Rodyklė 
Protokolas
PDF 294kWORD 83k
Ketvirtadienis, 2018 m. balandžio 19 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Europos vertybių gynimo priemonė, skirta pilietinės visuomenės organizacijoms, puoselėjančioms demokratiją, teisės viršenybę ir pagrindines vertybes Europos Sąjungoje, remti (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimas. Dviejų Graikijos karių, areštuotų ir sulaikytų Turkijoje atvejis (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Direktyvos 2011/99/ES dėl Europos apsaugos orderio įgyvendinimo (diskusijos)
 5.Bolonijos proceso įgyvendinimas. Dabartinė padėtis ir tolesni veiksmai (diskusijos)
 6.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
6.1.Baltarusija
  
6.2.Filipinai
 7.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipnio 2 dalis) (pritarimas)
 8.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijų tęsinys)
  
8.1.Padėtis Gazos Ruože
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Balsuoti skirtas laikas
  
10.1.Baltarusija (balsavimas)
  
10.2.Filipinai (balsavimas)
  
10.3.Padėtis Gazos Ruože (balsavimas)
  
10.4.Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl prievolės taikyti minimalų standartinį tarifą * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.5.Finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija ***I (balsavimas)
  
10.6.Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra ***I (balsavimas)
  
10.7.Ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas ***I (balsavimas)
  
10.8.Valstybių narių užimtumo politikos gairės * (balsavimas)
  
10.9.2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas (balsavimas)
  
10.10.Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų ***I (balsavimas)
  
10.11.Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Gamtinių dujų vidaus rinkos bendrosios taisyklės ***I (balsavimas)
  
10.12.Tiriamosios žurnalistikos atstovų apsauga Europoje: Slovakijos žurnalisto Jáno Kuciako ir Martinos Kušnírovos atvejis (balsavimas)
  
10.13.Europos vertybių gynimo priemonė, skirta pilietinės visuomenės organizacijoms, puoselėjančioms demokratiją, teisės viršenybę ir pagrindines vertybes Europos Sąjungoje, remti (balsavimas)
  
10.14.Žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimas. Dviejų Graikijos karių, areštuotų ir sulaikytų Turkijoje atvejis (balsavimas)
  
10.15.Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas (balsavimas)
  
10.16.Metinė konkurencijos politikos ataskaita (balsavimas)
  
10.17.Nepasitikėjimas skiepais ir sumažėjęs pasiskiepijusių žmonių skaičius Europoje (balsavimas)
  
10.18.Europos apsaugos orderio direktyvos įgyvendinimas (balsavimas)
  
10.19.Bolonijos proceso įgyvendinimas. Dabartinė padėtis ir tolesni veiksmai (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Posėdžio atnaujinimas
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Platesnės apimties klausimai (diskusijos)
 16.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 17.Peticijos
 18.Gauti dokumentai
 19.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 20.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 21.Posėdžio pabaiga
 22.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.01 val.


2. Europos vertybių gynimo priemonė, skirta pilietinės visuomenės organizacijoms, puoselėjančioms demokratiją, teisės viršenybę ir pagrindines vertybes Europos Sąjungoje, remti (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Europos vertybių gynimo priemonė, skirta pilietinės visuomenės organizacijoms, puoselėjančioms demokratiją, teisės viršenybę ir pagrindines vertybes Europos Sąjungoje, remti (2018/2619(RSP)))

Diskusijos buvo surengtos 2018 m. balandžio 17 d. (2018 04 17 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Claude Moraes, LIBE komiteto vardu, dėl poreikio parengti Europos vertybių priemonę siekiant remti pilietinės visuomenės organizacijas, propaguojančias pagrindines vertybes Europos Sąjungoje vietos ir nacionaliniu lygmeniu (2018/2619(RSP)) (B8-0189/2018).

Balsavimas: 2018 04 19 protokolo 10.13 punktas


3. Žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimas. Dviejų Graikijos karių, areštuotų ir sulaikytų Turkijoje atvejis (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimas. Dviejų Graikijos karių, areštuotų ir sulaikytų Turkijoje atvejis (2018/2670(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2018 m. balandžio 17 d. (2018 04 17 protokolo 18 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete ir David McAllister PPE frakcijos vardu; Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis ir Miltiadis Kyrkos S&D frakcijos vardu; Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto on behalf of the ECR Group Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu; Bodil Valero ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu; Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo ir Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu; Fabio Massimo Castaldo ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu, Žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimas. Dviejų Graikijos karių, areštuotų ir sulaikytų Turkijoje, atvejis. (2018/2670(RSP)) (B8-0194/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimas. Dviejų Graikijos karių, areštuotų ir sulaikytų Turkijoje, atvejis (2018/2670(RSP)) (B8-0196/2018).

Balsavimas: 2018 04 19 protokolo 10.14 punktas


4. Direktyvos 2011/99/ES dėl Europos apsaugos orderio įgyvendinimo (diskusijos)

Pranešimas dėl Direktyvos 2011/99/ES dėl Europos apsaugos orderio įgyvendinimo [2016/2329(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjos: Soraya Post ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Soraya Post ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio pristatė pranešimą.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Kalbėjo: Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu, Anna Hedh S&D frakcijos vardu, Branislav Škripek ECR frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, João Pimenta Lopes GUE/NGL frakcijos vardu, Gerard Batten EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica ir Lara Comi.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană ir Notis Marias.

Kalbėjo: Elżbieta Bieńkowska, Soraya Post ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 19 protokolo 10.18 punktas


5. Bolonijos proceso įgyvendinimas. Dabartinė padėtis ir tolesni veiksmai (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000020/2018) ir kurį pateikė Petra Kammerevert, CULT komiteto vardu, Komisijai: Bolonijos proceso įgyvendinimas. Dabartinė padėtis ir tolesni veiksmai (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018)

Krystyna Łybacka (pavaduojanti autorių) pristatė klausimą.

Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Silvia Costa S&D frakcijos vardu, Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Krystyna Łybacka), María Teresa Giménez Barbat ALDE frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Curzio Maltese GUE/NGL frakcijos vardu, Patrick O'Flynn EFDD frakcijos vardu, Dominique Bilde ENF frakcijos vardu, ir Michaela Šojdrová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Kostas Papadakis, Lara Comi, Maria Grapini ir Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Petra Kammerevert, CULT komiteto vardu, Bolonijos proceso įgyvendinimas. Dabartinė padėtis ir tolesni veiksmai (2018/2571(RSP)) (B8-0190/2018).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 19 protokolo 10.19 punktas


6. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2018 04 18 protokolo 3 punktas)


6.1. Baltarusija

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 ir B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius ir Bronis Ropė pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Krzysztof Hetman PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Doru-Claudian Frunzulică S&D frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina ir Charles Tannock.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 19 protokolo 10.1 punktas


6.2. Filipinai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 ir B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler ir Miguel Urbán Crespo pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Francisco Assis S&D frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, ir Soraya Post.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ignazio Corrao, Csaba Sógor ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 19 protokolo 10.2 punktas

(Diskusijų tęsinys: žr. 2018 04 19 protokolo 8 punktas)


7. Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipnio 2 dalis) (pritarimas)

Pirmininkas pranešė, kad negavo prašymo nė vienos ar kelių frakcijų arba ne mažiau kaip apatinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus balsuoti dėl FEMM komiteto prašymo, kuriuo siekiama pasikonsultuoti su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, kad jis pateiktų nuomonę dėl lyčių nelygybės skaitmeniniame sektoriuje, apie kurį pranešta 2018 m. balandžio 18 d., trečiadienio protokole (2018 04 18 protokolo 9 punktas).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalį šis prašymas laikomas priimtu.


8. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijų tęsinys)

(Diskusijų pradžia: žr. 2018 04 19 protokolo 6 punktas)


8.1. Padėtis Gazos Ruože

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2018 04 18 protokolo 3 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 ir B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder ir Neoklis Sylikiotis pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Anders Primdahl Vistisen ECR frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo ir Dobromir Sośnierz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Maria Arena, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot ir Julie Ward.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 19 protokolo 10.3 punktas

(Posėdis sustabdytas 12.00 val. iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

9. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.04 val.


10. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


10.1. Baltarusija (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 ir B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0197/2018

(keičia B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 ir B8-0204/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Clare Moody S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei ir Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu;

—   Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0174)


10.2. Filipinai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 ir B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0198/2018

(keičia B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 ir B8-0208/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Marijana Petir, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák ir Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Neena Gill S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei ir Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, Davor Škrlec, Heidi Hautala ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0175)


10.3. Padėtis Gazos Ruože (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 ir B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0191/2018

(keičia B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018 ir B8-0211/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ir Elmar Brok PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Norbert Neuser S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga ir Anders Primdahl Vistisen ECR frakcijos vardu;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake ir Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu;

—   Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea ir Eleonora Evi.

Priimta (P8_TA(2018)0176)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0212/2018 anuliuotas.)


10.4. Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl prievolės taikyti minimalų standartinį tarifą * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl prievolės taikyti minimalų standartinį tarifą [COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0177)


10.5. Finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2009/101/EB [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjai: Krišjānis Kariņš ir Judith Sargentini (A8-0056/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0178)


10.6. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0179)


10.7. Ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. XXX/XXX [Oficialios kontrolės reglamentas] ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Martin Häusling (A8-0311/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0180)


10.8. Valstybių narių užimtumo politikos gairės * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių [COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta su pakeitimais (P8_TA(2018)0181)


10.9. 2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento 2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos [2018/2001(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Paul Rübig (A8-0146/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0182)


10.10. Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Patvirtinta

Kalbėjo:

Po balsavimo pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalies 2 pastraipą Janusz Lewandowski (pranešėjas), jis pasisakė už komiteto sprendimą pradėti derybas ir Dan Nica, prieš šį sprendimą.


10.11. Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Gamtinių dujų vidaus rinkos bendrosios taisyklės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Pirmininkė pranešė, kad GUE/NGL frakcija atsiėmė savo prašymą dėl balsavimo ir konstatavo, kad joks kitas prašymas nebuvo pateiktas. Todėl komiteto sprendimas pradėti derybas buvo išbrauktas iš balsavimo pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio, 2 dalį.


10.12. Tiriamosios žurnalistikos atstovų apsauga Europoje: Slovakijos žurnalisto Jáno Kuciako ir Martinos Kušnírovos atvejis (balsavimas)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Tiriamosios žurnalistikos atstovų apsauga Europoje: Slovakijos žurnalisto Jáno Kuciako ir Martinos Kušnírovos atvejis (2018/2628(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. kovo 14 d. (2018 03 14 protokolo 14 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė Roberta Metsola ir Ingeborg Gräßle PPE frakcijos vardu, Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer ir Péter Niedermüller S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen ir Anders Primdahl Vistisen ECR frakcijos vardu, Sophia in ‘t Veld ALDE frakcijos vardu, Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis ir Sofia Sakorafa GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Valli ir Laura Ferrara po Tarybos ir Komisijos pareiškimų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, – Tiriamosios žurnalistikos atstovų apsauga Europoje: Slovakijos žurnalistų Jano Kuciako ir Martinos Kušnírová atvejis (2018/2628(RSP)) (B8-0186/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0183)


10.13. Europos vertybių gynimo priemonė, skirta pilietinės visuomenės organizacijoms, puoselėjančioms demokratiją, teisės viršenybę ir pagrindines vertybes Europos Sąjungoje, remti (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0189/2018 (2018/2619(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0184)


10.14. Žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimas. Dviejų Graikijos karių, areštuotų ir sulaikytų Turkijoje atvejis (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0194/2018 (2018/2670(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0185)


10.15. Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimo [2016/2149(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0186)


10.16. Metinė konkurencijos politikos ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl metinės konkurencijos politikos ataskaitos [2017/2191(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0187)


10.17. Nepasitikėjimas skiepais ir sumažėjęs pasiskiepijusių žmonių skaičius Europoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0188/2018 ir B8-0195/2018 (2018/2951(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0188/2018

Priimta (P8_TA(2018)0188)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0195/2018 anuliuotas.)


10.18. Europos apsaugos orderio direktyvos įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Direktyvos 2011/99/ES dėl Europos apsaugos orderio įgyvendinimo [2016/2329(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjai: Soraya Post ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0189)


10.19. Bolonijos proceso įgyvendinimas. Dabartinė padėtis ir tolesni veiksmai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0190/2018 (2018/2571(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0190)


11. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Krišjānis Kariņš ir Judith Sargentini - A8-0056/2017
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan ir Seán Kelly

Pranešimas: Daniel Dalton - A8-0048/2017
Lucy Anderson

Pranešimas: Martin Häusling - A8-0311/2015
Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Momchil Nekov, Petras Auštrevičius ir Seán Kelly

Tiriamosios žurnalistikos atstovų apsauga Europoje: Slovakijos žurnalisto Jáno Kuciako ir Martinos Kušnírovos atvejis - (2018/2628(RSP)) - B8-0186/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Francis Zammit Dimech, Monika Smolková ir Branislav Škripek

Europos vertybių gynimo priemonė, skirta pilietinės visuomenės organizacijoms, puoselėjančioms demokratiją, teisės viršenybę ir pagrindines vertybes Europos Sąjungoje, remti - (2018/2619(RSP)) - B8-0189/2018
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins ir Jan Zahradil

Pranešimas: Paulo Rangel - A8-0127/2018
Michaela Šojdrová

Nepasitikėjimas skiepais ir sumažėjęs pasiskiepijusių žmonių skaičius Europoje - (2017/2951(RSP)) - B8-0188/2018 ir B8-0195/2018
Stefano Maullu, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries ir Momchil Nekov

Pranešimas: Soraya Post ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0065/2018
Dobromir Sośnierz

Bolonijos proceso įgyvendinimas. Dabartinė padėtis ir tolesni veiksmai - (2018/2571(RSP)) - B8-0190/2018
Andrejs Mamikins.


12. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.23 val.)


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

13. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


14. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


15. Platesnės apimties klausimai (diskusijos)

Europos laivų statybos pramonės padėtis

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama (O-00022/2018) – pateikė Ivan Jakovčić, ALDE frakcijos vardu, Komisijai: Europos laivų statybos pramonės padėtis (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018)

Ivan Jakovčić pristatė klausimą.

Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Seán Kelly PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrejs Mamikins) Andrejs Mamikins S&D frakcijos vardu, Urszula Krupa ECR frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, André Elissen ENF frakcijos vardu, ir Angel Dzhambazki (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrejs Mamikins).

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska.

Diskusijos baigtos.


16. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. balandžio 12 d.)

EMPL komitetas
- Darbuotojų finansinio dalyvavimo vaidmuo kuriant darbo vietas ir vykdant bedarbių reintegraciją į darbo rinką (2018/2053(INI))

IMCO komitetas
- Direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, įgyvendinimas (2018/2056(INI))

REGI komitetas
- Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose (COM(2017)0534 - 2018/2054(INI))
(Nuomonė: ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, CULT)

FEMM komitetas
- Bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešose vietose ir politiniame gyvenime Europos Sąjungoje prevencijos ir kovos su jais priemonės (2018/2055(INI))

Perdavimas komitetams (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

PECH komitetas
- Laivų atliekoms skirti uosto priėmimo įrenginiai (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
Perduota atsakingam komitetui: TRAN
Nuomonė: ENVI, PECH

JURI komitetas
- Komisijos prašymų įmonėms ir įmonių asociacijoms, kad pateiktų vidaus rinkos ir susijusių sričių informaciją, teikimo sąlygų ir tvarkos nustatymas (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
Perduota atsakingam komitetui: IMCO
Nuomonė: ECON, JURI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. balandžio 12 d.)

REGI komitetas
- Struktūrinių reformų rėmimo programos finansinio paketo padidinimas ir jo bendrojo tikslo pritaikymas (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
(Nuomonė: BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis) ECON (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis) EMPL, PECH, CULT)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. balandžio 12 d.)

REGI komitetas
- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su struktūrinių reformų parama valstybėse narėse (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
(Nuomonė: BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis) CONT, ECON (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis) EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. balandžio 12 d.)

AFET komitetas

- Rekomendacija Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 73-osios sesijos (2018/2040(INI))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 197 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. balandžio 12 d.)

Specialusis komitetas terorizmo klausimais

- Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos (2018/2044(INI))


17. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 9 ir 10 dalis šios peticijos buvo įtrauktos į registrą toliau nurodytomis datomis ir persiųstos atsakingam komitetui:

2018 m. balandžio 17 d.

(*) Autorius neskelbiamas

(*) (Nr. 0172/2018); (*) (Nr. 0173/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (Nr. 0174/2018); Francisco Méndez (Nr. 0175/2018); (*) (Nr. 0176/2018); Marko Kieling (Nr. 0177/2018); Markus Schickel (Nr. 0178/2018); (*) (Nr. 0179/2018); (*) (Nr. 0180/2018); Daniel Feijoo e Caldas Almeida Pinto (Nr. 0181/2018); Olena Romanyuk (Nr. 0182/2018); (*) (Nr. 0183/2018); Paola Casella (Nr. 0184/2018); Flavio Miccono (I.P.A. International Police Association) (Nr. 0185/2018); Pierpaolo Volpe (Nr. 0186/2018); (*) (Nr. 0187/2018); Gabriel García Herbosa (Nr. 0188/2018); (*) (Nr. 0189/2018); Maria Evgenia Tsani (Nr. 0190/2018); (*) (Nr. 0191/2018); Peter Dresdner (Nr. 0192/2018); (*) (Nr. 0193/2018); Implom Gyula (Nr. 0194/2018); (*) (Nr. 0195/2018); Dalila Nesci (Nr. 0196/2018); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0197/2018); (*) (Nr. 0198/2018); (*) (Nr. 0199/2018); (*) (Nr. 0200/2018); Dr Ivanics Éva (Nr. 0201/2018); Alfonso Rodríguez Sánchez (Nr. 0202/2018); (*) (Nr. 0203/2018); Giampiero Tola (Nr. 0204/2018); Mariateresa Anzola (Nr. 0205/2018); Julián Daniel Jiménez Krause (Nr. 0206/2018); Robert Latimer (Nr. 0207/2018); (*) (Nr. 0208/2018); Giampiero Tola (Nr. 0209/2018); Simona Levi (Nr. 0210/2018); (*) (Nr. 0211/2018); Massimo Scarafia (Nr. 0212/2018); (*) (Nr. 0213/2018); (*) (Nr. 0214/2018); (*) (Nr. 0215/2018); (*) (Nr. 0216/2018); (*) (Nr. 0217/2018); (*) (Nr. 0218/2018); (*) (Nr. 0219/2018); (*) (Nr. 0220/2018); (*) (Nr. 0221/2018); Pedro Alfonso Ocampo Cardalda (Nr. 0222/2018); (*) (Nr. 0223/2018); (*) (Nr. 0224/2018); (*) (Nr. 0225/2018); Pedro Pardo Cánovas (Nr. 0226/2018); (*) (Nr. 0227/2018); Olga Laborda (Nr. 0228/2018); Lídia Saloni Calvet (Nr. 0229/2018); (*) (Nr. 0230/2018); Aránzazu Alfaro Meruelo (Nr. 0231/2018); Simon Railton (Nr. 0232/2018); (*) (Nr. 0233/2018); Susana Portillo Soliva (Nr. 0234/2018); Herbert Heim (Nr. 0235/2018); (*) (Nr. 0236/2018); T. M. (Nr. 0237/2018); (*) (Nr. 0238/2018); Irmgard Marmaras (Nr. 0239/2018); Antonio Luis Vázquez Delgado (Nr. 0240/2018); (*) (Nr. 0241/2018); (*) (Nr. 0242/2018); Juan Luis Otero Reigada (Nr. 0243/2018); (*) (Nr. 0244/2018); Fabio Battagion (Nr. 0245/2018); (*) (Nr. 0246/2018); Marco Bava (Nr. 0247/2018); (*) (Nr. 0248/2018); (*) (Nr. 0249/2018); (*) (Nr. 0250/2018); (*) (Nr. 0251/2018); Renáta Papcunová (Nr. 0252/2018); (*) (Nr. 0253/2018); (*) (Nr. 0254/2018); Ioannis Vidakis (Nr. 0255/2018); Vanesa Miralles Sánchez (Nr. 0257/2018); Emeline Colledani (Nr. 0258/2018); (*) (Nr. 0259/2018); (*) (Nr. 0260/2018); (*) (Nr. 0261/2018); Lutz Rittmeier (Nr. 0262/2018); Jānis Kuzins (Nr. 0263/2018); (*) (Nr. 0264/2018); Jusèp Loís Sans (Nr. 0265/2018); Fabio Abraham (Nr. 0266/2018); (*) (Nr. 0267/2018); (*) (Nr. 0268/2018); (*) (Nr. 0269/2018); Michael Bauch (Nr. 0270/2018).

Peticija Nr. 256/2018 išbraukta iš registro, kadangi peticijos pateikėjas ją atsiėmė po to, kai ji buvo įrašyta į registrą.

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 15 dalį atsakingam komitetui perdavė Europos Parlamento gautą peticiją, pateiktą fizinio ar juridinio asmens, kuris nėra Europos Sąjungos pilietis ir negyvena jokioje valstybėje narėje ar neturi ten registruotos buveinės.


18. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kredito administratorių, kredito pirkėjų ir užstato realizavimo (COM(2018)0135 - C8-0115/2018 - 2018/0063(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

IMCO, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 nuostatos, susijusios su tam tikru atlyginimu už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimu už valiutos keitimą (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

IMCO, JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendros skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistemos (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

IMCO, JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės, susijusios su įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimu (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

IMCO, JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Maroko Karalystės dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, sudarymo Sąjungos vardu (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinamos apsaugos sąlygos ir kitos priemonės, suteikiančios galimybę laikinai panaikinti tam tikruose Europos Sąjungos ir tam tikrų trečiųjų šalių susitarimuose numatytas lengvatas (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Ivan Jakovčić ir Jozo Radoš. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl smurto namuose panaikinimo (B8-0127/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl memorialo islamistinio terorizmo aukoms sukūrimo (B8-0128/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

Nuomonė :

LIBE

- Salvatore Domenico Pogliese. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovių valdyme skatinimo (B8-0129/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl viščiukų gerovės Europos ūkiuose (B8-0130/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Philippe Loiseau ir Joëlle Mélin. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl raginimo sušvelninti rekomendacijas dėl biodegalų (B8-0131/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

ITRE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mūsų buveinių valdymo (B8-0132/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Stefano Maullu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl masinių žudynių grioviuose (it. foibe) aukų atminimo dienos paskelbimo (B8-0133/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

CULT

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Terorizmas Europoje: nuteistų užsieniečių teroristų išsiuntimas“ (B8-0177/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE


19. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2018 m. gegužės 2–3 d..


20. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 3 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 15.36 val.


22. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Nart, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber, Zīle, Žitňanská

Atnaujinta: 2019 m. liepos 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika