Kazalo 
Zapisnik
PDF 285kWORD 82k
Četrtek, 19. april 2018 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Instrument za evropske vrednote za podporo civilnodružbenim organizacijam, ki spodbujajo demokracijo, načelo pravne države in temeljne vrednote v Evropski uniji (vloženi predlogi resolucij)
 3.Kršitev človekovih pravic in načela pravne države v primeru aretacije in pridržanja dveh grških vojakov v Turčiji (vloženi predlogi resolucij)
 4.Izvajanje direktive o evropski odredbi o zaščiti (razprava)
 5.Izvajanje bolonjskega procesa – stanje in nadaljnje ukrepanje (razprava)
 6.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
6.1.Belorusija
  
6.2.Filipini
 7.Zahteva za posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika) (odobritev)
 8.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (nadaljevanje razprave)
  
8.1.Razmere v Gazi
 9.Nadaljevanje seje
 10.Čas glasovanja
  
10.1.Belorusija (glasovanje)
  
10.2.Filipini (glasovanje)
  
10.3.Razmere v Gazi (glasovanje)
  
10.4.Skupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi z obveznostjo spoštovanja najnižje splošne stopnje * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.5.Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ***I (glasovanje)
  
10.6.Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila ***I (glasovanje)
  
10.7.Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov ***I (glasovanje)
  
10.8.Smernice za politike zaposlovanja držav članic * (glasovanje)
  
10.9.Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2019 – oddelek I – Evropski parlament (glasovanje)
  
10.10.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij ***I (glasovanje)
  
10.11.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj Skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom ***I (glasovanje)
  
10.12.Zaščita preiskovalnih novinarjev v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána Kuciaka in Martine Kušnírove (glasovanje)
  
10.13.Instrument za evropske vrednote za podporo civilnodružbenim organizacijam, ki spodbujajo demokracijo, načelo pravne države in temeljne vrednote v Evropski uniji (glasovanje)
  
10.14.Kršitev človekovih pravic in načela pravne države v primeru aretacije in pridržanja dveh grških vojakov v Turčiji (glasovanje)
  
10.15.Izvajanje določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente (glasovanje)
  
10.16.Letno poročilo o politiki konkurence (glasovanje)
  
10.17.Nezaupanje v cepljenje in upadanje stopenj precepljenosti v Evropi (glasovanje)
  
10.18.Izvajanje direktive o evropski odredbi o zaščiti (glasovanje)
  
10.19.Izvajanje bolonjskega procesa – stanje in nadaljnje ukrepanje (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanj
 13.Nadaljevanje seje
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 15.Večje interpelacije (razprava)
 16.Sklepi o določenih dokumentih
 17.Peticije
 18.Predložitev dokumentov
 19.Datum naslednjih sej
 20.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 21.Zaključek seje
 22.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.01.


2. Instrument za evropske vrednote za podporo civilnodružbenim organizacijam, ki spodbujajo demokracijo, načelo pravne države in temeljne vrednote v Evropski uniji (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Instrument za evropske vrednote za podporo civilnodružbenim organizacijam, ki spodbujajo demokracijo, načelo pravne države in temeljne vrednote v Evropski uniji (2018/2619(RSP))

Razprava je potekala 17. aprila 2018 (točka 2 zapisnika z dne 17.4.2018).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Claude Moraes v imenu odbora LIBE o potrebi po oblikovanju instrumenta za evropske vrednote za podporo organizacijam civilne družbe, ki spodbujajo temeljne vrednote v Evropski uniji na lokalni in nacionalni ravni (2018/2619(RSP)) (B8-0189/2018).

Glasovanje: točka 10.13 zapisnika z dne 19.4.2018.


3. Kršitev človekovih pravic in načela pravne države v primeru aretacije in pridržanja dveh grških vojakov v Turčiji (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Kršitev človekovih pravic in načela pravne države v primeru aretacije in pridržanja dveh grških vojakov v Turčiji (2018/2670(RSP))

Razprava je potekala 17. aprila 2018 (točka 18 zapisnika z dne 17.4.2018).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete in David McAllister v imenu skupine PPE; Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis in Miltiadis Kyrkos v imenu skupine S&D; Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto v imenu skupine ECR; Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE; Bodil Valero in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE; Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo in Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL; Fabio Massimo Castaldo in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o kršitvi človekovih pravic in načela pravne države v primeru aretacije in pridržanja dveh grških vojakov v Turčiji (2018/2670(RSP)) (B8-0194/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR o kršitvi človekovih pravic in načela pravne države v primeru aretacije in pridržanja dveh grških vojakov v Turčiji (2018/2670(RSP)) (B8-0196/2018).

Glasovanje: točka 10.14 zapisnika z dne 19.4.2018.


4. Izvajanje direktive o evropski odredbi o zaščiti (razprava)

Poročilo o izvajanju Direktive 2011/99/EU o evropski odredbi o zaščiti [2016/2329(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalca: Soraya Post in Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Soraya Post in Teresa Jiménez-Becerril Barrio sta predstavili poročilo.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

Govorili so Jaromír Štětina v imenu skupine PPE, Anna Hedh v imenu skupine S&D, Branislav Škripek v imenu skupine ECR, Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, João Pimenta Lopes v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine EFDD, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica in Lara Comi.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană in Notis Marias.

Govorile so Elżbieta Bieńkowska, Soraya Post in Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.18 zapisnika z dne 19.4.2018.


5. Izvajanje bolonjskega procesa – stanje in nadaljnje ukrepanje (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000020/2018), ki ga je postavila Petra Kammerevert, v imenu odbora CULT, Komisiji: Izvajanje bolonjskega procesa - trenutno stanje in nadaljnje ukrepanje (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018)

Krystyna Łybacka je predstavila vprašanje.

Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Silvia Costa v imenu skupine S&D, Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat v imenu skupine ALDE, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE, Curzio Maltese v imenu skupine GUE/NGL, Patrick O'Flynn v imenu skupine EFDD, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, in Michaela Šojdrová.

Po postopku "catch the eye" so govorili Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Kostas Papadakis, Lara Comi, Maria Grapini in Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Petra Kammerevert, v imenu odbora CULT, o izvajanju bolonjskega procesa – stanje in nadaljnje ukrepanje (2018/2571(RSP)) (B8-0190/2018).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.19 zapisnika z dne 19.4.2018.


6. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 3 zapisnika z dne 18.4.2018)


6.1. Belorusija

Predlogi resolucij B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 in B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius in Bronis Ropė so predstavili predloge resolucij.

Govoril je Krzysztof Hetman v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Govoril je Doru-Claudian Frunzulică v imenu skupine S&D.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina in Charles Tannock.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika z dne 19.4.2018.


6.2. Filipini

Predlogi resolucij B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 in B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler in Miguel Urbán Crespo so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, Francisco Assis v imenu skupine S&D, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF in Soraya Post.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ignazio Corrao, Csaba Sógor in Fabio Massimo Castaldo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.2 zapisnika z dne 19.4.2018.

(Nadaljevanje razprave: glej točka 8 zapisnika z dne 19.4.2018)


7. Zahteva za posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika) (odobritev)

Predsednik je sporočil, da ni prejel zahteve poslance ali politične skupine oziroma skupin, ki dosegajo vsaj srednji prag, v zvezi z glasovanjem o zahtevi odbora FEMM za posvetovanje z Ekonomsko-socialnim odborom, da bi izdal mnenje o razlikah med spoloma na področju digitalnih tehnologij, oznanjeno v zapisniku v sredo, 18. aprila 2018 (točka 9 zapisnika z dne 18.4.2018).

V skladu s členom 137(2) Poslovnika se ta zahteva zato šteje kot sprejeta.


8. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (nadaljevanje razprave)

(Začetek razprave: glej točka 6 zapisnika z dne 19.4.2018)


8.1. Razmere v Gazi

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 3 zapisnika z dne 18.4.2018)

predlogi resolucij B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 in B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder in Neoklis Sylikiotis so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Bogdan Andrzej Zdrojewski v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Anders Primdahl Vistisen v imenu skupine ECR, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo in Dobromir Sośnierz.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Maria Arena, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly in Jean-Paul Denanot.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika z dne 19.4.2018.

(Seja je bila prekinjena ob 12.00 v pričakovanju časa glasovanja.)


PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

9. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.04.


10. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


10.1. Belorusija (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 in B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0197/2018

(ki nadomešča B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 in B8-0204/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE.

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Clare Moody v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei in Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE;

—   Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2018)0174)


10.2. Filipini (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 in B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0198/2018

(ki nadomešča B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 in B8-0208/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Marijana Petir, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák in Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Neena Gill v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei in Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, Davor Škrlec, Heidi Hautala in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli in Marie-Christine Vergiat, v imenu skupine GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0175)


10.3. Razmere v Gazi (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 in B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0191/2018

(ki nadomešča B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018 in B8-0211/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil in Elmar Brok v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Norbert Neuser v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga in Anders Primdahl Vistisen v imenu skupine ECR;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake in Jasenko Selimovic, v imenu skupine ALDE;

—   Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea in Eleonora Evi.

Sprejeto (P8_TA(2018)0176)

(Predlog resolucije B8-0212/2018 je brezpredmeten.)


10.4. Skupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi z obveznostjo spoštovanja najnižje splošne stopnje * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z obveznostjo spoštovanja najnižje splošne stopnje [COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0177)


10.5. Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter Direktive 2009/101/ES [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Soporočevalca: Krišjānis Kariņš in Judith Sargentini (A8-0056/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0178)


10.6. Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi in nadzoru trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0179)


10.7. Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, spremembi Uredbe (EU) št. XXX/XXX Evropskega parlamenta in Sveta [uredba o uradnem nadzoru] in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Martin Häusling (A8-0311/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0180)


10.8. Smernice za politike zaposlovanja držav članic * (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic [COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2018)0181)


10.9. Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2019 – oddelek I – Evropski parlament (glasovanje)

Poročilo o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2019 [2018/2001(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Paul Rübig (A8-0146/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0182)


10.10. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Odobreno

Govori

Pred glasovanjem v skladu z drugo alineo člena 69c(2) Poslovnika Janusz Lewandowski (poročevalec), ki je zagovarjal odločitev odbora o začetku pogajanj, in Dan Nica, ki ji je nasprotoval.


10.11. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj Skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/73/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(potrebna navadna večina)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Predsedujoča je sporočila, da je skupina GUE/NGL umaknila zahtevo po glasovanju, in je ugotovila, da ni bila predložne nobena druga zahteva. Odločitev odbora o začetku pogajanj se zato v skladu s členom 69c(2) Poslovnika umakne iz časa glasovanja.


10.12. Zaščita preiskovalnih novinarjev v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána Kuciaka in Martine Kušnírove (glasovanje)

Izjavi Sveta in Komisije: Zaščita preiskovalnih novinarjev v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána Kuciaka in Martine Kušnírove (2018/2628(RSP))

Razprava je potekala dne 14. marca 2018 (točka 14 zapisnika z dne 14.3.2018).

Predlog resolucije, ki so ga vložili Roberta Metsola in Ingeborg Gräßle v imenu skupine PPE, Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer in Péter Niedermüller v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen in Anders Primdahl Vistisen v imenu skupine ECR, Sophia in ‘t Veld v imenu skupine ALDE, Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis in Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL, Marco Valli in Laura Ferrara po izjavah Sveta in Komisije v skladu s členom 123(2) Poslovnika o zaščiti preiskovalnih novinarjev v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána Kuciaka in Martine Kušnírove (2018/2628(RSP)) (B8-0186/2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0183)


10.13. Instrument za evropske vrednote za podporo civilnodružbenim organizacijam, ki spodbujajo demokracijo, načelo pravne države in temeljne vrednote v Evropski uniji (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0189/2018 (2018/2619(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0184)


10.14. Kršitev človekovih pravic in načela pravne države v primeru aretacije in pridržanja dveh grških vojakov v Turčiji (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0194/2018 (2018/2670(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0185)


10.15. Izvajanje določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente (glasovanje)

Poročilo o izvajanju določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente [2016/2149(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0186)


10.16. Letno poročilo o politiki konkurence (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o politiki konkurence [2017/2191(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0187)


10.17. Nezaupanje v cepljenje in upadanje stopenj precepljenosti v Evropi (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-0188/2018 in B8-0195/2018 (2018/2951(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0188/2018

Sprejeto (P8_TA(2018)0188)

(Predlog resolucije B8-0195/2018 je brezpredmeten.)


10.18. Izvajanje direktive o evropski odredbi o zaščiti (glasovanje)

Poročilo o izvajanju Direktive 2011/99/EU o evropski odredbi o zaščiti [2016/2329(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalca: Soraya Post in Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0189)


10.19. Izvajanje bolonjskega procesa – stanje in nadaljnje ukrepanje (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0190/2018 (2018/2571(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0190)


11. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Krišjānis Kariņš in Judith Sargentini - A8-0056/2017
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan in Seán Kelly

Poročilo: Daniel Dalton - A8-0048/2017
Lucy Anderson

Poročilo: Martin Häusling - A8-0311/2015
Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Momchil Nekov, Petras Auštrevičius in Seán Kelly

Zaščita preiskovalnih novinarjev v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána Kuciaka in Martine Kušnírove - (2018/2628(RSP)) - B8-0186/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Francis Zammit Dimech, Monika Smolková in Branislav Škripek

Instrument za evropske vrednote za podporo civilnodružbenim organizacijam, ki spodbujajo demokracijo, načelo pravne države in temeljne vrednote v Evropski uniji - (2018/2619(RSP)) - B8-0189/2018
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins in Jan Zahradil

Poročilo: Paulo Rangel - A8-0127/2018
Michaela Šojdrová

Nezaupanje v cepljenje in upadanje stopenj precepljenosti v Evropi - (2017/2951(RSP)) - B8-0188/2018 in B8-0195/2018
Stefano Maullu, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries in Momchil Nekov

Poročilo: Soraya Post in Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0065/2018
Dobromir Sośnierz

Izvajanje bolonjskega procesa – stanje in nadaljnje ukrepanje - (2018/2571(RSP)) - B8-0190/2018
Andrejs Mamikins.


12. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 13.23.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

13. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


14. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


15. Večje interpelacije (razprava)

Razmere v evropski ladjedelniški industriji

Večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo (O-00022/2018) Ivana Jakovčića v imenu skupine ALDE Komisiji: Razmere v evropski ladjedelniški industriji (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018)

Ivan Jakovčić je predstavil vprašanje.

Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrejs Mamikins, Andrejs Mamikins v imenu skupine S&D, Urszula Krupa v imenu skupine ECR, Martina Anderson v imenu skupine GUE/NGL, André Elissen v imenu skupine ENF, in Angel Dzhambazki, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrejs Mamikins.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

Razprava se je zaključila.


16. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12. aprila 2018)

odbor EMPL
- Vloga finančne udeležbe zaposlenih pri ustvarjanju delovnih mest in ponovnem aktiviranju nezaposlenih (2018/2053(INI))

odbor IMCO
- Izvajanje Direktive 2011/7/EU o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (2018/2056(INI))

odbor REGI
- Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU (COM(2017)0534 - 2018/2054(INI))
(mnenje: ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, CULT)

odbor FEMM
- Ukrepi za preprečevanje trpinčenja in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, javnih mestih in v političnem življenju v EU ter boj proti njima (2018/2055(INI))

Napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor PECH
- Pristaniške sprejemne zmogljivosti za oddajo odpadkov z ladij (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
posredovano pristojnemu odboru: TRAN
mnenje: ENVI, PECH

odbor JURI
- Določitev pogojev in postopkov, na podlagi katerih Komisija lahko zahteva, da podjetja in podjetniška združenja zagotavljajo informacije o notranjem trgu in z njim povezanih sektorjih (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
posredovano pristojnemu odboru: IMCO
mnenje: ECON, JURI, JURI (člen 39 Poslovnika) (člen 39 Poslovnika)

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12. aprila 2018)

odbor REGI
- Povečanje finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditev njegovega splošnega cilja (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
(mnenje: BUDG (člen 54 Poslovnika)ECON (člen 54 Poslovnika)EMPL, PECH, CULT)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12. aprila 2018)

odbor REGI
- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v zvezi s podporo za strukturne reforme v državah članicah (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
(mnenje: BUDG (člen 54 Poslovnika)CONT, ECON (člen 54 Poslovnika)EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 113 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12. aprila 2018)

odbor AFET

- Priporočilo Svetu o 73. zasedanju generalne skupščine OZN (2018/2040(INI))

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 197 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12. aprila 2018)

posebni odbor o terorizmu

- Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu (2018/2044(INI))


17. Peticije

Naslednje peticije so bile vpisane v register na navedene datume in so bile v skladu s členom 215(9) in (10) Poslovnika posredovane pristojnemu odboru.

17. aprila 2018

(*) ime vlagatelja zaupno

(*) (št. 0172/2018); (*) (št. 0173/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (št. 0174/2018); Francisco Méndez (št. 0175/2018); (*) (št. 0176/2018); Marko Kieling (št. 0177/2018); Markus Schickel (št. 0178/2018); (*) (št. 0179/2018); (*) (št. 0180/2018); Daniel Feijoo e Caldas Almeida Pinto (št. 0181/2018); Olena Romanyuk (št. 0182/2018); (*) (št. 0183/2018); Paola Casella (št. 0184/2018); Flavio Miccono (I.P.A. International Police Association) (št. 0185/2018); Pierpaolo Volpe (št. 0186/2018); (*) (št. 0187/2018); Gabriel García Herbosa (št. 0188/2018); (*) (št. 0189/2018); Maria Evgenia Tsani (št. 0190/2018); (*) (št. 0191/2018); Peter Dresdner (št. 0192/2018); (*) (št. 0193/2018); Implom Gyula (št. 0194/2018); (*) (št. 0195/2018); Dalila Nesci (št. 0196/2018); José Manuel Martín Álvarez (št. 0197/2018); (*) (št. 0198/2018); (*) (št. 0199/2018); (*) (št. 0200/2018); Dr Ivanics Éva (št. 0201/2018); Alfonso Rodríguez Sánchez (št. 0202/2018); (*) (št. 0203/2018); Giampiero Tola (št. 0204/2018); Mariateresa Anzola (št. 0205/2018); Julián Daniel Jiménez Krause (št. 0206/2018); Robert Latimer (št. 0207/2018); (*) (št. 0208/2018); Giampiero Tola (št. 0209/2018); Simona Levi (št. 0210/2018); (*) (št. 0211/2018); Massimo Scarafia (št. 0212/2018); (*) (št. 0213/2018); (*) (št. 0214/2018); (*) (št. 0215/2018); (*) (št. 0216/2018); (*) (št. 0217/2018); (*) (št. 0218/2018); (*) (št. 0219/2018); (*) (št. 0220/2018); (*) (št. 0221/2018); Pedro Alfonso Ocampo Cardalda (št. 0222/2018); (*) (št. 0223/2018); (*) (št. 0224/2018); (*) (št. 0225/2018); Pedro Pardo Cánovas (št. 0226/2018); (*) (št. 0227/2018); Olga Laborda (št. 0228/2018); Lídia Saloni Calvet (št. 0229/2018); (*) (št. 0230/2018); Aránzazu Alfaro Meruelo (št. 0231/2018); Simon Railton (št. 0232/2018); (*) (št. 0233/2018); Susana Portillo Soliva (št. 0234/2018); Herbert Heim (št. 0235/2018); (*) (št. 0236/2018); T. M. (št. 0237/2018); (*) (št. 0238/2018); Irmgard Marmaras (št. 0239/2018); Antonio Luis Vázquez Delgado (št. 0240/2018); (*) (št. 0241/2018); (*) (št. 0242/2018); Juan Luis Otero Reigada (št. 0243/2018); (*) (št. 0244/2018); Fabio Battagion (št. 0245/2018); (*) (št. 0246/2018); Marco Bava (št. 0247/2018); (*) (št. 0248/2018); (*) (št. 0249/2018); (*) (št. 0250/2018); (*) (št. 0251/2018); Renáta Papcunová (št. 0252/2018); (*) (št. 0253/2018); (*) (št. 0254/2018); Ioannis Vidakis (št. 0255/2018); Vanesa Miralles Sánchez (št. 0257/2018); Emeline Colledani (št. 0258/2018); (*) (št. 0259/2018); (*) (št. 0260/2018); (*) (št. 0261/2018); Lutz Rittmeier (št. 0262/2018); Jānis Kuzins (št. 0263/2018); (*) (št. 0264/2018); Jusèp Loís Sans (št. 0265/2018); Fabio Abraham (št. 0266/2018); (*) (št. 0267/2018); (*) (št. 0268/2018); (*) (št. 0269/2018); Michael Bauch (št. 0270/2018).

Peticija št. 256/2018 je bila izbrisana iz registra, saj jo je vlagatelj peticije po registraciji umaknil.

Predsednik je sporočil, da je pristojnemu odboru v skladu z določbami člena 215(15) Poslovnika poslal peticijio, ki jo je prejel Evropski parlament in so jo nanj naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni od držav članic.


18. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skrbnikih kreditov, kupcih kreditov in poplačilu iz naslova zavarovanja s premoženjem (COM(2018)0135 - C8-0115/2018 - 2018/0063(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

IMCO, JURI

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

IMCO, JURI

- Predlog direktive Sveta o skupnem sistemu davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

IMCO, JURI

- Predlog direktive Sveta o določitvi pravil glede obdavčitve dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

IMCO, JURI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Unije, o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Kraljevine Maroko v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju zaščitnih klavzul in drugih mehanizmov, ki omogočajo začasno opustitev preferencialov v nekaterih sporazumih, sklenjenih med Evropsko unijo in nekaterimi tretjimi državami (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

2) od poslancev Parlamenta

2.1) predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Ivan Jakovčić in Jozo Radoš. Predlog resolucije o odpravljanju zlorab v družini (B8-0127/2018)

posredovano

pristojni odbor :

FEMM

- Dominique Martin. Predlog resolucije o postavitvi spomenika žrtvam islamističnega terorizma (B8-0128/2018)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

mnenje :

LIBE

- Salvatore Domenico Pogliese. Predlog resolucije o spodbujanju udeležbe delavcev pri upravljanju podjetij (B8-0129/2018)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o dobrobiti piščancev, ki se gojijo v EU (B8-0130/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

- Philippe Loiseau in Joëlle Mélin. Predlog resolucije o omilitvi priporočil za biogoriva (B8-0131/2018)

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o upravljanju našega življenjskega prostora (B8-0132/2018)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Stefano Maullu. Predlog resolucije o uvedbi dneva spomina na žrtve pokolov v fojbah (B8-0133/2018)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

CULT

- Dominique Martin. Predlog resolucije o terorizmu v Evropi: izgon tujih obsojenih teroristov (B8-0177/2018)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE


19. Datum naslednjih sej

Naslednji seji bosta 2. in 3. maja 2018.


20. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(3) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 15.36.


22. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Nart, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber, Zīle, Žitňanská

Zadnja posodobitev: 24. julij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov