Indekss 
Protokols
PDF 294kWORD 82k
Ceturtdiena, 2018. gada 19. aprīlis - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Eiropas vērtību instruments, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju, tiesiskumu un pamatvērtības Eiropas Savienībā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšana divu Turcijā aizturēto un apcietināto Grieķijas karavīru gadījumā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Direktīvas 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu īstenošana (debates)
 5.Boloņas procesa īstenošana — pašreizējais stāvoklis un turpmākie pasākumi (debates)
 6.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
6.1.Baltkrievija
  
6.2.Filipīnas
 7.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts) (apstiprināšana)
 8.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debašu turpinājums)
  
8.1.Stāvoklis Gazas joslā
 9.Sēdes atsākšana
 10.Balsošanas laiks
  
10.1.Baltkrievija (balsošana)
  
10.2.Filipīnas (balsošana)
  
10.3.Stāvoklis Gazas joslā (balsošana)
  
10.4.Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākumu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
10.5.Finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai nepieļaušana ***I (balsošana)
  
10.6.Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība ***I (balsošana)
  
10.7.Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana ***I (balsošana)
  
10.8.Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * (balsošana)
  
10.9.2019. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments (balsošana)
  
10.10.Lēmums sākt iestāžu sarunas: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā ***I (balsošana)
  
10.11.Lēmums sākt iestāžu sarunas: Kopīgi noteikumi attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu ***I (balsošana)
  
10.12.Pētniecisko žurnālistu aizsardzība Eiropā: slovāku žurnālista Ján Kuciak un Martina Kušnírová lieta (balsošana)
  
10.13.Eiropas vērtību instruments, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju, tiesiskumu un pamatvērtības Eiropas Savienībā (balsošana)
  
10.14.Cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšana divu Turcijā aizturēto un apcietināto Grieķijas karavīru gadījumā (balsošana)
  
10.15.Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošana (balsošana)
  
10.16.Gada ziņojums par ES konkurences politiku (balsošana)
  
10.17.Vilcināšanās vakcinēties un vakcinēšanās līmeņa pazemināšanās Eiropā (balsošana)
  
10.18.Direktīvas 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu īstenošana (balsošana)
  
10.19.Boloņas procesa īstenošana — pašreizējais stāvoklis un turpmākie pasākumi (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 13.Sēdes atsākšana
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 15.Plašas interpelācijas (debates)
 16.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 17.Lūgumraksti
 18.Dokumentu iesniegšana
 19.Nākamo sēžu datumi
 20.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 21.Sēdes slēgšana
 22.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.01.


2. Eiropas vērtību instruments, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju, tiesiskumu un pamatvērtības Eiropas Savienībā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Eiropas vērtību instruments, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju, tiesiskumu un pamatvērtības Eiropas Savienībā (2018/2619(RSP)).

Debašu norises datums: 2018. gada 17. aprīlis (17.4.2018. protokola 2. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Claude Moraes LIBE komitejas vārdā – par nepieciešamību ieviest Eiropas vērtību instrumentu, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju, tiesiskumu un pamatvērtības Eiropas Savienībā vietējā un valsts līmenī (2018/2619(RSP)) (B8-0189/2018).

Balsojums: 19.4.2018. protokola 10.13. punkts.


3. Cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšana divu Turcijā aizturēto un apcietināto Grieķijas karavīru gadījumā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšana divu Turcijā aizturēto un apcietināto Grieķijas karavīru gadījumā (2018/2670(RSP)).

Debašu norises datums: 2018. gada 17. aprīlis (17.4.2018. protokola 18. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete un David McAllister PPE grupas vārdā, Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis un Miltiadis Kyrkos S&D grupas vārdā, Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto ECR grupas vārdā, Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Bodil Valero un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo un Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšanu divu Turcijā aizturēto un apcietināto Grieķijas karavīru gadījumā (2018/2670(RSP)) (B8-0194/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā – par cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšanu divu Turcijā aizturēto un apcietināto Grieķijas karavīru gadījumā (2018/2670(RSP)) (B8-0196/2018).

Balsojums: 19.4.2018. protokola 10.14. punkts.


4. Direktīvas 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu īstenošana (debates)

Ziņojums par Direktīvas 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu īstenošanu [2016/2329(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referentes: Soraya Post un Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018).

Soraya Post un Teresa Jiménez-Becerril Barrio iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Uzstājās Jaromír Štětina PPE grupas vārdā, Anna Hedh S&D grupas vārdā, Branislav Škripek ECR grupas vārdā, Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā, Gerard Batten EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica un Lara Comi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană un Notis Marias.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska, Soraya Post un Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.4.2018. protokola 10.18. punkts.


5. Boloņas procesa īstenošana — pašreizējais stāvoklis un turpmākie pasākumi (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000020/2018) un kuru uzdeva Petra Kammerevert CULT komitejas vārdā Komisijai: Boloņas procesa īstenošana - pašreizējais stāvoklis un turpmākie pasākumi (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018).

Krystyna Łybacka (aizstājot autori) izvērsa jautājumu.

Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Silvia Costa S&D grupas vārdā, Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat ALDE grupas vārdā, Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā, Curzio Maltese GUE/NGL grupas vārdā, Patrick O'Flynn EFDD grupas vārdā, Dominique Bilde ENF grupas vārdā un Michaela Šojdrová.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Kostas Papadakis, Lara Comi, Maria Grapini un Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Petra Kammerevert CULT komitejas vārdāpar Boloņas procesa īstenošanu — pašreizējais stāvoklis un turpmākie pasākumi (2018/2571(RSP)) (B8-0190/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.4.2018. protokola 10.19. punkts.


6. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 18.4.2018. protokola 3. punkts.)


6.1. Baltkrievija

Rezolūciju priekšlikumi B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 un B8-0204/2018 (2018/2661(RSP)).

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius un Bronis Ropė iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Krzysztof Hetman PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Doru-Claudian Frunzulică S&D grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina un Charles Tannock.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.4.2018. protokola 10.1. punkts.


6.2. Filipīnas

Rezolūciju priekšlikumi B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 un B8-0208/2018 (2018/2662(RSP)).

Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler un Miguel Urbán Crespo iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Francisco Assis S&D grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā un Soraya Post.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ignazio Corrao, Csaba Sógor un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.4.2018. protokola 10.2. punkts.

(Debašu turpinājums: 19.4.2018. protokola 8. punkts).


7. Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts) (apstiprināšana)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka nav saņemts neviens pieprasījums no politiskās grupas vai grupām vai deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, izvirzīt balsošanai trešdienas, 2018. gada 18. aprīļa, protokolā paziņoto FEMM komitejas pieprasījumu apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju attiecībā uz to, lai tā izstrādātu atzinumu par dzimumu līdztiesību digitālajā jomā (18.4.2018. protokola 9. punkts).

Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 137. panta 2. punktu šis pieprasījums ir uzskatāms par apstiprinātu.


8. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debašu turpinājums)

(Debašu sākums 19.4.2018. protokola 6. punkts.)


8.1. Stāvoklis Gazas joslā

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 18.4.2018. protokola 3. punkts.)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 un B8-0212/2018 (2018/2663(RSP)).

Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder un Neoklis Sylikiotis iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Anders Primdahl Vistisen ECR grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo un Dobromir Sośnierz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Maria Arena, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly un Jean-Paul Denanot.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.4.2018. protokola 10.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.00 pirms balsošanas laika.)


SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

9. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.04.


10. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


10.1. Baltkrievija (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 un B8-0204/2018 (2018/2661(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0197/2018

(aizstāj B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 un B8-0204/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Clare Moody S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei un Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā;

—   Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0174).


10.2. Filipīnas (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 un B8-0208/2018 (2018/2662(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0198/2018

(aizstāj B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 un B8-0208/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Marijana Petir, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák un Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Neena Gill S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei un Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, Davor Škrlec, Heidi Hautala un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā;

—   Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0175).


10.3. Stāvoklis Gazas joslā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 un B8-0212/2018 (2018/2663(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0191/2018

(aizstāj B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018 un B8-0211/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil un Elmar Brok PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Norbert Neuser S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga un Anders Primdahl Vistisen ECR grupas vārdā;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake un Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā;

—   Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea un Eleonora Evi.

Pieņemts (P8_TA(2018)0176).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0212/2018 vairs nav spēkā.)


10.4. Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākumu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākumu groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu [COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0177).


10.5. Finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai nepieļaušana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un Direktīvu 2009/101/EK [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referenti: Krišjānis Kariņš un Judith Sargentini (A8-0056/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0178).


10.6. Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Daniel Dalton (A8-0048/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0179).


10.7. Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. XXX/XXX [Oficiālo kontroļu regula] un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Martin Häusling (A8-0311/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0180).


10.8. Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm [COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2018)0181).


10.9. 2019. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta 2019. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi [2018/2001(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Paul Rübig (A8-0146/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0182).


10.10. Lēmums sākt iestāžu sarunas: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Apstiprināts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punkta otro daļu uzstājās Janusz Lewandowski (referents), kurš pauda atbalstu komitejas lēmumam sākt sarunas, un Dan Nica, iebilstot pret šo lēmumu.


10.11. Lēmums sākt iestāžu sarunas: Kopīgi noteikumi attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jerzy Buzek (A8-0143/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Sēdes vadītāja paziņoja, ka GUE/NGL grupa ir atsaukusi balsojuma pieprasījumu un konstatēja, ka cits pieprasījums nav iesniegts. Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu komitejas lēmums sākt sarunas tika svītrots no balsošanas laika.


10.12. Pētniecisko žurnālistu aizsardzība Eiropā: slovāku žurnālista Ján Kuciak un Martina Kušnírová lieta (balsošana)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Pētniecisko žurnālistu aizsardzība Eiropā: slovāku žurnālista Ján Kuciak un Martina Kušnírová lieta (2018/2628(RSP)).

Debates notika 2018. gada 14. martā (14.3.2018. protokola 14. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedza Roberta Metsola un Ingeborg Gräßle PPE grupas vārdā, Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer un Péter Niedermüller S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen un Anders Primdahl Vistisen ECR grupas vārdā, Sophia in ‘t Veld ALDE grupas vārdā, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis un Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā, Marco Valli un Laura Ferrara saistībā ar Padomes un Komisijas paziņojumiem saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu – par pētniecisko žurnālistu aizsardzību Eiropā: slovāku žurnālista Jan Kuciak un Martina Kušnírová lieta (2018/2628(RSP)) (B8-0186/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0183).


10.13. Eiropas vērtību instruments, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju, tiesiskumu un pamatvērtības Eiropas Savienībā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0189/2018 (2018/2619(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0184).


10.14. Cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšana divu Turcijā aizturēto un apcietināto Grieķijas karavīru gadījumā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0194/2018 (2018/2670(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0185).


10.15. Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošana (balsošana)

Ziņojums par Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošanu [2016/2149(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Paulo Rangel (A8-0127/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0186).


10.16. Gada ziņojums par ES konkurences politiku (balsošana)

Ziņojums par gada ziņojumu par ES konkurences politiku [2017/2191(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0187).


10.17. Vilcināšanās vakcinēties un vakcinēšanās līmeņa pazemināšanās Eiropā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0188/2018 un B8-0195/2018 (2018/2951(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0188/2018

Pieņemts (P8_TA(2018)0188).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0195/2018 vairs nav spēkā.)


10.18. Direktīvas 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu īstenošana (balsošana)

Ziņojums par Direktīvas 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu īstenošanu [2016/2329(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referentes: Soraya Post un Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0189).


10.19. Boloņas procesa īstenošana — pašreizējais stāvoklis un turpmākie pasākumi (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0190/2018 (2018/2571(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0190).


11. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Krišjānis Kariņš un Judith Sargentini ziņojums - A8-0056/2017
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan un Seán Kelly

Daniel Dalton ziņojums - A8-0048/2017
Lucy Anderson

Martin Häusling ziņojums - A8-0311/2015
Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Momchil Nekov, Petras Auštrevičius un Seán Kelly

Pētniecisko žurnālistu aizsardzība Eiropā: slovāku žurnālista Ján Kuciak un Martina Kušnírová lieta - (2018/2628(RSP)) - B8-0186/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Francis Zammit Dimech, Monika Smolková un Branislav Škripek

Eiropas vērtību instruments, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju, tiesiskumu un pamatvērtības Eiropas Savienībā - (2018/2619(RSP)) - B8-0189/2018
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins un Jan Zahradil

Paulo Rangel ziņojums - A8-0127/2018
Michaela Šojdrová

Vilcināšanās vakcinēties un vakcinēšanās līmeņa pazemināšanās Eiropā - (2017/2951(RSP)) - B8-0188/2018 un B8-0195/2018
Stefano Maullu, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries un Momchil Nekov

Soraya Post un Teresa Jiménez-Becerril Barrio ziņojums - A8-0065/2018
Dobromir Sośnierz

Boloņas procesa īstenošana — pašreizējais stāvoklis un turpmākie pasākumi - (2018/2571(RSP)) - B8-0190/2018
Andrejs Mamikins


12. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.23.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

13. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


14. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


15. Plašas interpelācijas (debates)

Stāvoklis Eiropas kuģubūves nozarē

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (O-00022/2018), kuru iesniedza Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā Komisijai: Stāvoklis Eiropas kuģubūves nozarē (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018).

Ivan Jakovčić izvērsa jautājumu.

Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrejs Mamikins, Andrejs Mamikins S&D grupas vārdā, Urszula Krupa ECR grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā, André Elissen ENF grupas vārdā un Angel Dzhambazki, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrejs Mamikins.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska.

Debates tika slēgtas.


16. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 12. aprīļa lēmumu)

EMPL komiteja
- Darba ņēmēju finansiālās līdzdalības loma darbvietu radīšanā un bezdarbnieku aktivitātes atjaunošanā (2018/2053(INI))

IMCO komiteja
- Direktīvas 2011/7/ES par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos īstenošana (2018/2056(INI))

REGI komiteja
- Izaugsmes un kohēzijas stimulēšana ES pierobežas reģionos (COM(2017)0534 - 2018/2054(INI))
(atzinums: ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, CULT)

FEMM komiteja
- Pasākumi, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā dzīvē (2018/2055(INI))

Nodošana komitejām (Reglamenta 53. pants)

PECH komiteja
- Ostas atkritumu pieņemšanas iekārtas kuģu atkritumu nodošanai (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN
atzinums: ENVI, PECH

JURI komiteja
- Priekšlikums, ar kuru paredz nosacījumus un procedūru, saskaņā ar kuru Komisija var pieprasīt uzņēmumiem un uzņēmumu apvienībām sniegt informāciju attiecībā uz iekšējo tirgu un ar to saistītām jomām (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO
atzinums: ECON, JURI, JURI (Reglamenta 39. pants)

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 12. aprīļa lēmumu)

REGI komiteja
- Priekšlikums palielināt Strukturālo reformu atbalsta programmas finansējumu un pielāgot tās vispārīgo mērķi (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
(atzinums: BUDG (Reglamenta 54. pants), ECON (Reglamenta 54. pants), EMPL, PECH, CULT)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 12. aprīļa lēmumu)

REGI komiteja
- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz atbalstu strukturālām reformām dalībvalstīs groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
(atzinums: BUDG (Reglamenta 54. pants), CONT, ECON (Reglamenta 54. pants), EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 113. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 12. aprīļa lēmumu)

AFET komiteja

- Ieteikums Padomei attiecībā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 73. sesiju (2018/2040(INI))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 197. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 12. aprīļa lēmumu)

Īpašā komiteja terorisma jautājumos

- Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi (2018/2044(INI))


17. Lūgumraksti

Šādi lūgumraksti saskaņā ar Reglamenta 215. panta 9. un 10. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos un iesniegti atbildīgajai komitejai.

2018. gada 17. aprīlis

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

(*) (Nr. 0172/2018); (*) (Nr. 0173/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (Nr. 0174/2018); Francisco Méndez (Nr. 0175/2018); (*) (Nr. 0176/2018); Marko Kieling (Nr. 0177/2018); Markus Schickel (Nr. 0178/2018); (*) (Nr. 0179/2018); (*) (Nr. 0180/2018); Daniel Feijoo e Caldas Almeida Pinto (Nr. 0181/2018); Olena Romanyuk (Nr. 0182/2018); (*) (Nr. 0183/2018); Paola Casella (Nr. 0184/2018); Flavio Miccono (I.P.A. International Police Association) (Nr. 0185/2018); Pierpaolo Volpe (Nr. 0186/2018); (*) (Nr. 0187/2018); Gabriel García Herbosa (Nr. 0188/2018); (*) (Nr. 0189/2018); Maria Evgenia Tsani (Nr. 0190/2018); (*) (Nr. 0191/2018); Peter Dresdner (Nr. 0192/2018); (*) (Nr. 0193/2018); Implom Gyula (Nr. 0194/2018); (*) (Nr. 0195/2018); Dalila Nesci (Nr. 0196/2018); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0197/2018); (*) (Nr. 0198/2018); (*) (Nr. 0199/2018); (*) (Nr. 0200/2018); Dr Ivanics Éva (Nr. 0201/2018); Alfonso Rodríguez Sánchez (Nr. 0202/2018); (*) (Nr. 0203/2018); Giampiero Tola (Nr. 0204/2018); Mariateresa Anzola (Nr. 0205/2018); Julián Daniel Jiménez Krause (Nr. 0206/2018); Robert Latimer (Nr. 0207/2018); (*) (Nr. 0208/2018); Giampiero Tola (Nr. 0209/2018); Simona Levi (Nr. 0210/2018); (*) (Nr. 0211/2018); Massimo Scarafia (Nr. 0212/2018); (*) (Nr. 0213/2018); (*) (Nr. 0214/2018); (*) (Nr. 0215/2018); (*) (Nr. 0216/2018); (*) (Nr. 0217/2018); (*) (Nr. 0218/2018); (*) (Nr. 0219/2018); (*) (Nr. 0220/2018); (*) (Nr. 0221/2018); Pedro Alfonso Ocampo Cardalda (Nr. 0222/2018); (*) (Nr. 0223/2018); (*) (Nr. 0224/2018); (*) (Nr. 0225/2018); Pedro Pardo Cánovas (Nr. 0226/2018); (*) (Nr. 0227/2018); Olga Laborda (Nr. 0228/2018); Lídia Saloni Calvet (Nr. 0229/2018); (*) (Nr. 0230/2018); Aránzazu Alfaro Meruelo (Nr. 0231/2018); Simon Railton (Nr. 0232/2018); (*) (Nr. 0233/2018); Susana Portillo Soliva (Nr. 0234/2018); Herbert Heim (Nr. 0235/2018); (*) (Nr. 0236/2018); T. M. (Nr. 0237/2018); (*) (Nr. 0238/2018); Irmgard Marmaras (Nr. 0239/2018); Antonio Luis Vázquez Delgado (Nr. 0240/2018); (*) (Nr. 0241/2018); (*) (Nr. 0242/2018); Juan Luis Otero Reigada (Nr. 0243/2018); (*) (Nr. 0244/2018); Fabio Battagion (Nr. 0245/2018); (*) (Nr. 0246/2018); Marco Bava (Nr. 0247/2018); (*) (Nr. 0248/2018); (*) (Nr. 0249/2018); (*) (Nr. 0250/2018); (*) (Nr. 0251/2018); Renáta Papcunová (Nr. 0252/2018); (*) (Nr. 0253/2018); (*) (Nr. 0254/2018); Ioannis Vidakis (Nr. 0255/2018); Vanesa Miralles Sánchez (Nr. 0257/2018); Emeline Colledani (Nr. 0258/2018); (*) (Nr. 0259/2018); (*) (Nr. 0260/2018); (*) (Nr. 0261/2018); Lutz Rittmeier (Nr. 0262/2018); Jānis Kuzins (Nr. 0263/2018); (*) (Nr. 0264/2018); Jusèp Loís Sans (Nr. 0265/2018); Fabio Abraham (Nr. 0266/2018); (*) (Nr. 0267/2018); (*) (Nr. 0268/2018); (*) (Nr. 0269/2018); Michael Bauch (Nr. 0270/2018).

Lūgumraksts Nr. 256/2018 tika svītrots no vispārējā reģistra, jo pēc šī lūgumraksta iekļaušanas reģistrā iesniedzējs to atsauca.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka viņš saskaņā ar Reglamenta 215. panta 15. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstu ko Eiropas Parlamentam iesniegusi fiziska vai juridiska persona, kurai nav Eiropas Savienības pilsonības un kuras pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


18. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kredītu apkalpotājiem, kredītu pircējiem un nodrošinājuma atgūšanu (COM(2018)0135 - C8-0115/2018 - 2018/0063(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

IMCO, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz konkrētām maksām par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksām par valūtas maiņu groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

IMCO, JURI

- Priekšlikums Padomes direktīvai par digitālo pakalpojumu nodokļa kopējo sistēmu attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

IMCO, JURI

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus par uzņēmumu nodokļa uzlikšanu nozīmīgas digitālas klātbūtnes gadījumā (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

IMCO, JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, kurā paredzēti noteikumi Marokas Karalistes dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno aizsardzības pasākumu klauzulas un citus mehānismus, kuri ļauj pagaidu kārtā atcelt preferences konkrētos nolīgumos, kas noslēgti starp Eiropas Savienību un konkrētām trešām valstīm (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Ivan Jakovčić un Jozo Radoš. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vardarbības ģimenē izskaušanu (B8-0127/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par islāmistu terorisma upuru memoriāla izveidi (B8-0128/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

LIBE

- Salvatore Domenico Pogliese. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par darbinieku līdzdalības veicināšanu uzņēmumu vadībā (B8-0129/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vistu labturību Eiropas audzētavās (B8-0130/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Philippe Loiseau un Joëlle Mélin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pieprasījumu atvieglot ieteikumus par biodegvielām (B8-0131/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ITRE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par mūsu dzīvotņu pārvaldību (B8-0132/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Stefano Maullu. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atceres dienas noteikšanu, lai pieminētu foibu slaktiņu upurus (B8-0133/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

CULT

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par terorismu Eiropā — notiesāto ārvalstu izcelsmes teroristu izraidīšana (B8-0177/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE


19. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 2018. gada 2. un 3. maijā.


20. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 15.36.


22. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Nart, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber, Zīle, Žitňanská

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 24. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika