Zoznam 
Zápisnica
PDF 297kWORD 83k
Štvrtok, 19. apríla 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Nástroj európskych hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti zameraných na podporu demokracie, právneho štátu a základných hodnôt v Európskej únii (predložené návrhy uznesení)
 3.Porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov zatknutých a zadržiavaných v Turecku (predložené návrhy uznesení)
 4.Vykonávanie smernice o európskom ochrannom príkaze (rozprava)
 5.Vykonávanie bolonského procesu – súčasný stav a nadväzujúce opatrenia (rozprava)
 6.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  6.1.Bielorusko
  6.2.Filipíny
 7.Demande de consultation du Comité économique et social européen (article 137, paragraphe 2, du règlement) (approbation)
 8.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (pokračovanie rozpravy)
  8.1.Situácia v Pásme Gazy
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Hlasovanie
  10.1.Bielorusko (hlasovanie)
  10.2.Filipíny (hlasovanie)
  10.3.Situácia v Pásme Gazy (hlasovanie)
  10.4.Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o povinnosť uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.5.Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu ***I (hlasovanie)
  10.6.Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi ***I (hlasovanie)
  10.7.Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov ***I (hlasovanie)
  10.8.Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov * (hlasovanie)
  10.9.Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2019 – Oddiel I – Európsky parlament (hlasovanie)
  10.10.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky ***I (hlasovanie)
  10.11.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom ***I (hlasovanie)
  10.12.Ochrana investigatívnych novinárov v Európe: prípad slovenského novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej (hlasovanie)
  10.13.Nástroj európskych hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti zameraných na podporu demokracie, právneho štátu a základných hodnôt v Európskej únii (hlasovanie)
  10.14.Porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov zatknutých a zadržiavaných v Turecku (hlasovanie)
  10.15.Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov (hlasovanie)
  10.16.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže (hlasovanie)
  10.17.Zdržanlivosť v otázke očkovania a pokles úrovne zaočkovanosti v Európe (hlasovanie)
  10.18.Vykonávanie smernice o európskom ochrannom príkaze (hlasovanie)
  10.19.Vykonávanie bolonského procesu – súčasný stav a nadväzujúce opatrenia (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Pokračovanie rokovania
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Väčšie interpelácie (rozprava)
 16.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 17.Petície
 18.Predloženie dokumentov
 19.Termíny nasledujúcich rokovaní
 20.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 21.Skončenie rokovania
 22.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.01 h.


2. Nástroj európskych hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti zameraných na podporu demokracie, právneho štátu a základných hodnôt v Európskej únii (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Nástroj európskych hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti zameraných na podporu demokracie, právneho štátu a základných hodnôt v Európskej únii (2018/2619(RSP))

Rozprava sa konala 17. apríla 2018 (bod 2 zápisnice zo dňa 17.4.2018).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Claude Moraes, v mene výboru LIBE, o potrebe vytvoriť nástroj európskych hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti, ktoré v Európskej únii na miestnej a vnútroštátnej úrovni presadzujú základné hodnoty (2018/2619(RSP)) (B8-0189/2018).

Hlasovanie: bod 10.13 zápisnice zo dňa 19.4.2018.


3. Porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov zatknutých a zadržiavaných v Turecku (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov zatknutých a zadržiavaných v Turecku (2018/2670(RSP))

Rozprava sa konala 17. apríla 2018 (bod 18 zápisnice zo dňa 17.4.2018).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete a David McAllister v mene skupiny PPE; Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis a Miltiadis Kyrkos v mene skupiny S&D; Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto on behalf of the ECR Group Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE; Bodil Valero a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE; Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo a Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL; Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, o porušovaní ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov zatknutých a zadržiavaných v Turecku (2018/2670(RSP)) (B8-0194/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto a Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, o porušovaní ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov zatknutých a zadržaných v Turecku (2018/2670(RSP)) (B8-0196/2018).

Hlasovanie: bod 10.14 zápisnice zo dňa 19.4.2018.


4. Vykonávanie smernice o európskom ochrannom príkaze (rozprava)

Správa o vykonávaní smernice 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze [2016/2329(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci – Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyne: Soraya Post a Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Soraya Post a Teresa Jiménez-Becerril Barrio predstavili správu.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jaromír Štětina v mene skupiny PPE, Anna Hedh v mene skupiny S&D, Branislav Škripek v mene skupiny ECR, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica a Lara Comi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană a Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Elżbieta Bieńkowska, Soraya Post a Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.18 zápisnice zo dňa 19.4.2018.


5. Vykonávanie bolonského procesu – súčasný stav a nadväzujúce opatrenia (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000020/2018), ktorú položila Petra Kammerevert, v mene výboru CULT, pre Komisiu: Vykonávanie bolonského procesu - súčasný stav a ďalšie kroky (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018)

Krystyna Łybacka (náhradníčka autora) rozvinula otázku.

Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Silvia Costa v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat v mene skupiny ALDE, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, Curzio Maltese v mene skupiny GUE/NGL, Patrick O'Flynn v mene skupiny EFDD, Dominique Bilde v mene skupiny ENF a Michaela Šojdrová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Kostas Papadakis, Lara Comi, Maria Grapini a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Petra Kammerevert, v mene výboru CULT, o vykonávaní bolonského procesu – súčasný stav a nadväzujúce opatrenia (2018/2571(RSP)) (B8-0190/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.19 zápisnice zo dňa 19.4.2018.


6. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 3 zápisnice zo dňa 18.4.2018 .)


6.1. Bielorusko

Návrhy uznesenia B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 a B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius a Bronis Ropė uviedli návrhy uznesení.

V rozprave vystúpil Krzysztof Hetman v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

V rozprave vystúpil Doru-Claudian Frunzulică v mene skupiny S&D.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina a Charles Tannock.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.1 zápisnice zo dňa 19.4.2018.


6.2. Filipíny

Návrhy uznesenia B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 a B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler a Miguel Urbán Crespo uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Francisco Assis v mene skupiny S&D, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF a Soraya Post.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ignazio Corrao, Csaba Sógor a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.2 zápisnice zo dňa 19.4.2018.

(Pokračovanie rozpravy, pozri bod 8 zápisnice zo dňa 19.4.2018)


7. Demande de consultation du Comité économique et social européen (article 137, paragraphe 2, du règlement) (approbation)

Predseda ohlásil, že mu nebola doručená žiadosť poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, ani politickej skupiny alebo politických skupín v súvislosti s hlasovaním o žiadosti výboru FEMM o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, aby predložil stanovisko k rodovej digitálnej priepasti, ktorá je uvedená v zápisnici zo stredy 18. apríla 2018 (bod 9 zápisnice zo dňa 18.4.2018).

V súlade s článkom 137 ods. 2 rokovacieho poriadku sa táto žiadosť považuje za schválenú.


8. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (pokračovanie rozpravy)

(začiatok rozpravy, pozri bod 6 zápisnice zo dňa 19.4.2018)


8.1. Situácia v Pásme Gazy

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 3 zápisnice zo dňa 18.4.2018 .)

Návrhy uznesenia B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 a B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder a Neoklis Sylikiotis uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Andrzej Zdrojewski v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Anders Primdahl Vistisen v mene skupiny ECR, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo a Dobromir Sośnierz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Maria Arena, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot a Julie Ward.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 19.4.2018.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.00 pred hlasovaním.)


PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

9. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.04.


10. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


10.1. Bielorusko (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 a B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0197/2018

(nahrádzajúci B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 a B8-0204/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Clare Moody, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei a Anna Elżbieta Fotyga, v mene skupiny ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans, v mene skupiny ALDE;

—   Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec a Igor Šoltes, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2018)0174)


10.2. Filipíny (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 a B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0198/2018

(nahrádzajúci B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 a B8-0208/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Marijana Petir, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák a Jiří Pospíšil, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Neena Gill, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei a Anna Elżbieta Fotyga, v mene skupiny ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans, v mene skupiny ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, Davor Škrlec, Heidi Hautala a Igor Šoltes, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli a Marie-Christine Vergiat, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0175)


10.3. Situácia v Pásme Gazy (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 a B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0191/2018

(nahrádzajúci B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018 a B8-0211/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil a Elmar Brok, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Norbert Neuser, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga a Anders Primdahl Vistisen, v mene skupiny ECR;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake a Jasenko Selimovic, v mene skupiny ALDE;

—   Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec a Heidi Hautala, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea a Eleonora Evi.

Prijatý (P8_TA(2018)0176)

(Návrh uznesenia B8-0212/2018 sa stal bezpredmetným.)


10.4. Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o povinnosť uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o povinnosť uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu [COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0177)


10.5. Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101/ES [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajcovia: Krišjānis Kariņš a Judith Sargentini (A8-0056/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0178)


10.6. Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a o dohľade nad trhom s nimi [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0179)


10.7. Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, o zmene nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XXX [nariadenie o úradných kontrolách] a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Martin Häusling (A8-0311/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0180)


10.8. Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov * (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov [COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2018)0181)


10.9. Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2019 – Oddiel I – Európsky parlament (hlasovanie)

Správa o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2019 [2018/2001(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Paul Rübig (A8-0146/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0182)


10.10. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Schválené

Vystúpenia:

Pred hlasovaním v súlade s článkom 69c ods. 2 druým pododsekom rokovacieho poriadku Janusz Lewandowski, ktorý sa vyslovil za rozhodnutie výboru začať rokovania, a Dan Nica, ktorý sa vyslovil proti tomuto rozhodnutiu.


10.11. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Predsedajúca oznámila, že skupina GUE/NGL stiahla svoju žiadosť o hlasovanie, a konštatovala, že nebola predložená žiadna iná žiadosť. Rozhodnutie výboru o začatí rokovaní bolo preto stiahnuté z hlasovania v súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.


10.12. Ochrana investigatívnych novinárov v Európe: prípad slovenského novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej (hlasovanie)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Ochrana investigatívnych novinárov v Európe: prípad slovenského novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej (2018/2628(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 14. marca 2018 (bod 14 zápisnice zo dňa 14.3.2018).

Návrh uznesenia, ktorý predložili Roberta Metsola a Ingeborg Gräßle, v mene skupiny PPE, Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer a Péter Niedermüller, v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen a Anders Primdahl Vistisen, v mene skupiny ECR, Sophia in ‘t Veld, v mene skupiny ALDE, Benedek Jávor, v mene skupiny Verts/ALE, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis a Sofia Sakorafa, v mene skupiny GUE/NGL, Marco Valli a Laura Ferrara, v nadväznosti na vyhlásenia Rady a Komisie v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, o ochrane investigatívnych novinárov v Európe: prípad slovenského novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej (2018/2628(RSP)) (B8-0186/2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0183)


10.13. Nástroj európskych hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti zameraných na podporu demokracie, právneho štátu a základných hodnôt v Európskej únii (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0189/2018 (2018/2619(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0184)


10.14. Porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov zatknutých a zadržiavaných v Turecku (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0194/2018 (2018/2670(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0185)


10.15. Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov (hlasovanie)

Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov [2016/2149(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0186)


10.16. Výročná správa o politike hospodárskej súťaže (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže [2017/2191(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0187)


10.17. Zdržanlivosť v otázke očkovania a pokles úrovne zaočkovanosti v Európe (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0188/2018 a B8-0195/2018 (2018/2951(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA B8-0188/2018

Prijatý (P8_TA(2018)0188)

(Návrh uznesenia B8-0195/2018 sa stal bezpredmetným.)


10.18. Vykonávanie smernice o európskom ochrannom príkaze (hlasovanie)

Správa o vykonávaní smernice 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze [2016/2329(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajcovia: Soraya Post a Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0189)


10.19. Vykonávanie bolonského procesu – súčasný stav a nadväzujúce opatrenia (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0190/2018 (2018/2571(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0190)


11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Krišjānis Kariņš a Judith Sargentini - A8-0056/2017
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan a Seán Kelly

Správa: Daniel Dalton - A8-0048/2017
Lucy Anderson

Správa: Martin Häusling - A8-0311/2015
Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Momchil Nekov, Petras Auštrevičius a Seán Kelly

Ochrana investigatívnych novinárov v Európe: prípad slovenského novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej – (2018/2628(RSP)) – B8-0186/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Francis Zammit Dimech, Monika Smolková a Branislav Škripek

Nástroj európskych hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti zameraných na podporu demokracie, právneho štátu a základných hodnôt v Európskej únii – (2018/2619(RSP)) – B8-0189/2018
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins a Jan Zahradil

Správa: Paulo Rangel - A8-0127/2018
Michaela Šojdrová

Zdržanlivosť v otázke očkovania a pokles úrovne zaočkovanosti v Európe – (2017/2951(RSP)) – B8-0188/2018 a B8-0195/2018
Stefano Maullu, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries a Momchil Nekov

Správa: Soraya Post a Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0065/2018
Dobromir Sośnierz

Vykonávanie bolonského procesu – súčasný stav a nadväzujúce opatrenia – (2018/2571(RSP)) – B8-0190/2018
Andrejs Mamikins.


12. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.23 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

13. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


14. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


15. Väčšie interpelácie (rozprava)

Situácia európskeho lodiarskeho priemyslu

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (O-00022/2018), ktorú položil Ivan Jakovčić, v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Situácia európskeho lodiarskeho priemyslu (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018)

Ivan Jakovčić rozvinul otázku.

Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins, Andrejs Mamikins v mene skupiny S&D, Urszula Krupa v mene skupiny ECR, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, André Elissen v mene skupiny ENF a Angel Dzhambazki, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska.

Rozprava sa skončila.


16. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. apríla 2018)

výbor EMPL
- Úloha finančnej účasti zamestnancov pri vytváraní pracovných miest a reaktivácii nezamestnaných (2018/2053(INI))

výbor IMCO
- Vykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (2018/2056(INI))

výbor REGI
- Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ (COM(2017)0534 - 2018/2054(INI))
(stanovisko: ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, CULT)

výbor FEMM
- Opatrenia zamerané na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, na verejných priestranstvách a v rámci politického života v EÚ a na boj proti nim (2018/2055(INI))

Pridelenie výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor PECH
- Prístavné zberné zariadenia na vykladanie odpadu z lodí (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
predložené gestorskému výboru: TRAN
stanovisko: ENVI, PECH

výbor JURI
- Stanovenie podmienok a postupu, na základe ktorých môže Komisia požiadať podniky a združenia podnikov o poskytnutie informácií týkajúcich sa vnútorného trhu a súvisiacich oblastí (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
predložené gestorskému výboru: IMCO
stanovisko: ECON, JURI, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. apríla 2018)

výbor REGI
- Zvýšenie finančného krytia programu na podporu štrukturálnych reforiem a úprava jeho všeobecného cieľa (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
(stanovisko: BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku)ECON (článok 54 rokovacieho poriadku) EMPL, PECH, CULT)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. apríla 2018)

výbor REGI
- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
(stanovisko: BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku) CONT, ECON (článok 54 rokovacieho poriadku) EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 113 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. apríla 2018)

výbor AFET

- Odporúčanie pre Radu k 73. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (2018/2040(INI))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 197 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. apríla 2018)

Osobitný výbor pre terorizmus

- Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus (2018/2044(INI))


17. Petície

Nasledujúce petície boli v uvedených dňoch zapísané do registra a boli pridelené gestorskému výboru v súlade s článkom 215 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku:

Dňa 17. apríla 2018

(*) Meno je utajené

(*) (č. 0172/2018); (*) (č. 0173/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (č. 0174/2018); Francisco Méndez (č. 0175/2018); (*) (č. 0176/2018); Marko Kieling (č. 0177/2018); Markus Schickel (č. 0178/2018); (*) (č. 0179/2018); (*) (č. 0180/2018); Daniel Feijoo e Caldas Almeida Pinto (č. 0181/2018); Olena Romanyuk (č. 0182/2018); (*) (č. 0183/2018); Paola Casella (č. 0184/2018); Flavio Miccono (I.P.A. International Police Association) (č. 0185/2018); Pierpaolo Volpe (č. 0186/2018); (*) (č. 0187/2018); Gabriel García Herbosa (č. 0188/2018); (*) (č. 0189/2018); Maria Evgenia Tsani (č. 0190/2018); (*) (č. 0191/2018); Peter Dresdner (č. 0192/2018); (*) (č. 0193/2018); Implom Gyula (č. 0194/2018); (*) (č. 0195/2018); Dalila Nesci (č. 0196/2018); José Manuel Martín Álvarez (č. 0197/2018); (*) (č. 0198/2018); (*) (č. 0199/2018); (*) (č. 0200/2018); Dr Ivanics Éva (č. 0201/2018); Alfonso Rodríguez Sánchez (č. 0202/2018); (*) (č. 0203/2018); Giampiero Tola (č. 0204/2018); Mariateresa Anzola (č. 0205/2018); Julián Daniel Jiménez Krause (č. 0206/2018); Robert Latimer (č. 0207/2018); (*) (č. 0208/2018); Giampiero Tola (č. 0209/2018); Simona Levi (č. 0210/2018); (*) (č. 0211/2018); Massimo Scarafia (č. 0212/2018); (*) (č. 0213/2018); (*) (č. 0214/2018); (*) (č. 0215/2018); (*) (č. 0216/2018); (*) (č. 0217/2018); (*) (č. 0218/2018); (*) (č. 0219/2018); (*) (č. 0220/2018); (*) (č. 0221/2018); Pedro Alfonso Ocampo Cardalda (č. 0222/2018); (*) (č. 0223/2018); (*) (č. 0224/2018); (*) (č. 0225/2018); Pedro Pardo Cánovas (č. 0226/2018); (*) (č. 0227/2018); Olga Laborda (č. 0228/2018); Lídia Saloni Calvet (č. 0229/2018); (*) (č. 0230/2018); Aránzazu Alfaro Meruelo (č. 0231/2018); Simon Railton (č. 0232/2018); (*) (č. 0233/2018); Susana Portillo Soliva (č. 0234/2018); Herbert Heim (č. 0235/2018); (*) (č. 0236/2018); T. M. (č. 0237/2018); (*) (č. 0238/2018); Irmgard Marmaras (č. 0239/2018); Antonio Luis Vázquez Delgado (č. 0240/2018); (*) (č. 0241/2018); (*) (č. 0242/2018); Juan Luis Otero Reigada (č. 0243/2018); (*) (č. 0244/2018); Fabio Battagion (č. 0245/2018); (*) (č. 0246/2018); Marco Bava (č. 0247/2018); (*) (č. 0248/2018); (*) (č. 0249/2018); (*) (č. 0250/2018); (*) (č. 0251/2018); Renáta Papcunová (č. 0252/2018); (*) (č. 0253/2018); (*) (č. 0254/2018); Ioannis Vidakis (č. 0255/2018); Vanesa Miralles Sánchez (č. 0257/2018); Emeline Colledani (č. 0258/2018); (*) (č. 0259/2018); (*) (č. 0260/2018); (*) (č. 0261/2018); Lutz Rittmeier (č. 0262/2018); Jānis Kuzins (č. 0263/2018); (*) (č. 0264/2018); Jusèp Loís Sans (č. 0265/2018); Fabio Abraham (č. 0266/2018); (*) (č. 0267/2018); (*) (č. 0268/2018); (*) (č. 0269/2018); Michael Bauch (č. 0270/2018).

Petícia č. 256/2018 bola vyškrtnutá z registra, pretože ju jej autor po zaregistrovaní stiahol.

Predsedajúci ohlásil, že gestorskému výboru v súlade s článkom 215 ods. 15 rokovacieho poriadku postúpil petíciu, ktorá bola doručená Európskemu parlamentu a ktorú podala fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je občanom Európskej únie, ani nemá v členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


18. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o správcoch úverov, nákupcoch úverov a vymáhaní kolaterálu (COM(2018)0135 – C8-0115/2018 – 2018/0063(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

stanovisko:

IMCO, JURI

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 924/2009, pokiaľ ide o niektoré poplatky za cezhraničné platby v Únii a o poplatky za menovú konverziu (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

stanovisko:

IMCO, JURI

– Návrh smernice Rady o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb (COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS))

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

stanovisko:

IMCO, JURI

– Návrh smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou (COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

stanovisko:

IMCO, JURI

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Marockého kráľovstva na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) (06534/2018 – C8-0150/2018 – 2018/0036(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonávajú ochranné doložky a ďalšie mechanizmy umožňujúce dočasné zrušenie colných preferencií určitých dohôd uzavretých medzi Európskou úniou a určitými tretími krajinami (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))

pridelené:

gestorský výbor:

INTA

2) poslancov, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

– Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh uznesenia o odstránení domáceho násilia (B8-0127/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

FEMM

– Dominique Martin. Návrh uznesenia o vytvorení pamätníka obetiam islamského terorizmu (B8-0128/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

CULT

stanovisko:

LIBE

– Salvatore Domenico Pogliese. Návrh uznesenia o podporovaní účasti pracovníkov na riadení podnikov (B8-0129/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

EMPL

– Dominique Bilde. Návrh uznesenia o dobrých životných podmienkach kurčiat v európskych chovoch (B8-0130/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

AGRI

– Philippe Loiseau a Joëlle Mélin. Návrh uznesenia o o žiadosti o zmiernenie odporúčaní o biopalivách (B8-0131/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

stanovisko:

ITRE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o riadení našich biotopov (B8-0132/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Stefano Maullu. Návrh uznesenia o zavedení „Spomienkového dňa“ na pripomínanie si obetí masakrov, ktoré páchali juhoslovanskí partizáni (tzv. foiby) (B8-0133/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

CULT

– Dominique Martin. Návrh uznesenia o terorizme v Európe: vyhostenie odsúdených cudzích teroristov (B8-0177/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE


19. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať 2. a 3. mája 2018.


20. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 3 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 15.36 h.


22. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Nart, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber, Zīle, Žitňanská

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia