaela Šojdrová.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Kostas Papadakis, Lara Comi, Maria Grapini i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Petra Kammerevert, u ime Odbora CULT, o provedbi Bolonjskog procesa – trenutačno stanje i daljnje aktivnosti (2018/2571(RSP)) (B8-0190/2018).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.19 zapisnika od 19.4.2018..


6. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točku 3 zapisnika od 18.4.2018.)


6.1. Bjelarus

Prijedlozi rezolucija B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 i B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius i Bronis Ropė predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorio je Krzysztof Hetman, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorio je Doru-Claudian Frunzulică, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina i Charles Tannock.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika od 19.4.2018..


6.2. Filipini

Prijedlozi rezolucija B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 i B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler i Miguel Urbán Crespo predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Francisco Assis, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Soraya Post.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ignazio Corrao, Csaba Sógor i Fabio Massimo Castaldo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.2 zapisnika od 19.4.2018..

(Za nastavak rasprave vidi točku 8 zapisnika od 19.4.2018.)


7. Savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (članak 137. stavak 2. Poslovnika) (odobrenje)

Predsjednik je najavio da nije primio zahtjev kluba zastupnika ili zastupnika koji dosežu barem niski prag u pogledu glasovanja o zahtjevu odbora FEMM za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom kako bi se dobilo mišljenje o rodnoj nejednakosti u digitalnom sektoru koji je najavljen u zapisniku od srijede 18. travnja 2018. (točka 9 zapisnika od 18.4.2018.).

U skladu s člankom 137. stavkom 2. Poslovnika zahtjev se smatra odobrenim.


8. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (nastavak rasprave)

(Za početak rasprave vidi točku 6 zapisnika od 19.4.2018.)


8.1. Stanje u pojasu Gaze

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točku 3 zapisnika od 18.4.2018.)

Prijedlozi rezolucija B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 i B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder i Neoklis Sylikiotis predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Bogdan Andrzej Zdrojewski, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anders Primdahl Vistisen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Patrick Le Hyaric, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo i Dobromir Sośnierz.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Maria Arena, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot i Julie Ward.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika od 19.4.2018..

(Dnevna sjednica prekinuta je u 12 sati u očekivanju glasovanja.)


PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

9. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:04 h.


10. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


10.1. Bjelarus (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 i B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0197/2018

(koji zamjenjuje B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 i B8-0204/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Clare Moody, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei i Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec i Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0174)


10.2. Filipini (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 i B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0198/2018

(koji zamjenjuje B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 i B8-0208/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Marijana Petir, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák i Jiří Pospíšil, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Neena Gill, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei i Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, Davor Škrlec, Heidi Hautala i Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli i Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0175)


10.3. Stanje u pojasu Gaze (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 i B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0191/2018

(koji zamjenjuje B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018 i B8-0211/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil i Elmar Brok, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Norbert Neuser, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga i Anders Primdahl Vistisen, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake i Jasenko Selimovic, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec i Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea i Eleonora Evi.

Usvojen (P8_TA(2018)0176)

(Prijedlog rezolucije B8-0212/2018 se ne razmatra.)


10.4. Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu obveze poštovanja odredbe o najnižoj standardnoj stopi * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu obveze poštovanja odredbe o najnižoj standardnoj stopi [COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0177)


10.5. Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni Direktive 2009/101/EZ [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelji: Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini (A8-0056/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0178)


10.6. Homologacija i nadzor tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0179)


10.7. Ekološka proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda, izmjeni Uredbe (EU) br. XXX/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [Uredba o službenim kontrolama] i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Martin Häusling (A8-0311/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0180)


10.8. Smjernice politika zapošljavanja država članica * (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Vijeća o smjernicama politika zapošljavanja država članica [COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2018)0181)


10.9. Procjene prihoda i rashoda za financijsku godinu 2019. – dio I. – Europski parlament (glasovanje)

Izvješće o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2019. [2018/2001(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Paul Rübig (A8-0146/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0182)


10.10. Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama, izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama, izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

ODLUKA O STUPANJU U MEĐUINSTITUCIJSKE PREGOVORE

Odobren

Govorili su:

Prije glasovanja, u skladu s člankom 69.c, stavkom 2., podstavkom 2. Poslovnika, Janusz Lewandowski (izvjestitelj), koji je izrazio slaganje s odlukom Odbora o stupanju u pregovore, i Dan Nica, koji je izrazio protivljenje odluci.


10.11. Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Zajednička pravila za unutarnje tržište prirodnog plina ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Potrebna obična većina)

ODLUKA O STUPANJU U MEĐUINSTITUCIJSKE PREGOVORE

Predsjednica je priopćila da je Klub zastupnika GUE/NGL-a povukao svoj zahtjev za glasovanje i da nije podnesen nijedan drugi zahtjev. Odluka Odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore stoga je povučena s glasovanja, u skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika.


10.12. Zaštita istraživačkih novinara u Europi: slučaj slovačkog novinara Jána Kuciaka i Martine Kušnírove (glasovanje)

Izjave Vijeća i Komisije: Zaštita istraživačkih novinara u Europi: slučaj slovačkog novinara Jána Kuciaka i Martine Kušnírove (2018/2628(RSP))

Rasprava je održana 14. ožujka 2018. (točka 14 zapisnika od 14.3.2018.).

Prijedlog rezolucije koji su podnijeli Roberta Metsola i Ingeborg Gräßle, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer i Péter Niedermüller, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen i Anders Primdahl Vistisen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in ‘t Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Benedek Jávor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis i Sofia Sakorafa, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marco Valli i Laura Ferrara, nakon izjava Vijeća i Komisije, u skladu s člankom 123., stavkom 2. Poslovnika, o zaštiti istraživačkih novinara u Europi: slučaj slovačkog novinara Jana Kuciaka i Martine Kušnírove (2018/2628(RSP)) (B8-0186/2018).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0183)


10.13. Instrument europskih vrijednosti za podršku organizacijama civilnog društva koje promiču demokraciju, vladavinu prava i temeljne vrijednosti u Europskoj uniji (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0189/2018 (2018/2619(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0184)


10.14. Kršenje ljudskih prava i vladavine prava u slučaju uhićenja i pritvora dvojice grčkih vojnika u Turskoj (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0194/2018 (2018/2670(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0185)


10.15. Provedba odredbi Ugovora o nacionalnim parlamentima (glasovanje)

Izvješće o provedbi odredbi Ugovora o nacionalnim parlamentima [2016/2149(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0186)


10.16. Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja (glasovanje)

Izvješće o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja [2017/2191(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0187)


10.17. Neodlučnost u vezi s cijepljenjem i smanjenje stopa cijepljenja u Europi (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0188/2018 i B8-0195/2018 (2018/2951(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0188/2018

Usvojen (P8_TA(2018)0188)

(Prijedlog rezolucije B8-0195/2018 se ne razmatra.)


10.18. Provedba Direktive o europskom nalogu za zaštitu (glasovanje)

Izvješće o provedbi Direktive 2011/99/EU o europskom nalogu za zaštitu [2016/2329(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestitelji: Soraya Post i Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0189)


10.19. Provedba Bolonjskog procesa – trenutačno stanje i daljnje aktivnosti (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0190/2018 (2018/2571(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0190)


11. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini - A8-0056/2017
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan i Seán Kelly

Izvješće: Daniel Dalton - A8-0048/2017
Lucy Anderson

Izvješće: Martin Häusling - A8-0311/2015
Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Momchil Nekov, Petras Auštrevičius i Seán Kelly

Zaštita istraživačkih novinara u Europi: slučaj slovačkog novinara Jána Kuciaka i Martine Kušnírove - (2018/2628(RSP)) - B8-0186/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Francis Zammit Dimech, Monika Smolková i Branislav Škripek

Instrument europskih vrijednosti za podršku organizacijama civilnog društva koje promiču demokraciju, vladavinu prava i temeljne vrijednosti u Europskoj uniji - (2018/2619(RSP)) - B8-0189/2018
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins i Jan Zahradil

Izvješće: Paulo Rangel - A8-0127/2018
Michaela Šojdrová

Neodlučnost u vezi s cijepljenjem i smanjenje stopa cijepljenja u Europi - (2017/2951(RSP)) - B8-0188/2018 i B8-0195/2018
Stefano Maullu, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries i Momchil Nekov

Izvješće: Soraya Post i Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0065/2018
Dobromir Sośnierz

Provedba Bolonjskog procesa – trenutačno stanje i daljnje aktivnosti - (2018/2571(RSP)) - B8-0190/2018
Andrejs Mamikins.


12. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 13:23 h.)


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

13. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00 h.


14. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


15. Dulja zastupnička pitanja (rasprava)

Stanje u europskoj brodograđevnoj industriji

Dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor i raspravu (O-00022/2018) koje je uputio Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Komisiji: Stanje u europskoj brodograđevnoj industriji (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018)

Ivan Jakovčić obrazložio je pitanje.

Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andrejs Mamikins, Andrejs Mamikins, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Urszula Krupa, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Martina Anderson, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, André Elissen, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Angel Dzhambazki, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andrejs Mamikins.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

Rasprava je zaključena.


16. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 52. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 12. travnja 2018.)

Odbor EMPL
- Uloga financijskoga sudjelovanja zaposlenika u stvaranju radnih mjesta i ponovnom aktiviranju nezaposlenih (2018/2053(INI))

Odbor IMCO
- Provedba Direktive 2011/7/EU o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama (2018/2056(INI))

Odbor REGI
- Poticanje rasta i kohezije u graničnim regijama EU-a (COM(2017)0534 - 2018/2054(INI))
(mišljenje: ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, CULT)

Odbor FEMM
- Mjere za sprečavanje i suzbijanje mobinga i seksualnoga uznemiravanja na radnome mjestu, na javnim mjestima i u političkom životu u EU-u (2018/2055(INI))

Upućivanje na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor PECH
- Lučki uređaji za prihvat isporuke brodskog otpada (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
upućeno nadležnom odboru: TRAN
mišljenje: ENVI, PECH

Odbor JURI
- Utvrđivanje uvjeta i postupaka prema kojima Komisija može od poduzeća i udruženja poduzeća zatražiti informacije u vezi s unutarnjim tržištem i povezanim područjima (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
upućeno nadležnom odboru: IMCO
mišljenje: ECON, JURI, JURI (članak 39. Poslovnika)

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 12. travnja 2018)

Odbor REGI
- Povećanje financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjena njegova općeg cilja (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
(mišljenje: BUDG (članak 54. Poslovnika)ECON (članak 54. Poslovnika)EMPL, PECH, CULT)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 12. travnja 2018.)

Odbor REGI
- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim reformama u državama članicama (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
(mišljenje: BUDG (članak 54. Poslovnika)CONT, ECON (članak 54. Poslovnika)EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM)

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 113. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 12. travnja 2018.)

Odbor AFET

- Preporuka Vijeću o 73. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda (2018/2040(INI))

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 197. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 12. travnja 2018.)

Posebni odbor za terorizam

- Zaključci i preporuke Posebnog odbora za borbu protiv terorizma (2018/2044(INI))


17. Predstavke

Sljedeće predstavke unesene su u registar pod niže navedenim datumima i upućene nadležnom odboru u skladu s člankom 215. stavcima 9. i 10. Poslovnika:

17. travnja 2018.

(*) Povjerljivo ime

(*) (br. 0172/2018); (*) (br. 0173/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (br. 0174/2018); Francisco Méndez (br. 0175/2018); (*) (br. 0176/2018); Marko Kieling (br. 0177/2018); Markus Schickel (br. 0178/2018); (*) (br. 0179/2018); (*) (br. 0180/2018); Daniel Feijoo e Caldas Almeida Pinto (br. 0181/2018); Olena Romanyuk (br. 0182/2018); (*) (br. 0183/2018); Paola Casella (br. 0184/2018); Flavio Miccono (I.P.A. International Police Association) (br. 0185/2018); Pierpaolo Volpe (br. 0186/2018); (*) (br. 0187/2018); Gabriel García Herbosa (br. 0188/2018); (*) (br. 0189/2018); Maria Evgenia Tsani (br. 0190/2018); (*) (br. 0191/2018); Peter Dresdner (br. 0192/2018); (*) (br. 0193/2018); Implom Gyula (br. 0194/2018); (*) (br. 0195/2018); Dalila Nesci (br. 0196/2018); José Manuel Martín Álvarez (br. 0197/2018); (*) (br. 0198/2018); (*) (br. 0199/2018); (*) (br. 0200/2018); Dr Ivanics Éva (br. 0201/2018); Alfonso Rodríguez Sánchez (br. 0202/2018); (*) (br. 0203/2018); Giampiero Tola (br. 0204/2018); Mariateresa Anzola (br. 0205/2018); Julián Daniel Jiménez Krause (br. 0206/2018); Robert Latimer (br. 0207/2018); (*) (br. 0208/2018); Giampiero Tola (br. 0209/2018); Simona Levi (br. 0210/2018); (*) (br. 0211/2018); Massimo Scarafia (br. 0212/2018); (*) (br. 0213/2018); (*) (br. 0214/2018); (*) (br. 0215/2018); (*) (br. 0216/2018); (*) (br. 0217/2018); (*) (br. 0218/2018); (*) (br. 0219/2018); (*) (br. 0220/2018); (*) (br. 0221/2018); Pedro Alfonso Ocampo Cardalda (br. 0222/2018); (*) (br. 0223/2018); (*) (br. 0224/2018); (*) (br. 0225/2018); Pedro Pardo Cánovas (br. 0226/2018); (*) (br. 0227/2018); Olga Laborda (br. 0228/2018); Lídia Saloni Calvet (br. 0229/2018); (*) (br. 0230/2018); Aránzazu Alfaro Meruelo (br. 0231/2018); Simon Railton (br. 0232/2018); (*) (br. 0233/2018); Susana Portillo Soliva (br. 0234/2018); Herbert Heim (br. 0235/2018); (*) (br. 0236/2018); T. M. (br. 0237/2018); (*) (br. 0238/2018); Irmgard Marmaras (br. 0239/2018); Antonio Luis Vázquez Delgado (br. 0240/2018); (*) (br. 0241/2018); (*) (br. 0242/2018); Juan Luis Otero Reigada (br. 0243/2018); (*) (br. 0244/2018); Fabio Battagion (br. 0245/2018); (*) (br. 0246/2018); Marco Bava (br. 0247/2018); (*) (br. 0248/2018); (*) (br. 0249/2018); (*) (br. 0250/2018); (*) (br. 0251/2018); Renáta Papcunová (br. 0252/2018); (*) (br. 0253/2018); (*) (br. 0254/2018); Ioannis Vidakis (br. 0255/2018); Vanesa Miralles Sánchez (br. 0257/2018); Emeline Colledani (br. 0258/2018); (*) (br. 0259/2018); (*) (br. 0260/2018); (*) (br. 0261/2018); Lutz Rittmeier (br. 0262/2018); Jānis Kuzins (br. 0263/2018); (*) (br. 0264/2018); Jusèp Loís Sans (br. 0265/2018); Fabio Abraham (br. 0266/2018); (*) (br. 0267/2018); (*) (br. 0268/2018); (*) (br. 0269/2018); Michael Bauch (br. 0270/2018).

Predstavka br. 256/2018 povučena je iz registra nakon što ju je podnositelj povukao nakon unošenja.

Predsjednik je priopćio da je u skladu s člankom 215. stavkom 15. Poslovnika nadležnom odboru uputio predstavku koju je zaprimio Europski parlament, a koju je podnijela fizička osoba koja nije građanin Europske unije niti u njoj boravi, odnosno pravna osoba koja nema sjedište u državi članici.


18. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pružateljima usluge servisiranja kredita, kupcima kredita i naplati kolaterala (COM(2018)0135 - C8-0115/2018 - 2018/0063(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

IMCO, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za konverziju valute (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

IMCO, JURI

- Prijedlog direktive Vijeća o zajedničkom sustavu poreza na digitalne usluge kojim se oporezuju prihodi od pružanja određenih digitalnih usluga (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

IMCO, JURI

- Prijedlog direktive Vijeća o utvrđivanju pravila o oporezivanju dobiti trgovačkih društava od znatne digitalne prisutnosti (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

IMCO, JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Kraljevine Maroka kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Kraljevine Maroka u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi zaštitnih klauzula i drugih mehanizama kojima se omogućuje privremeno povlačenje povlastica iz određenih sporazuma između Europske unije i određenih trećih zemalja (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

2) zastupnika, prijedlozi rezolucija (članak 133. Poslovnika)

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Prijedlog rezolucije o iskorjenjivanju obiteljskog nasilja (B8-0127/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

FEMM

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o podizanju spomenika žrtvama islamističkog terorizma (B8-0128/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

LIBE

- Salvatore Domenico Pogliese. Prijedlog rezolucije o promicanju sudjelovanja radnika u upravljanju poduzećima (B8-0129/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o dobrobiti pilića u europskim uzgajalištima (B8-0130/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Philippe Loiseau i Joëlle Mélin. Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o zahtjevu za ublažavanje preporuka o biogorivima (B8-0131/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

ITRE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o upravljanju našom životnom sredinom (B8-0132/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Stefano Maullu. Prijedlog rezolucije o proglašenju dana sjećanja u spomen na žrtve masakra u fojbama (B8-0133/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

CULT

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o terorizmu u Europi: protjerivanje osuđenih stranih terorista (B8-0177/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE


19. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se 2. i 3. svibnja 2018.


20. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 3. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


21. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 15:36 h.


22. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Nart, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber, Zīle, Žitňanská

Posljednje ažuriranje: 24. srpnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti