Indeks 
Protokół
PDF 300kWORD 83k
Czwartek, 19 kwietnia 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej (złożone projekty rezolucji)
 3.Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i zatrzymanych w Turcji (złożone projekty rezolucji)
 4.Wdrożenie dyrektywy 2011/99/UE w sprawie europejskiego nakazu ochrony (debata)
 5.Wdrażanie procesu bolońskiego – stan obecny i przyszłe działania (debata)
 6.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
6.1.Białoruś
  
6.2.Filipiny
 7.Zasięganie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu) (zatwierdzenie)
 8.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ciąg dalszy debaty)
  
8.1.Sytuacja w Strefie Gazy
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Głosowanie
  
10.1.Białoruś (głosowanie)
  
10.2.Filipiny (głosowanie)
  
10.3.Sytuacja w Strefie Gazy (głosowanie)
  
10.4.Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.5.Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ***I (głosowanie)
  
10.6.Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ***I (głosowanie)
  
10.7.Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych ***I (głosowanie)
  
10.8.Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich * (głosowanie)
  
10.9.Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2019 – sekcja I – Parlament Europejski (głosowanie)
  
10.10.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej ***I (głosowanie)
  
10.11.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego ***I (głosowanie)
  
10.12.Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána Kuciaka i Martiny Kušnírovej (głosowanie)
  
10.13.Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej (głosowanie)
  
10.14.Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i zatrzymanych w Turcji (głosowanie)
  
10.15.Wdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych (głosowanie)
  
10.16.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (głosowanie)
  
10.17.Wątpliwości dotyczące szczepień i spadek wskaźników szczepień w Europie (głosowanie)
  
10.18.Wdrożenie dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu ochrony (głosowanie)
  
10.19.Wdrażanie procesu bolońskiego – stan obecny i przyszłe działania (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 16.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 17.Petycje
 18.Składanie dokumentów
 19.Kalendarz następnych posiedzeń
 20.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 22.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.01.


2. Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej (2018/2619(RSP)))

Debata odbyła się dnia 17 kwietnia 2018 r. (pkt 2 protokołu z dnia 17.4.2018).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, w sprawie konieczności ustanowienia instrumentu na rzecz wartości europejskich wspierającego organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują wartości podstawowe w Unii Europejskiej na poziomie lokalnym i krajowym (2018/2619(RSP)) (B8-0189/2018).

Głosowanie: pkt 10.13 protokołu z dnia 19.4.2018.


3. Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i zatrzymanych w Turcji (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i zatrzymanych w Turcji (2018/2670(RSP))

Debata odbyła się dnia 17 kwietnia 2018 r. (pkt 18 protokołu z dnia 17.4.2018).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete i David McAllister w imieniu grupy PPE; Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis i Miltiadis Kyrkos w imieniu grupy S&D; Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto on behalf of the ECR Group Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE; Bodil Valero i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE; Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo i Kostadinka Kuneva w imieniu grupy GUE/NGL; Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie naruszenia praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i przetrzymywanych w Turcji (2018/2670(RSP)) (B8-0194/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto i Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, w sprawie naruszenia praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i przetrzymywanych w Turcji (2018/2670(RSP)) (B8-0196/2018).

Głosowanie: pkt 10.14 protokołu z dnia 19.4.2018.


4. Wdrożenie dyrektywy 2011/99/UE w sprawie europejskiego nakazu ochrony (debata)

Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy 2011/99/UE w sprawie europejskiego nakazu ochrony [2016/2329(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawczynie: Soraya Post i Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Soraya Post i Teresa Jiménez-Becerril Barrio przedstawiły sprawozdanie.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Głos zabrali: Jaromír Štětina, w imieniu grupy PPE, Anna Hedh, w imieniu grupy S&D, Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR, Nathalie Griesbeck, w imieniu grupy ALDE, Ernest Urtasun, w imieniu grupy Verts/ALE, João Pimenta Lopes, w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten, w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski, w imieniu grupy ENF, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica i Lara Comi.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană i Notis Marias.

Głos zabrały: Elżbieta Bieńkowska, Soraya Post i Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.18 protokołu z dnia 19.4.2018.


5. Wdrażanie procesu bolońskiego – stan obecny i przyszłe działania (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000020/2018), które skierowała Petra Kammerevert, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Wdrażanie procesu bolońskiego - stan obecny i przyszłe działania (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018)

Krystyna Łybacka (w imieniu pytającej) rozwinęła pytanie.

Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Silvia Costa, w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski, w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Krystynę Łybacką, María Teresa Giménez Barbat, w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel, w imieniu grupy Verts/ALE, Curzio Maltese, w imieniu grupy GUE/NGL, Patrick O'Flynn, w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde, w imieniu grupy ENF, i Michaela Šojdrová.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Kostas Papadakis, Lara Comi, Maria Grapini i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Petra Kammerevert, w imieniu komisji CULT, w sprawie wdrażania procesu bolońskiego – stan obecny i przyszłe działania (2018/2571(RSP)) (B8-0190/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.19 protokołu z dnia 19.4.2018.


6. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 18.4.2018)


6.1. Białoruś

Projekty rezolucji B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 i B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius i Bronis Ropė przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrał Krzysztof Hetman, w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Doru-Claudian Frunzulică, w imieniu grupy S&D.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina i Charles Tannock.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 19.4.2018.


6.2. Filipiny

Projekty rezolucji B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 i B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler i Miguel Urbán Crespo przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly, w imieniu grupy PPE, Francisco Assis, w imieniu grupy S&D, Jean-Luc Schaffhauser, w imieniu grupy ENF, i Soraya Post.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ignazio Corrao, Csaba Sógor i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 19.4.2018.

(Ciąg dalszy debaty: zob.: pkt 8 protokołu z dnia 19.4.2018)


7. Zasięganie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu) (zatwierdzenie)

Przewodniczący oświadczył, że nie otrzymał wniosku od posłów lub grup politycznych w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg w sprawie poddania pod głosowanie wniosku komisji FEMM o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie nierówności płci w świecie cyfrowym, który umieszczono w protokole ze środy 18 kwietnia 2018 r. (pkt 9 protokołu z dnia 18.4.2018).

Zgodnie z art. 137 ust. 2 Regulaminu wniosek ten został więc uznany za zatwierdzony.


8. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ciąg dalszy debaty)

(Początek debaty: zob.: pkt 6 protokołu z dnia 19.4.2018)


8.1. Sytuacja w Strefie Gazy

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 18.4.2018)

Projekty rezolucji B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 i B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder i Neoklis Sylikiotis przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano, w imieniu grupy S&D, Anders Primdahl Vistisen, w imieniu grupy ECR, Ernest Urtasun, w imieniu grupy Verts/ALE, Patrick Le Hyaric, w imieniu grupy GUE/NGL, Ignazio Corrao, w imieniu grupy EFDD, Sotirios Zarianopoulos, niezrzeszony, Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo i Dobromir Sośnierz.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Maria Arena, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot i Julie Ward.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 19.4.2018.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.00 w oczekiwaniu na głosowanie.)


PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

9. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.04.


10. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


10.1. Białoruś (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 i B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0197/2018

(zastępujący B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 i B8-0204/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, w imieniu grupy PPE.

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Clare Moody, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei i Anna Elżbieta Fotyga, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE;

—   Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec i Igor Šoltes, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2018)0174)


10.2. Filipiny (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 i B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0198/2018

(zastępujący B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 i B8-0208/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Marijana Petir, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák i Jiří Pospíšil, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Neena Gill, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei i Anna Elżbieta Fotyga, w imieniu grupy ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, Davor Škrlec, Heidi Hautala i Igor Šoltes, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli i Marie-Christine Vergiat, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0175)


10.3. Sytuacja w Strefie Gazy (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 i B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0191/2018

(zastępujący B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018 i B8-0211/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil i Elmar Brok, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Norbert Neuser, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga i Anders Primdahl Vistisen, w imieniu grupy ECR;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake i Jasenko Selimovic, w imieniu grupy ALDE;

—   Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec i Heidi Hautala, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea i Eleonora Evi.

Przyjęto (P8_TA(2018)0176)

(Projekt rezolucji B8-0212/2018 stał się bezprzedmiotowy.)


10.4. Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej [COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0177)


10.5. Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającej dyrektywę 2009/101/WE [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawcy: Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini (A8-0056/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0178)


10.6. Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0179)


10.7. Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/XXX [rozporządzenie o kontrolach urzędowych] i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Martin Häusling (A8-0311/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0180)


10.8. Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich [COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2018)0181)


10.9. Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2019 – sekcja I – Parlament Europejski (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2019 [2018/2001(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Paul Rübig (A8-0146/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0182)


10.10. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Zatwierdzono

Wystąpienia

Przed głosowaniem i zgodnie z art. 69c ust. 2 akapit 2 Regulaminu Janusz Lewandowski (sprawozdawca), który poparł decyzję komisji o przystąpieniu do negocjacji oraz Dan Nica, który wyraził sprzeciw wobec tej decyzji.


10.11. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/73/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Wymagana zwykła większość)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Przewodnicząca poinformowała, że grupa GUE/NGL wycofała wniosek o głosowanie oraz że nie wpłynął żaden inny wniosek. Decyzja komisji o przystąpieniu do negocjacji została zatem wycofana z głosowania zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu.


10.12. Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána Kuciaka i Martiny Kušnírovej (głosowanie)

Oświadczenia Rady i Komisji: Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána Kuciaka i Martiny Kušnírovej (2018/2628(RSP))

Debata odbyła się dnia 14 marca 2018 r. (pkt 14 protokołu z dnia 14.3.2018).

Projekt rezolucji złożony przez Robertę Metsolę i Ingeborg Gräßle, w imieniu grupy PPE, Claude'a Moraesa, Birgit Sippel, Tanję Fajon, Josefa Weidenholzera i Pétera Niedermüllera, w imieniu grupy S&D, Ryszarda Czarneckiego, Helgę Stevens, Monikę Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernda Luckego, Branislava Škripeka, Richarda Sulíka, Notisa Mariasa, Petera van Dalena i Andersa Primdahla Vistisena, w imieniu grupy ECR, Sophię in ‘t Veld, w imieniu grupy ALDE, Benedeka Jávora, w imieniu grupy Verts/ALE, Barbarę Spinelli, Cornelię Ernst, Merję Kyllönen, Steliosa Kouloglou, Younousa Omarjee, Marisę Matias, Martina Schirdewana, Matta Carthy'ego, Lynn Boylan, Martinę Anderson, Liadh Ní Riadę, Dimitriosa Papadimoulisa i Sofię Sakorafa, w imieniu grupy GUE/NGL, Marca Valliego i Laurę Ferrarę, w następstwie oświadczeń Rady i Komisji, zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, w sprawie ochrony dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána Kuciaka i Martiny Kušnírovej (2018/2628(RSP)) (B8-0186/2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0183)


10.13. Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0189/2018 (2018/2619(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0184)


10.14. Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i zatrzymanych w Turcji (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0194/2018 (2018/2670(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0185)


10.15. Wdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych [2016/2149(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0186)


10.16. Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji [2017/2191(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0187)


10.17. Wątpliwości dotyczące szczepień i spadek wskaźników szczepień w Europie (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0188/2018 i B8-0195/2018 (2018/2951(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0188/2018

Przyjęto (P8_TA(2018)0188)

(Projekt rezolucji B8-0195/2018 stał się bezprzedmiotowy.)


10.18. Wdrożenie dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu ochrony (głosowanie)

Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy 2011/99/UE w sprawie europejskiego nakazu ochrony [2016/2329(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawcy: Soraya Post i Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0189)


10.19. Wdrażanie procesu bolońskiego – stan obecny i przyszłe działania (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0190/2018 (2018/2571(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0190)


11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini - A8-0056/2017
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan i Seán Kelly

Sprawozdanie Daniel Dalton - A8-0048/2017
Lucy Anderson

Sprawozdanie Martin Häusling - A8-0311/2015
Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Momchil Nekov, Petras Auštrevičius i Seán Kelly

Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána Kuciaka i Martiny Kušnírovej - (2018/2628(RSP)) - B8-0186/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Francis Zammit Dimech, Monika Smolková i Branislav Škripek

Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej - (2018/2619(RSP)) - B8-0189/2018
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins i Jan Zahradil

Sprawozdanie Paulo Rangel - A8-0127/2018
Michaela Šojdrová

Wątpliwości dotyczące szczepień i spadek wskaźników szczepień w Europie - (2017/2951(RSP)) - B8-0188/2018 i B8-0195/2018
Stefano Maullu, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries i Momchil Nekov

Sprawozdanie Soraya Post i Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0065/2018
Dobromir Sośnierz

Wdrażanie procesu bolońskiego – stan obecny i przyszłe działania - (2018/2571(RSP)) - B8-0190/2018
Andrejs Mamikins.


12. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.23.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

13. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


14. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


15. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)

Sytuacja w europejskim przemyśle stoczniowym

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty (O-00022/2018), którą skierował Ivan Jakovčić, w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Sytuacja w europejskim przemyśle stoczniowym (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018)

Ivan Jakovčić rozwinął pytanie.

Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Seán Kelly, w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa, Andrejs Mamikins, w imieniu grupy S&D, Urszula Krupa, w imieniu grupy ECR, Martina Anderson, w imieniu grupy GUE/NGL, André Elissen, w imieniu grupy ENF, i Angel Dzhambazki, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska.

Debata została zamknięta.


16. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 12 kwietnia 2018 r.)

komisja EMPL
- Rola udziału finansowego pracowników w tworzeniu miejsc pracy i reaktywizacji bezrobotnych (2018/2053(INI))

komisja IMCO
- Wdrożenie dyrektywy 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (2018/2056(INI))

komisja REGI
- Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE (COM(2017)0534 - 2018/2054(INI))
(opinia: ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, CULT)

komisja FEMM
- Środki zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy, przestrzeni publicznej i w życiu politycznym oraz ich zwalczania w UE (2018/2055(INI))

Przekazanie komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja PECH
- Portowe urządzenia do odbioru odpadów ze statków (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN
opinia: ENVI, PECH

komisja JURI
- Określenie warunków i procedury, zgodnie z którymi Komisja może wzywać przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw do udzielenia informacji związanych z rynkiem wewnętrznym i powiązanymi dziedzinami (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. IMCO
opinia: ECON, JURI, JURI (art. 39 Regulaminu)

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 12 kwietnia 2018 r.)

komisja REGI
- Zwiększenie puli środków finansowych programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
(opinia: BUDG (art. 54 Regulaminu) ECON (art. 54 Regulaminu) EMPL, PECH, CULT)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 12 kwietnia 2018 r.)

komisja REGI
- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
(opinia: BUDG (art. 54 Regulaminu)CONT, ECON (art. 54 Regulaminu)EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 113 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 12 kwietnia 2018 r.)

komisja AFET

- Zalecenie dla Rady na 73. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (2018/2040(INI))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 197 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 12 kwietnia 2018 r.)

Komisja Specjalna ds. Terroryzmu

- Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (2018/2044(INI))


17. Petycje

Następujące petycje zostały wpisane do rejestru ogólnego z datami wskazanymi poniżej i przekazane komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 215 ust. 9 i 10 Regulaminu:

17 kwietnia 2018 r.

(*) Nazwisko poufne

(*) (nr 0172/2018); (*) (nr 0173/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicja) (nr 0174/2018); Francisco Méndez (nr 0175/2018); (*) (nr 0176/2018); Marko Kieling (nr 0177/2018); Markus Schickel (nr 0178/2018); (*) (nr 0179/2018); (*) (nr 0180/2018); Daniel Feijoo e Caldas Almeida Pinto (nr 0181/2018); Olena Romanyuk (nr 0182/2018); (*) (nr 0183/2018); Paola Casella (nr 0184/2018); Flavio Miccono (I.P.A. International Police Association) (nr 0185/2018); Pierpaolo Volpe (nr 0186/2018); (*) (nr 0187/2018); Gabriel García Herbosa (nr 0188/2018); (*) (nr 0189/2018); Maria Evgenia Tsani (nr 0190/2018); (*) (nr 0191/2018); Peter Dresdner (nr 0192/2018); (*) (nr 0193/2018); Implom Gyula (nr 0194/2018); (*) (nr 0195/2018); Dalila Nesci (nr 0196/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr 0197/2018); (*) (nr 0198/2018); (*) (nr 0199/2018); (*) (nr 0200/2018); Dr Ivanics Éva (nr 0201/2018); Alfonso Rodríguez Sánchez (nr 0202/2018); (*) (nr 0203/2018); Giampiero Tola (nr 0204/2018); Mariateresa Anzola (nr 0205/2018); Julián Daniel Jiménez Krause (nr 0206/2018); Robert Latimer (nr 0207/2018); (*) (nr 0208/2018); Giampiero Tola (nr 0209/2018); Simona Levi (nr 0210/2018); (*) (nr 0211/2018); Massimo Scarafia (nr 0212/2018); (*) (nr 0213/2018); (*) (nr 0214/2018); (*) (nr 0215/2018); (*) (nr 0216/2018); (*) (nr 0217/2018); (*) (nr 0218/2018); (*) (nr 0219/2018); (*) (nr 0220/2018); (*) (nr 0221/2018); Pedro Alfonso Ocampo Cardalda (nr 0222/2018); (*) (nr 0223/2018); (*) (nr 0224/2018); (*) (nr 0225/2018); Pedro Pardo Cánovas (nr 0226/2018); (*) (nr 0227/2018); Olga Laborda (nr 0228/2018); Lídia Saloni Calvet (nr 0229/2018); (*) (nr 0230/2018); Aránzazu Alfaro Meruelo (nr 0231/2018); Simon Railton (nr 0232/2018); (*) (nr 0233/2018); Susana Portillo Soliva (nr 0234/2018); Herbert Heim (nr 0235/2018); (*) (nr 0236/2018); T. M. (nr 0237/2018); (*) (nr 0238/2018); Irmgard Marmaras (nr 0239/2018); Antonio Luis Vázquez Delgado (nr 0240/2018); (*) (nr 0241/2018); (*) (nr 0242/2018); Juan Luis Otero Reigada (nr 0243/2018); (*) (nr 0244/2018); Fabio Battagion (nr 0245/2018); (*) (nr 0246/2018); Marco Bava (nr 0247/2018); (*) (nr 0248/2018); (*) (nr 0249/2018); (*) (nr 0250/2018); (*) (nr 0251/2018); Renáta Papcunová (nr 0252/2018); (*) (nr 0253/2018); (*) (nr 0254/2018); Ioannis Vidakis (nr 0255/2018); Vanesa Miralles Sánchez (nr 0257/2018); Emeline Colledani (nr 0258/2018); (*) (nr 0259/2018); (*) (nr 0260/2018); (*) (nr 0261/2018); Lutz Rittmeier (nr 0262/2018); Jānis Kuzins (nr 0263/2018); (*) (nr 0264/2018); Jusèp Loís Sans (nr 0265/2018); Fabio Abraham (nr 0266/2018); (*) (nr 0267/2018); (*) (nr 0268/2018); (*) (nr 0269/2018); Michael Bauch (nr 0270/2018).

Petycja nr 256/2018 została wycofana z rejestru ogólnego z powodu jej wycofania po rejestracji przez składajacego petycję.

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z postanowieniami art. 215 ust. 15 Regulaminu przekazał właściwej komisji petycję otrzymaną przez Parlament Europejski, która została skierowana przez osobę fizyczną lub prawną niebędącą obywatelem Unii Europejskiej i niezamieszkałą lub nieposiadającą siedziby zarządu na terytorium państwa członkowskiego.


18. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podmiotów obsługujących kredyty, nabywców kredytów oraz egzekucji zzabezpieczenia (COM(2018)0135 - C8-0115/2018 - 2018/0063(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

IMCO, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 wodniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne wUnii iopłat za przeliczenie waluty (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

IMCO, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

IMCO, JURI

- Wniosek w sprawie dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

IMCO, JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, określającej warunki uczestnictwa Królestwa Marokańskiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego klauzule ochronne iinne mechanizmy umożliwiające tymczasowe wycofanie preferencji taryfowych niektórych umów między Unią Europejską, zjednej strony, aniektórymi państwami trzecimi, zdrugiej strony (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

2) przez posłów

projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie eliminowania przemocy domowej (B8-0127/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie pomnika ofiar terroryzmu islamskiego (B8-0128/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

LIBE

- Salvatore Domenico Pogliese. Projekt rezolucji w sprawie promowania udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem (B8-0129/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie dobrostanu kurcząt w hodowlach europejskich (B8-0130/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Philippe Loiseau i Joëlle Mélin. Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o złagodzenie zaleceń dotyczących biopaliw (B8-0131/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie gospodarowania naszym środowiskiem (B8-0132/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Stefano Maullu. Projekt rezolucji w sprawie ustanowienia dnia pamięci o ofiarach masakr w fojbach (B8-0133/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

CULT

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie terroryzmu w Europie: wydalenie obcokrajowców skazanych za terroryzm (B8-0177/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE


19. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach 2 i 3 maja 2018 r.


20. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 3 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 15.36.


22. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Nart, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber, Zīle, Žitňanská

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności