Index 
Proces-verbal
PDF 297kWORD 83k
Joi, 19 aprilie 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Un instrument pentru valori europene în vederea susținerii organizațiilor societății civile care promovează democrația, statul de drept și valorile fundamentale în cadrul Uniunii Europene (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Încălcarea drepturilor omului și a statului de drept în cazul a doi soldați greci arestați și plasați în detenție în Turcia (propuneri de rezoluție depuse)
 4.Punerea în aplicare a ordinului european de protecție (dezbatere)
 5.Implementarea Procesului de la Bologna - stadiul actual și acțiuni ulterioare (dezbatere)
 6.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  6.1.Belarus
  6.2.Filipine
 7.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură] (aprobare)
 8.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (continuarea dezbaterii)
  8.1.Situația din Fâșia Gaza
 9.Reluarea ședinței
 10.Votare
  10.1.Belarus (vot)
  10.2.Filipine (vot)
  10.3.Situația din Fâșia Gaza (vot)
  10.4.Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește obligația de respectare a cotei standard minime * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.5.Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului ***I (vot)
  10.6.Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective ***I (vot)
  10.7.Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice ***I (vot)
  10.8.Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * (vot)
  10.9.Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2019 - Secțiunea l - Parlamentul European (vot)
  10.10.Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere ***I (vot)
  10.11.Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Norme comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale ***I (vot)
  10.12.Protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová (vot)
  10.13.Un instrument pentru valori europene în vederea susținerii organizațiilor societății civile care promovează democrația, statul de drept și valorile fundamentale în cadrul Uniunii Europene (vot)
  10.14.Încălcarea drepturilor omului și a statului de drept în cazul a doi soldați greci arestați și plasați în detenție în Turcia (vot)
  10.15.Aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale (vot)
  10.16.Raportul anual privind politica în domeniul concurenței (vot)
  10.17.Reticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa (vot)
  10.18.Punerea în aplicare a ordinului european de protecție (vot)
  10.19.Implementarea Procesului de la Bologna - stadiul actual și acțiuni ulterioare (vot)
 11.Explicații privind votul
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 13.Reluarea ședinței
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 15.Interpelări majore (dezbatere)
 16.Decizii privind anumite documente
 17.Petiții
 18.Depunere de documente
 19.Calendarul următoarelor ședințe
 20.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 22.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.01.


2. Un instrument pentru valori europene în vederea susținerii organizațiilor societății civile care promovează democrația, statul de drept și valorile fundamentale în cadrul Uniunii Europene (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Un instrument pentru valori europene în vederea susținerii organizațiilor societății civile care promovează democrația, statul de drept și valorile fundamentale în cadrul Uniunii Europene (2018/2619(RSP)))

Dezbaterea a avut loc la 17 aprilie 2018 (punctul 2 al PV din 17.4.2018).

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, referitoare la necesitatea instituirii unui instrument pentru valori europene, destinat sprijinirii organizațiilor societății civile care promovează valorile fundamentale ale Uniunii Europene la nivel local și național (2018/2619(RSP)) (B8-0189/2018).

Vot: punctul 10.13 al PV din 19.4.2018.


3. Încălcarea drepturilor omului și a statului de drept în cazul a doi soldați greci arestați și plasați în detenție în Turcia (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Încălcarea drepturilor omului și a statului de drept în cazul a doi soldați greci arestați și plasați în detenție în Turcia (2018/2670(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 17 aprilie 2018 (punctul 18 al PV din 17.4.2018).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete și David McAllister, în numele Grupului PPE; Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis și Miltiadis Kyrkos, în numele Grupului S&D; Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto on behalf of the ECR Group Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE; Bodil Valero și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE; Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo și Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL; Fabio Massimo Castaldo și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la încălcarea drepturilor omului și a statului de drept în cazul a doi soldați greci arestați și plasați în detenție în Turcia (2018/2670(RSP)) (B8-0194/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitoare la încălcarea drepturilor omului și a statului de drept în cazul a doi soldați greci arestați și plasați în detenție în Turcia (2018/2670(RSP)) (B8-0196/2018).

Vot: punctul 10.14 al PV din 19.4.2018.


4. Punerea în aplicare a ordinului european de protecție (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/99/UE privind ordinul european de protecție [2016/2329(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Soraya Post și Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Soraya Post și Teresa Jiménez-Becerril Barrio și-au prezentat raportul.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Au intervenit: Jaromír Štětina, în numele Grupului PPE, Anna Hedh, în numele Grupului S&D, Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica și Lara Comi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană și Notis Marias.

Au intervenit: Elżbieta Bieńkowska, Soraya Post și Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.18 al PV din 19.4.2018.


5. Implementarea Procesului de la Bologna - stadiul actual și acțiuni ulterioare (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000020/2018) adresată de Petra Kammerevert, în numele Comisiei CULT, Comisiei: Implementarea Procesului de la Bologna - stadiul actual și acțiuni ulterioare (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018)

Krystyna Łybacka (supleantă a autorului) a dezvoltat întrebarea.

Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Silvia Costa, în numele Grupului S&D, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat, în numele Grupului ALDE, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, Curzio Maltese, în numele Grupului GUE/NGL, Patrick O'Flynn, în numele Grupului EFDD, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, și Michaela Šojdrová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Kostas Papadakis, Lara Comi, Maria Grapini și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Petra Kammerevert, în numele Comisiei CULT, privind implementarea Procesului de la Bologna – stadiul actual și acțiuni ulterioare (2018/2571(RSP)) (B8-0190/2018).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.19 al PV din 19.4.2018.


6. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 3 al PV din 18.4.2018.)


6.1. Belarus

Propuneri de rezoluții B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 și B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius și Bronis Ropė au prezentat propunerile de rezoluție.

A intervenit Krzysztof Hetman, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

A intervenit Doru-Claudian Frunzulică, în numele Grupului S&D.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina și Charles Tannock.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.1 al PV din 19.4.2018.


6.2. Filipine

Propuneri de rezoluții B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 și B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler și Miguel Urbán Crespo au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Francisco Assis, în numele Grupului S&D, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, și Soraya Post.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ignazio Corrao, Csaba Sógor și Fabio Massimo Castaldo.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.2 al PV din 19.4.2018.

(Continuarea dezbaterii: a se vedea punctul 8 al PV din 19.4.2018)


7. Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură] (aprobare)

Președintele a anunțat că nu a primit din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus nicio solicitare de supunere la vot a cererii Comisiei FEMM de consultare a Comitetului Economic și Social European în vederea emiterii de către acesta a unui aviz privind disparitatea de gen în domeniul digital, anunțate în procesul-verbal al reuniunii de miercuri, 18 aprilie 2018 (punctul 9 al PV din 18.4.2018).

Prin urmare, în conformitate cu articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, această cerere se consideră aprobată.


8. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (continuarea dezbaterii)

(Începutul dezbaterii: a se vedea punctul 6 al PV din 19.4.2018)


8.1. Situația din Fâșia Gaza

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 3 al PV din 18.4.2018.)

Propuneri de rezoluții B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 și B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder și Neoklis Sylikiotis au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Bogdan Andrzej Zdrojewski, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo și Dobromir Sośnierz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Maria Arena, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot și Julie Ward.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.3 al PV din 19.4.2018.

(Ședința a fost suspendată la 12.00 în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

9. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.04.


10. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


10.1. Belarus (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 și B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0197/2018

(care înlocuiește B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 și B8-0204/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil și José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE.

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Clare Moody, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

—   Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2018)0174)


10.2. Filipine (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 și B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0198/2018

(care înlocuiește B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 și B8-0208/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Marijana Petir, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák și Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Neena Gill, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, Davor Škrlec, Heidi Hautala și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0175)


10.3. Situația din Fâșia Gaza (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 și B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0191/2018

(care înlocuiește B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018 și B8-0211/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil și Elmar Brok, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Norbert Neuser, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga și Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake și Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE;

—   Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea și Eleonora Evi.

Adoptat (P8_TA(2018)0176)

(Propunerea de rezoluție B8-0212/2018 a devenit caducă.)


10.4. Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește obligația de respectare a cotei standard minime * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește obligația de respectare a cotei standard minime [COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0177)


10.5. Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportori: Krišjānis Kariņš și Judith Sargentini (A8-0056/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0178)


10.6. Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0179)


10.7. Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul privind controalele oficiale] și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Martin Häusling (A8-0311/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0180)


10.8. Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre [COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2018)0181)


10.9. Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2019 - Secțiunea l - Parlamentul European (vot)

Raport referitor la estimarea bugetului Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2019 [2018/2001(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Paul Rübig (A8-0146/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0182)


10.10. Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Aprobat

Intervenții

Înainte de vot, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură, Janusz Lewandowski (raportor), care s-a exprimat în favoarea deciziei comisiei de a iniția negocieri, și Dan Nica, care s-a exprimat împotriva deciziei.


10.11. Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Norme comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Majoritate simplă)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Președinta a informat că Grupul GUE/NGL și-a retras cererea de supunere la vot și a constatat că nu s-a mai prezentat nicio altă cerere. Decizia comisiei de a iniția negocieri a fost, prin urmare, retrasă de la vot, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.


10.12. Protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová (vot)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová (2018/2628(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 14 martie 2018 (punctul 14 al PV din 14.3.2018).

Propunere de rezoluție depusă de Roberta Metsola și Ingeborg Gräßle, în numele Grupului PPE, Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer și Péter Niedermüller, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen și Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR, Sophia in ‘t Veld, în numele Grupului ALDE, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis și Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Valli și Laura Ferrara, în urma declarațiilor Consiliului și Comisiei, în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, referitoare la protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová (2018/2628(RSP)) (B8-0186/2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0183)


10.13. Un instrument pentru valori europene în vederea susținerii organizațiilor societății civile care promovează democrația, statul de drept și valorile fundamentale în cadrul Uniunii Europene (vot)

Propunere de rezoluție B8-0189/2018 (2018/2619(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0184)


10.14. Încălcarea drepturilor omului și a statului de drept în cazul a doi soldați greci arestați și plasați în detenție în Turcia (vot)

Propunere de rezoluție B8-0194/2018 (2018/2670(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0185)


10.15. Aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale (vot)

Raport referitor la aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale [2016/2149(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0186)


10.16. Raportul anual privind politica în domeniul concurenței (vot)

Raport referitor la Raportul anual privind politica în domeniul concurenței [2017/2191(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0187)


10.17. Reticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0188/2018 și B8-0195/2018 (2018/2951(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0188/2018

Adoptat (P8_TA(2018)0188)

(Propunerea de rezoluție B8-0195/2018 a devenit caducă.)


10.18. Punerea în aplicare a ordinului european de protecție (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/99/UE privind ordinul european de protecție [2016/2329(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportori: Soraya Post și Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0189)


10.19. Implementarea Procesului de la Bologna - stadiul actual și acțiuni ulterioare (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0190/2018 (2018/2571(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0190)


11. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Krišjānis Kariņš și Judith Sargentini - A8-0056/2017
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan și Seán Kelly

Raport Daniel Dalton - A8-0048/2017
Lucy Anderson

Raport Martin Häusling - A8-0311/2015
Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Momchil Nekov, Petras Auštrevičius și Seán Kelly

Protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová - (2018/2628(RSP)) - B8-0186/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Francis Zammit Dimech, Monika Smolková și Branislav Škripek

Un instrument pentru valori europene în vederea susținerii organizațiilor societății civile care promovează democrația, statul de drept și valorile fundamentale în cadrul Uniunii Europene - (2018/2619(RSP)) - B8-0189/2018
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins și Jan Zahradil

Raport Paulo Rangel - A8-0127/2018
Michaela Šojdrová

Reticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa - (2017/2951(RSP)) - B8-0188/2018 și B8-0195/2018
Stefano Maullu, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries și Momchil Nekov

Raport Soraya Post și Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0065/2018
Dobromir Sośnierz

Implementarea Procesului de la Bologna - stadiul actual și acțiuni ulterioare - (2018/2571(RSP)) - B8-0190/2018
Andrejs Mamikins.


12. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.23.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

13. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


14. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


15. Interpelări majore (dezbatere)

Situația în industria europeană a construcțiilor navale

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (O-00022/2018) d'Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Situația în industria europeană a construcțiilor navale (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018)

Ivan Jakovčić a dezvoltat întrebarea.

Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Seán Kelly, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrejs Mamikins, Andrejs Mamikins, în numele Grupului S&D, Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, André Elissen, în numele Grupului ENF, și Angel Dzhambazki, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrejs Mamikins.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 12 aprilie 2018)

EMPL
- Rolul participării financiare a angajaților în crearea de locuri de muncă și reinserția profesională a șomerilor (2018/2053(INI))

IMCO
- Implementarea Directivei 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (2018/2056(INI))

REGI
- Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE (COM(2017)0534 - 2018/2054(INI))
(aviz: ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, CULT)

FEMM
- Măsuri de prevenire și combatere a hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică în UE (2018/2055(INI))

Sesizarea comisiilor (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

PECH
- Instalații portuare de preluare a deșeurilor provenite de la nave (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
retrimis comisiei competente: TRAN
aviz: ENVI, PECH

JURI
- Stabilirea condițiilor și a procedurii prin care Comisia poate solicita întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi să furnizeze informații cu privire la piața internă și la domenii conexe (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
retrimis comisiei competente: IMCO
aviz: ECON, JURI, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 12 aprilie 2018)

REGI
- Majorarea pachetului financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
aviz: BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură), ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură), EMPL, PECH, CULT

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 12 aprilie 2018)

REGI
- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
aviz: BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură), CONT, ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură), EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 113 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 12 aprilie 2018)

AFET

- Recomandare a Consiliului cu privire la cea de a 73a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (2018/2040(INI))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 197 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 12 aprilie 2018)

Comisia specială pentru combaterea terorismului

- Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului (2018/2044(INI))


17. Petiții

Următoarele petiții au fost înscrise în registrul general în datele indicate mai jos și au fost retrimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 215 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură.

17 aprilie 2018

(*) Nume confidențial

(*) (nr. 0172/2018); (*) (nr. 0173/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr. 0174/2018); Francisco Méndez (nr. 0175/2018); (*) (nr. 0176/2018); Marko Kieling (nr. 0177/2018); Markus Schickel (nr. 0178/2018); (*) (nr. 0179/2018); (*) (nr. 0180/2018); Daniel Feijoo e Caldas Almeida Pinto (nr. 0181/2018); Olena Romanyuk (nr. 0182/2018); (*) (nr. 0183/2018); Paola Casella (nr. 0184/2018); Flavio Miccono (I.P.A. International Police Association) (nr. 0185/2018); Pierpaolo Volpe (nr. 0186/2018); (*) (nr. 0187/2018); Gabriel García Herbosa (nr. 0188/2018); (*) (nr. 0189/2018); Maria Evgenia Tsani (nr. 0190/2018); (*) (nr. 0191/2018); Peter Dresdner (nr. 0192/2018); (*) (nr. 0193/2018); Implom Gyula (nr. 0194/2018); (*) (nr. 0195/2018); Dalila Nesci (nr. 0196/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0197/2018); (*) (nr. 0198/2018); (*) (nr. 0199/2018); (*) (nr. 0200/2018); Dr Ivanics Éva (nr. 0201/2018); Alfonso Rodríguez Sánchez (nr. 0202/2018); (*) (nr. 0203/2018); Giampiero Tola (nr. 0204/2018); Mariateresa Anzola (nr. 0205/2018); Julián Daniel Jiménez Krause (nr. 0206/2018); Robert Latimer (nr. 0207/2018); (*) (nr. 0208/2018); Giampiero Tola (nr. 0209/2018); Simona Levi (nr. 0210/2018); (*) (nr. 0211/2018); Massimo Scarafia (nr. 0212/2018); (*) (nr. 0213/2018); (*) (nr. 0214/2018); (*) (nr. 0215/2018); (*) (nr. 0216/2018); (*) (nr. 0217/2018); (*) (nr. 0218/2018); (*) (nr. 0219/2018); (*) (nr. 0220/2018); (*) (nr. 0221/2018); Pedro Alfonso Ocampo Cardalda (nr. 0222/2018); (*) (nr. 0223/2018); (*) (nr. 0224/2018); (*) (nr. 0225/2018); Pedro Pardo Cánovas (nr. 0226/2018); (*) (nr. 0227/2018); Olga Laborda (nr. 0228/2018); Lídia Saloni Calvet (nr. 0229/2018); (*) (nr. 0230/2018); Aránzazu Alfaro Meruelo (nr. 0231/2018); Simon Railton (nr. 0232/2018); (*) (nr. 0233/2018); Susana Portillo Soliva (nr. 0234/2018); Herbert Heim (nr. 0235/2018); (*) (nr. 0236/2018); T. M. (nr. 0237/2018); (*) (nr. 0238/2018); Irmgard Marmaras (nr. 0239/2018); Antonio Luis Vázquez Delgado (nr. 0240/2018); (*) (nr. 0241/2018); (*) (nr. 0242/2018); Juan Luis Otero Reigada (nr. 0243/2018); (*) (nr. 0244/2018); Fabio Battagion (nr. 0245/2018); (*) (nr. 0246/2018); Marco Bava (nr. 0247/2018); (*) (nr. 0248/2018); (*) (nr. 0249/2018); (*) (nr. 0250/2018); (*) (nr. 0251/2018); Renáta Papcunová (nr. 0252/2018); (*) (nr. 0253/2018); (*) (nr. 0254/2018); Ioannis Vidakis (nr. 0255/2018); Vanesa Miralles Sánchez (nr. 0257/2018); Emeline Colledani (nr. 0258/2018); (*) (nr. 0259/2018); (*) (nr. 0260/2018); (*) (nr. 0261/2018); Lutz Rittmeier (nr. 0262/2018); Jānis Kuzins (nr. 0263/2018); (*) (nr. 0264/2018); Jusèp Loís Sans (nr. 0265/2018); Fabio Abraham (nr. 0266/2018); (*) (nr. 0267/2018); (*) (nr. 0268/2018); (*) (nr. 0269/2018); Michael Bauch (nr. 0270/2018).

Petiția nr. 256/2018 a fost retrasă din registrul general ca urmare a retragerii de către petiționar a petiției sale după înregistrarea acesteia.

Președintele a anunțat că a transmis comisiei competente, în conformitate cu dispozițiile articolului 215 alineatul (15) din Regulamentul de procedură, o petiție primită la Parlamentul European, trimisă de o persoană fizică sau juridică care nu este cetățean al Uniunii Europene și nici nu are reședința sau sediul social într-un stat membru.


18. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale (COM(2018)0135 - C8-0115/2018 - 2018/0063(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

IMCO, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

IMCO, JURI

- Propunere de directivă a Consiliului privind un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS))

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

IMCO, JURI

- Propunere de directivă a Consiliului de stabilire a normelor de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS))

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

IMCO, JURI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a termenelor și condițiilor privind participarea Marocului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ITRE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de punere în aplicare a clauzelor de salvgardare și a altor mecanisme care permit retragerea temporară a preferințelor aferente anumitor acorduri încheiate între Uniunea Europeană și anumite țări terțe (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD))

retrimis

comisiei competente :

INTA

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Propunere de rezoluție referitoare la eliminarea violenței domestice (B8-0127/2018)

retrimis

comisiei competente :

FEMM

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la crearea unui memorial dedicat victimelor terorismului islamist (B8-0128/2018)

retrimis

comisiei competente :

CULT

aviz :

LIBE

- Salvatore Domenico Pogliese. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea participării lucrătorilor la administrarea întreprinderilor (B8-0129/2018)

retrimis

comisiei competente :

EMPL

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la bunăstarea puilor în crescătoriile europene (B8-0130/2018)

retrimis

comisiei competente :

AGRI

- Philippe Loiseau Joëlle Mélin. Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la solicitarea de relaxare a recomandărilor privind biocombustibilii (B8-0131/2018)

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la gestionarea habitatelor noastre (B8-0132/2018)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

- Stefano Maullu. Propunere de rezoluție referitoare la instituirea „Zilei amintirii” pentru a comemora victimele masacrelor din foibe (B8-0133/2018)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

CULT

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la terorism în Europa: expulzarea teroriștilor străini condamnați (B8-0177/2018)

retrimis

comisiei competente :

LIBE


19. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc la 2 și 3 mai 2018.


20. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


21. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 15.36.


22. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Nart, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber, Zīle, Žitňanská

Ultima actualizare: 24 iulie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate