Index 
Notulen
PDF 298kWORD 82k
Donderdag 19 april 2018 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese Unie bevorderen (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende het Europees beschermingsbevel (debat)
 5.De tenuitvoerlegging van het Bolognaproces – stand van zaken en follow-up (debat)
 6.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  6.1.Belarus
  6.2.Filipijnen
 7.Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement) (goedkeuring)
 8.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (voortzetting van het debat)
  8.1.Situatie in de Gazastrook
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Stemmingen
  10.1.Belarus (stemming)
  10.2.Filipijnen (stemming)
  10.3.Situatie in de Gazastrook (stemming)
  10.4.Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verplichting tot inachtneming van een ondergrens voor het normale tarief * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.5.Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering ***I (stemming)
  10.6.Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd ***I (stemming)
  10.7.Biologische productie en etikettering van biologische producten ***I (stemming)
  10.8.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)
  10.9.Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2019 - Afdeling I - Europees Parlement (stemming)
  10.10.Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken ***I (stemming)
  10.11.Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas ***I (stemming)
  10.12.Bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: het geval van de Slowaakse journalist Ján Kuciak en van Martina Kušnírová (stemming)
  10.13.Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese Unie bevorderen (stemming)
  10.14.Schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije (stemming)
  10.15.Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen (stemming)
  10.16.Jaarverslag over het mededingingsbeleid (stemming)
  10.17.Terughoudendheid ten opzichte van vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa (stemming)
  10.18.Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende het Europees beschermingsbevel (stemming)
  10.19.De tenuitvoerlegging van het Bolognaproces – stand van zaken en follow-up (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Uitgebreide interpellaties (debat)
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten
 17.Verzoekschriften
 18.Ingekomen stukken
 19.Rooster van de volgende vergaderingen
 20.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 21.Sluiting van de vergadering
 22.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.01 uur geopend.


2. Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese Unie bevorderen (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese Unie bevorderen (2018/2619(RSP)))

Het debat heeft op 17 april 2018 plaatsgevonden (punt 2 van de notulen van 17.4.2018).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, over de noodzaak van invoering van een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die in de Europese Unie op lokaal en nationaal niveau de fundamentele waarden uitdragen (2018/2619(RSP)) (B8-0189/2018).

Stemming: punt 10.13 van de notulen van 19.4.2018.


3. Schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije (2018/2670(RSP))

Het debat heeft op 17 april 2018 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 17.4.2018).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete en David McAllister, namens de PPE-Fractie; Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis en Miltiadis Kyrkos, namens de S&D-Fractie; Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto on behalf of the ECR Group Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie; Bodil Valero en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie; Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo en Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie; Fabio Massimo Castaldo en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over de schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije (2018/2670(RSP)) (B8-0194/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, over de schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije (2018/2670(RSP)) (B8-0196/2018).

Stemming: punt 10.14 van de notulen van 19.4.2018.


4. Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende het Europees beschermingsbevel (debat)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/99/EU betreffende het Europees beschermingsbevel [2016/2329(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteurs: Soraya Post en Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Soraya Post en Teresa Jiménez-Becerril Barrio geven toelichting bij het verslag

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jaromír Štětina, namens de PPE-Fractie, Anna Hedh, namens de S&D-Fractie, Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica en Lara Comi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska, Soraya Post en Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.18 van de notulen van 19.4.2018.


5. De tenuitvoerlegging van het Bolognaproces – stand van zaken en follow-up (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000020/2018) van Petra Kammerevert, namens de Commissie CULT, aan de Commissie: De uitvoering van het Bolognaproces - stand van zaken en follow-up (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018)

Krystyna Łybacka (ter vervanging van de vraagsteller) licht de vraag toe.

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Silvia Costa, namens de S&D-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat, namens de ALDE-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Curzio Maltese, namens de GUE/NGL-Fractie, Patrick O'Flynn, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, en Michaela Šojdrová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Kostas Papadakis, Lara Comi, Maria Grapini en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

   Petra Kammerevert, namens de Commissie CULT, over de tenuitvoerlegging van het Bolognaproces – stand van zaken en follow-up (2018/2571(RSP)) (B8-0190/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.19 van de notulen van 19.4.2018.


6. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 18.4.2018 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


6.1. Belarus

Ontwerpresoluties B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 en B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius en Bronis Ropė lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Krzysztof Hetman, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică, namens de S&D-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina en Charles Tannock.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.1 van de notulen van 19.4.2018.


6.2. Filipijnen

Ontwerpresoluties B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 en B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler en Miguel Urbán Crespo lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Francisco Assis, namens de S&D-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, en Soraya Post.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ignazio Corrao, Csaba Sógor en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.2 van de notulen van 19.4.2018.

(Vervolg van het debat: zie punt 8 van de notulen van 19.4.2018)


7. Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement) (goedkeuring)

De Voorzitter deelt mede dat hij geen geen verzoek heeft ontvangen van leden of een politieke fractie of politieke fracties die ten minste de lage drempel bereiken met betrekking tot het in stemming brengen van een verzoek van de Commissie FEMM om het Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen zodat het een advies uitbrengt over de digitale kloof tussen mannen en vrouwen, zoals aangekondigd in de notulen van woensdag 18 april 2018 (punt 9 van de notulen van 18.4.2018).

Overeenkomstig artikel 137, lid 2, van het Reglement wordt dit verzoek derhalve geacht te zijn goedgekeurd.


8. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (voortzetting van het debat)

(Begin van het debat: zie punt 6 van de notulen van 19.4.2018)


8.1. Situatie in de Gazastrook

(Zie punt 3 van de notulen van 18.4.2018 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)

Ontwerpresoluties B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 en B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder en Neoklis Sylikiotis lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo en Dobromir Sośnierz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Maria Arena, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.3 van de notulen van 19.4.2018.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 12.00 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

9. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.04 uur hervat.


10. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


10.1. Belarus (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 en B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0197/2018

(ter vervanging van B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 en B8-0204/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie.

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Clare Moody, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie;

—   Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0174)


10.2. Filipijnen (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 en B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0198/2018

(ter vervanging van B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 en B8-0208/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Marijana Petir, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák en Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Neena Gill, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, Davor Škrlec, Heidi Hautala en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0175)


10.3. Situatie in de Gazastrook (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 en B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0191/2018

(ter vervanging van B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018 en B8-0211/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil en Elmar Brok, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga en Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake en Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie;

—   Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea en Eleonora Evi.

Aangenomen (P8_TA(2018)0176)

(Ontwerpresolutie B8-0212/2018 komt te vervallen.)


10.4. Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verplichting tot inachtneming van een ondergrens voor het normale tarief * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verplichting tot inachtneming van een ondergrens voor het normale tarief [COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0177)


10.5. Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Krišjānis Kariņš en Judith Sargentini (A8-0056/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0178)


10.6. Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0179)


10.7. Biologische productie en etikettering van biologische producten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, tot wijziging van Verordening (EU) nr. XXX/XXX van het Europees Parlement en de Raad (verordening officiële controles) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Martin Häusling (A8-0311/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0180)


10.8. Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2018)0181)


10.9. Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2019 - Afdeling I - Europees Parlement (stemming)

Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2019 [2018/2001(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Paul Rübig (A8-0146/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0182)


10.10. Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Goedgekeurd

Het woord werd gevoerd door:

Voorafgaand aan de stemming, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, alinea 2, van het Reglement, Janusz Lewandowski (rapporteur), die zich uitspreekt voor het besluit van de commissie om met onderhandelingen te beginnen, en Dan Nica, die zich uitspreekt tegen dit besluit.


10.11. Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Gewone meerderheid)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

De Voorzitter deelt mee dat de GUE/NGL-Fractie haar verzoek om stemming heeft ingetrokken, en constateert dat er geen ander verzoek is ingediend. Het besluit van de commissie om met onderhandelingen te beginnen wordt dus niet in stemming gebracht, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.


10.12. Bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: het geval van de Slowaakse journalist Ján Kuciak en van Martina Kušnírová (stemming)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: het geval van de Slowaakse journalist Ján Kuciak en van Martina Kušnírová (2018/2628(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op14 maart 2018 (punt 14 van de notulen van 14.3.2018).

Ontwerpresolutie ingediend door Roberta Metsola en Ingeborg Gräßle, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer en Péter Niedermüller, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen en Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie, Sophia in ‘t Veld, namens de ALDE-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis en Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Valli en Laura Ferrara, naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie, overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, over de bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: de zaak van de Slowaakse journalist Jan Kuciak en van Martina Kušnírová (2018/2628(RSP)) (B8-0186/2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0183)


10.13. Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese Unie bevorderen (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0189/2018 (2018/2619(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0184)


10.14. Schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0194/2018 (2018/2670(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0185)


10.15. Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen [2016/2149(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0186)


10.16. Jaarverslag over het mededingingsbeleid (stemming)

Verslag over het jaarverslag over het mededingingsbeleid [2017/2191(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0187)


10.17. Terughoudendheid ten opzichte van vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0188/2018 en B8-0195/2018 (2018/2951(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0188/2018

Aangenomen (P8_TA(2018)0188)

(Ontwerpresolutie B8-0195/2018 komt te vervallen.)


10.18. Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende het Europees beschermingsbevel (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/99/EU betreffende het Europees beschermingsbevel [2016/2329(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteurs: Soraya Post en Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0189)


10.19. De tenuitvoerlegging van het Bolognaproces – stand van zaken en follow-up (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0190/2018 (2018/2571(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0190)


11. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Krišjānis Kariņš en Judith Sargentini - A8-0056/2017
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan en Seán Kelly

Verslag Daniel Dalton - A8-0048/2017
Lucy Anderson

Verslag Martin Häusling - A8-0311/2015
Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Momchil Nekov, Petras Auštrevičius en Seán Kelly

Bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: het geval van de Slowaakse journalist Ján Kuciak en van Martina Kušnírová - (2018/2628(RSP)) - B8-0186/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Francis Zammit Dimech, Monika Smolková en Branislav Škripek

Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese Unie bevorderen - (2018/2619(RSP)) - B8-0189/2018
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins en Jan Zahradil

Verslag Paulo Rangel - A8-0127/2018
Michaela Šojdrová

Terughoudendheid ten opzichte van vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa - (2017/2951(RSP)) - B8-0188/2018 en B8-0195/2018
Stefano Maullu, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries en Momchil Nekov

Verslag Soraya Post en Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0065/2018
Dobromir Sośnierz

De tenuitvoerlegging van het Bolognaproces – stand van zaken en follow-up - (2018/2571(RSP)) - B8-0190/2018
Andrejs Mamikins.


12. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.23 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

13. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


14. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


15. Uitgebreide interpellaties (debat)

Situatie in de Europese scheepsbouwindustrie

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat (O-00022/2018) van Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Situatie in de Europese scheepsbouwindustrie (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018)

Ivan Jakovčić licht de vraag toe.

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins, Andrejs Mamikins, namens de S&D-Fractie, Urszula Krupa, namens de ECR-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, André Elissen, namens de ENF-Fractie, en Angel Dzhambazki, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska.

Het debat wordt gesloten.


16. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 april 2018)

Commissie EMPL
- De rol van financiële participatie van werknemers bij het creëren van werkgelegenheid en de reïntegratie van werklozen (2018/2053(INI))

Commissie IMCO
- Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (2018/2056(INI))

Commissie REGI
- Het stimuleren van groei en cohesie in grensregio's van de EU (COM(2017)0534 - 2018/2054(INI))
(advies: ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, CULT)

Commissie FEMM
- Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en ongewenste intimiteiten op het werk, in openbare ruimten en het politieke leven in de EU (2018/2055(INI))

Aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie PECH
- Havenfaciliteiten voor het lossen van scheepsafval (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN
advies: ENVI, PECH

Commissie JURI
- Vaststelling van de voorwaarden en procedure op grond waarvan de Commissie van ondernemingen en ondernemersverenigingen mag vragen informatie over de interne markt en aanverwante gebieden te verstrekken (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO
advies: ECON, JURI, JURI (artikel 39 van het Reglement)

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 april 2018)

Commissie REGI
- Verhoging van de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen en aanpassing van de algemene doelstelling ervan (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
(advies: BUDG (artikel 54 van het Reglement)ECON (artikel 54 van het Reglement) EMPL, PECH, CULT)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 april 2018)

Commissie REGI
- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat betreft steun voor structurele hervormingen in de lidstaten (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
(advies: BUDG (artikel 54 van het Reglement) CONT, ECON (artikel 54 van het Reglement) EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 113 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 april 2018)

Commissie AFET

- Aanbeveling aan de Raad over de 73e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (2018/2040(INI))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 197 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 april 2018)

Bijzondere Commissie terrorisme

- Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme (2018/2044(INI))


17. Verzoekschriften

De volgende verzoekschriften zijn op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven en zijn naar de bevoegde commissie verwezen overeenkomstig artikel 215, leden 9 en 10, van het Reglement:

Op 17 april 2018

(*) Vertrouwelijk

(*) (n° 0172/2018); (*) (n° 0173/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (n° 0174/2018); Francisco Méndez (n° 0175/2018); (*) (n° 0176/2018); Marko Kieling (n° 0177/2018); Markus Schickel (n° 0178/2018); (*) (n° 0179/2018); (*) (n° 0180/2018); Daniel Feijoo e Caldas Almeida Pinto (n° 0181/2018); Olena Romanyuk (n° 0182/2018); (*) (n° 0183/2018); Paola Casella (n° 0184/2018); Flavio Miccono (I.P.A. International Police Association) (n° 0185/2018); Pierpaolo Volpe (n° 0186/2018); (*) (n° 0187/2018); Gabriel García Herbosa (n° 0188/2018); (*) (n° 0189/2018); Maria Evgenia Tsani (n° 0190/2018); (*) (n° 0191/2018); Peter Dresdner (n° 0192/2018); (*) (n° 0193/2018); Implom Gyula (n° 0194/2018); (*) (n° 0195/2018); Dalila Nesci (n° 0196/2018); José Manuel Martín Álvarez (n° 0197/2018); (*) (n° 0198/2018); (*) (n° 0199/2018); (*) (n° 0200/2018); Dr Ivanics Éva (n° 0201/2018); Alfonso Rodríguez Sánchez (n° 0202/2018); (*) (n° 0203/2018); Giampiero Tola (n° 0204/2018); Mariateresa Anzola (n° 0205/2018); Julián Daniel Jiménez Krause (n° 0206/2018); Robert Latimer (n° 0207/2018); (*) (n° 0208/2018); Giampiero Tola (n° 0209/2018); Simona Levi (n° 0210/2018); (*) (n° 0211/2018); Massimo Scarafia (n° 0212/2018); (*) (n° 0213/2018); (*) (n° 0214/2018); (*) (n° 0215/2018); (*) (n° 0216/2018); (*) (n° 0217/2018); (*) (n° 0218/2018); (*) (n° 0219/2018); (*) (n° 0220/2018); (*) (n° 0221/2018); Pedro Alfonso Ocampo Cardalda (n° 0222/2018); (*) (n° 0223/2018); (*) (n° 0224/2018); (*) (n° 0225/2018); Pedro Pardo Cánovas (n° 0226/2018); (*) (n° 0227/2018); Olga Laborda (n° 0228/2018); Lídia Saloni Calvet (n° 0229/2018); (*) (n° 0230/2018); Aránzazu Alfaro Meruelo (n° 0231/2018); Simon Railton (n° 0232/2018); (*) (n° 0233/2018); Susana Portillo Soliva (n° 0234/2018); Herbert Heim (n° 0235/2018); (*) (n° 0236/2018); T. M. (n° 0237/2018); (*) (n° 0238/2018); Irmgard Marmaras (n° 0239/2018); Antonio Luis Vázquez Delgado (n° 0240/2018); (*) (n° 0241/2018); (*) (n° 0242/2018); Juan Luis Otero Reigada (n° 0243/2018); (*) (n° 0244/2018); Fabio Battagion (n° 0245/2018); (*) (n° 0246/2018); Marco Bava (n° 0247/2018); (*) (n° 0248/2018); (*) (n° 0249/2018); (*) (n° 0250/2018); (*) (n° 0251/2018); Renáta Papcunová (n° 0252/2018); (*) (n° 0253/2018); (*) (n° 0254/2018); Ioannis Vidakis (n° 0255/2018); Vanesa Miralles Sánchez (n° 0257/2018); Emeline Colledani (n° 0258/2018); (*) (n° 0259/2018); (*) (n° 0260/2018); (*) (n° 0261/2018); Lutz Rittmeier (n° 0262/2018); Jānis Kuzins (n° 0263/2018); (*) (n° 0264/2018); Jusèp Loís Sans (n° 0265/2018); Fabio Abraham (n° 0266/2018); (*) (n° 0267/2018); (*) (n° 0268/2018); (*) (n° 0269/2018); Michael Bauch (n° 0270/2018).

Verzoekschrift 256/2018 is ingetrokken nadat indiener dit verzoekschrift na inschrijving heeft ingetrokken.

De Voorzitter deelt mee dat hij aan de bevoegde commissie, overeenkomstig de bepalingen van artikel 215, lid 15, van het Reglement, een verzoekschrift heeft doorgestuurd dat was ontvangen door het Europees Parlement, en dat was ingediend door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die geen onderdaan is van de Europese Unie en die niet in een lidstaat verblijft of daar zijn statutaire zetel heeft.


18. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake kredietservicers, kredietkopers en de uitwinning van zekerheden (COM(2018)0135 - C8-0115/2018 - 2018/0063(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

IMCO, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 wat bepaalde kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten betreft (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

IMCO, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

IMCO, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van regels voor de vennootschapsbelasting op een aanmerkelijke digitale aanwezigheid (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

IMCO, JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko, waarin de voorwaarden voor de deelname van het Koninkrijk Marokko aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden vastgesteld (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de vrijwaringsclausules en andere mechanismen die de tijdelijke intrekking mogelijk maken van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de Europese Unie en bepaalde derde landen (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Ivan Jakovčić en Jozo Radoš. Ontwerpresolutie over de uitbanning van huiselijk geweld (B8-0127/2018)

verwezen naar

bevoegd :

FEMM

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de oprichting van een gedenkteken voor de slachtoffers van het islamitisch terrorisme (B8-0128/2018)

verwezen naar

bevoegd :

CULT

advies :

LIBE

- Salvatore Domenico Pogliese. Ontwerpresolutie over de bevordering van deelname van werknemers aan ondernemingsbeheer (B8-0129/2018)

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over het welzijn van kippen in Europese pluimveehouderijen (B8-0130/2018)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

- Philippe Loiseau en Joëlle Mélin. Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over een verzoek om de aanbevelingen over biobrandstoffen te versoepelen (B8-0131/2018)

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het beheer van onze leefomgeving (B8-0132/2018)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

- Stefano Maullu. Ontwerpresolutie over de instelling van een dag ter herdenking van de slachtoffers van de foibe-slachtingen (B8-0133/2018)

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

CULT

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over terrorisme in Europa: uitzetting van veroordeelde buitenlandse terroristen (B8-0177/2018)

verwezen naar

bevoegd :

LIBE


19. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats op 2 en 3 mei 2018.


20. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 3, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.36 uur gesloten.


22. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Nart, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber, Zīle, Žitňanská

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid