Index 
Protokoll
PDF 292kWORD 82k
Torsdagen den 19 april 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska unionen (ingivna resolutionsförslag)
 3.Kränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet (ingivna resolutionsförslag)
 4.Genomförandet av direktivet om den europeiska skyddsordern (debatt)
 5.Genomförandet av Bolognaprocessen – lägesrapport och uppföljning (debatt)
 6.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
6.1.Vitryssland
  
6.2.Filippinerna
 7.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen) (godkännande)
 8.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (fortsättning på debatten)
  
8.1.Situationen på Gazaremsan
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Omröstning
  
10.1.Vitryssland (omröstning)
  
10.2.Filippinerna (omröstning)
  
10.3.Situationen på Gazaremsan (omröstning)
  
10.4.Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.5.Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism ***I (omröstning)
  
10.6.Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon ***I (omröstning)
  
10.7.Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter ***I (omröstning)
  
10.8.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (omröstning)
  
10.9.Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2019 – Avsnitt I – Europaparlamentet (omröstning)
  
10.10.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik ***I (omröstning)
  
10.11.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar Gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas ***I (omröstning)
  
10.12.Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján Kuciak samt Martina Kušnírová (omröstning)
  
10.13.Ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska unionen (omröstning)
  
10.14.Kränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet (omröstning)
  
10.15.Genomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament (omröstning)
  
10.16.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (omröstning)
  
10.17.Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa (omröstning)
  
10.18.Genomförandet av direktivet om den europeiska skyddsordern (omröstning)
  
10.19.Genomförandet av Bolognaprocessen – lägesrapport och uppföljning (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Större interpellationer (debatt)
 16.Beslut om vissa dokument
 17.Framställningar
 18.Inkomna dokument
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod
 20.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 21.Avslutande av sammanträdet
 22.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.01.


2. Ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska unionen (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska unionen (2018/2619(RSP))

Debatten hade hållits den 17 april 2018 (punkt 2 i protokollet av den 17.4.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Claude Moraes, för utskottet LIBE, om behovet av att inrätta ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som på lokal och nationell nivå främjar grundläggande värden inom Europeiska unionen (2018/2619(RSP)) (B8-0189/2018).

Omröstning: punkt 10.13 i protokollet av den 19.4.2018.


3. Kränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Kränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet (2018/2670(RSP))

Debatten hade hållits den 17 april 2018 (punkt 18 i protokollet av den 17.4.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete och David McAllister för PPE-gruppen, Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis och Miltiadis Kyrkos för S&D-gruppen, Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto on behalf of the ECR Group Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Bodil Valero och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo och Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om kränkning av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet (2018/2670(RSP)) (B8-0194/2018),

—   Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto och Ruža Tomašić för ECR-gruppen, om kränkning av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet (2018/2670(RSP)) (B8-0196/2018).

Omröstning: punkt 10.14 i protokollet av den 19.4.2018.


4. Genomförandet av direktivet om den europeiska skyddsordern (debatt)

Betänkande om genomförandet av direktiv 2011/99/EU om den europeiska skyddsordern [2016/2329(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Soraya Post och Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Soraya Post och Teresa Jiménez-Becerril Barrio redogjorde för betänkandet.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Jaromír Štětina för PPE-gruppen, Anna Hedh för S&D-gruppen, Branislav Škripek för ECR-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica och Lara Comi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană och Notis Marias.

Talare: Elżbieta Bieńkowska, Soraya Post och Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.18 i protokollet av den 19.4.2018.


5. Genomförandet av Bolognaprocessen – lägesrapport och uppföljning (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000020/2018) från Petra Kammerevert, för utskottet CULT, till kommissionen: Genomförandet av Bolognaprocessen - lägesrapport och uppföljning (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018)

Krystyna Łybacka utvecklade frågan.

Elżbieta Bieńkowska (ersättare för frågeställaren) besvarade frågan.

Talare: Silvia Costa för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Curzio Maltese för GUE/NGL-gruppen, Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, och Michaela Šojdrová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Kostas Papadakis, Lara Comi, Maria Grapini och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Elżbieta Bieńkowska.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Petra Kammerevert, för utskottet CULT, om genomförandet av Bolognaprocessen – lägesrapport och uppföljning (2018/2571(RSP)) (B8-0190/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.19 i protokollet av den 19.4.2018.


6. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 3 i protokollet av den 18.4.2018.)


6.1. Vitryssland

Resolutionsförslag B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 och B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius och Bronis Ropė redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Krzysztof Hetman för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Doru-Claudian Frunzulică för S&D-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina och Charles Tannock.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 19.4.2018.


6.2. Filippinerna

Resolutionsförslag B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 och B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler och Miguel Urbán Crespo redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Francisco Assis för S&D-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, och Soraya Post.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ignazio Corrao, Csaba Sógor och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 19.4.2018.

(Fortsättningen på debatten: se punkt 8 i protokollet av den 19.4.2018)


7. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen) (godkännande)

Talmannen meddelade att det inte från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det låga tröskelvärdet inkommit någon begäran om omröstning om FEMM-utskottets begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, i syfte att denna skulle avge ett yttrande över den ojämna könsfördelningen, som tillkännagivits i protokollet från onsdagen den 18 april 2018 (punkt 9 i protokollet av den 18.4.2018).

Denna begäran ansågs därför i enlighet med artikel 137.2 i arbetsordningen godkänd.


8. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (fortsättning på debatten)

(Första delen av debatten: se punkt 6 i protokollet av den 19.4.2018)


8.1. Situationen på Gazaremsan

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 3 i protokollet av den 18.4.2018.)

Resolutionsförslag B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 och B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder och Neoklis Sylikiotis redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo och Dobromir Sośnierz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Maria Arena, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot och Julie Ward.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 19.4.2018.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.00 i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

9. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.04.


10. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


10.1. Vitryssland (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 och B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0197/2018

(ersätter B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 och B8-0204/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, för PPE-gruppen.

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Clare Moody, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei och Anna Elżbieta Fotyga, för ECR-gruppen,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen,

—   Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec och Igor Šoltes, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0174)


10.2. Filippinerna (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 och B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0198/2018

(ersätter B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 och B8-0208/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Marijana Petir, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák och Jiří Pospíšil, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Neena Gill, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei och Anna Elżbieta Fotyga, för ECR-gruppen,

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen,

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, Davor Škrlec, Heidi Hautala och Igor Šoltes, för Verts/ALE-gruppen,

—   Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli och Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0175)


10.3. Situationen på Gazaremsan (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 och B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0191/2018

(ersätter B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018 och B8-0211/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil och Elmar Brok, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Norbert Neuser, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga och Anders Primdahl Vistisen, för ECR-gruppen,

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake och Jasenko Selimovic, för ALDE-gruppen,

—   Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec och Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen,

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea och Eleonora Evi.

Antogs (P8_TA(2018)0176)

(Resolutionsförslag B8-0212/2018 bortföll.)


10.4. Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen [COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0177)


10.5. Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om ändring av direktiv 2009/101/EG [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Krišjānis Kariņš och Judith Sargentini (A8-0056/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0178)


10.6. Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0179)


10.7. Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om offentlig kontroll] och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Martin Häusling (A8-0311/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0180)


10.8. Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2018)0181)


10.9. Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2019 – Avsnitt I – Europaparlamentet (omröstning)

Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2019 [2018/2001(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Paul Rübig (A8-0146/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0182)


10.10. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes

Inlägg:

I enlighet med artikel 69c.2 stycke 2 i arbetsordningen yttrade sig Janusz Lewandowski (föredragande) positivt till utskottets beslut att inleda förhandlingar, och Dan Nica yttrade sig negativt till detta beslut, före omröstningen.


10.11. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar Gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Talmannen communique que le groupe GUE/NGL a retiré sa demande de vote, et constate qu'aucune autre demande n'est présentée. La décision de la commission d'engager des négociations est donc retirée de l'heure des votes, conformément à l'article 69 quater, paragraphe 2, du règlement.


10.12. Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján Kuciak samt Martina Kušnírová (omröstning)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján Kuciak samt Martina Kušnírová (2018/2628(RSP))

Debatten hade ägt rum den14 mars 2018 (punkt 14 i protokollet av den 14.3.2018).

Resolutionsförslag ingivna av Roberta Metsola och Ingeborg Gräßle, för PPE-gruppen, Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer och Péter Niedermüller, för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen och Anders Primdahl Vistisen, för ECR-gruppen, Sophia in ‘t Veld, för ALDE-gruppen, Benedek Jávor, för Verts/ALE-gruppen, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis och Sofia Sakorafa, för GUE/NGL-gruppen, Marco Valli och Laura Ferrara, till följd av rådets och kommissionens uttalanden, i enlighet med 123.22 i arbetsordningen, om skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján Kuciak samt Martina Kušnírová (2018/2628(RSP)) (B8-0186/2018).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0183)


10.13. Ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska unionen (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0189/2018 (2018/2619(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0184)


10.14. Kränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0194/2018 (2018/2670(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0185)


10.15. Genomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament (omröstning)

Betänkande om genomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament [2016/2149(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0186)


10.16. Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik [2017/2191(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0187)


10.17. Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0188/2018 och B8-0195/2018 (2018/2951(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0188/2018

Antogs (P8_TA(2018)0188)

(Resolutionsförslag B8-0195/2018 bortföll.)


10.18. Genomförandet av direktivet om den europeiska skyddsordern (omröstning)

Betänkande om genomförandet av direktiv 2011/99/EU om den europeiska skyddsordern [2016/2329(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Soraya Post och Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0189)


10.19. Genomförandet av Bolognaprocessen – lägesrapport och uppföljning (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0190/2018 (2018/2571(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0190)


11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Krišjānis Kariņš och Judith Sargentini - A8-0056/2017
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan och Seán Kelly

Betänkande Daniel Dalton - A8-0048/2017
Lucy Anderson

Betänkande Martin Häusling - A8-0311/2015
Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Momchil Nekov, Petras Auštrevičius och Seán Kelly

Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján Kuciak samt Martina Kušnírová - (2018/2628(RSP)) - B8-0186/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Francis Zammit Dimech, Monika Smolková och Branislav Škripek

Ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska unionen - (2018/2619(RSP)) - B8-0189/2018
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins och Jan Zahradil

Betänkande Paulo Rangel - A8-0127/2018
Michaela Šojdrová

Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa - (2017/2951(RSP)) - B8-0188/2018 och B8-0195/2018
Stefano Maullu, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries och Momchil Nekov

Betänkande Soraya Post och Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0065/2018
Dobromir Sośnierz

Genomförandet av Bolognaprocessen – lägesrapport och uppföljning - (2018/2571(RSP)) - B8-0190/2018
Andrejs Mamikins.


12. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.23.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

13. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


14. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


15. Större interpellationer (debatt)

Situationen i den europeiska varvsindustrin

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (O-00022/2018) d'Ivan Jakovčić, för ALDE-gruppen, till kommissionen: Situationen i den europeiska varvsindustrin (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018)

Ivan Jakovčić utvecklade frågan.

Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins, Andrejs Mamikins för S&D-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, André Elissen för ENF-gruppen, och Angel Dzhambazki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins.

Talare: Elżbieta Bieńkowska.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12 april 2018)

EMPL-utskottet
- Rollen för anställdas finansiella deltagande i skapandet av abetstillfällen och återaktivering av de arbetslösa (2018/2053(INI))

IMCO-utskottet
- Genomförandet av direktiv 2011/7/EU om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (2018/2056(INI))

REGI-utskottet
- Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden (COM(2017)0534 - 2018/2054(INI))
(rådgivande utskott: ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, CULT)

FEMM-utskottet
- Åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU (2018/2055(INI))

Hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

PECH-utskottet
- Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN
rådgivande utskott: ENVI, PECH

JURI-utskottet
- Fastställande av villkor och förfarande genom vilka kommissionen får begära att företag och företagssammanslutningar tillhandahåller information när det gäller den inre marknaden och närliggande områden (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO
rådgivande utskott: ECON, JURI, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12 april 2018)

REGI-utskottet
- Ökning av finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och anpassning av det allmänna målet (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
(rådgivande utskott: BUDG (artikel 54 i arbetsordningen), ECON (artikel 54 i arbetsordningen), EMPL, PECH, CULT)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12 april 2018)

REGI-utskottet
- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
(rådgivande utskott: BUDG (artikel 54 i arbetsordningen), CONT, ECON (artikel 54 i arbetsordningen),EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 113 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12 april 2018)

AFET-utskottet

- Rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 73:e session (2018/2040(INI))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 197 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12 april 2018)

Särskilda utskottet för terrorismfrågor

- Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor (2018/2044(INI))


17. Framställningar

Följande framställningar hade tagits upp i registret under nedanstående datum och hänvisats till ansvarigt utskott, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen:

Den 17 april 2018

(*) Namnet konfidentiellt

(*) (nr 0172/2018), (*) (nr 0173/2018), Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr 0174/2018), Francisco Méndez (nr 0175/2018), (*) (nr 0176/2018), Marko Kieling (nr 0177/2018), Markus Schickel (nr 0178/2018), (*) (nr 0179/2018), (*) (nr 0180/2018), Daniel Feijoo e Caldas Almeida Pinto (nr 0181/2018), Olena Romanyuk (nr 0182/2018), (*) (nr 0183/2018), Paola Casella (nr 0184/2018), Flavio Miccono (I.P.A. International Police Association) (nr 0185/2018), Pierpaolo Volpe (nr 0186/2018), (*) (nr 0187/2018), Gabriel García Herbosa (nr 0188/2018), (*) (nr 0189/2018), Maria Evgenia Tsani (nr 0190/2018), (*) (nr 0191/2018), Peter Dresdner (nr 0192/2018), (*) (nr 0193/2018), Implom Gyula (nr 0194/2018), (*) (nr 0195/2018), Dalila Nesci (nr 0196/2018), José Manuel Martín Álvarez (nr 0197/2018), (*) (nr 0198/2018), (*) (nr 0199/2018), (*) (nr 0200/2018), Dr Ivanics Éva (nr 0201/2018), Alfonso Rodríguez Sánchez (nr 0202/2018), (*) (nr 0203/2018), Giampiero Tola (nr 0204/2018), Mariateresa Anzola (nr 0205/2018), Julián Daniel Jiménez Krause (nr 0206/2018), Robert Latimer (nr 0207/2018), (*) (nr 0208/2018), Giampiero Tola (nr 0209/2018), Simona Levi (nr 0210/2018), (*) (nr 0211/2018), Massimo Scarafia (nr 0212/2018), (*) (nr 0213/2018), (*) (nr 0214/2018), (*) (nr 0215/2018), (*) (nr 0216/2018), (*) (nr 0217/2018), (*) (nr 0218/2018), (*) (nr 0219/2018), (*) (nr 0220/2018), (*) (nr 0221/2018), Pedro Alfonso Ocampo Cardalda (nr 0222/2018), (*) (nr 0223/2018), (*) (nr 0224/2018), (*) (nr 0225/2018), Pedro Pardo Cánovas (nr 0226/2018), (*) (nr 0227/2018), Olga Laborda (nr 0228/2018), Lídia Saloni Calvet (nr 0229/2018), (*) (nr 0230/2018), Aránzazu Alfaro Meruelo (nr 0231/2018), Simon Railton (nr 0232/2018), (*) (nr 0233/2018), Susana Portillo Soliva (nr 0234/2018), Herbert Heim (nr 0235/2018), (*) (nr 0236/2018), T. M. (nr 0237/2018), (*) (nr 0238/2018), Irmgard Marmaras (nr 0239/2018), Antonio Luis Vázquez Delgado (nr 0240/2018), (*) (nr 0241/2018), (*) (nr 0242/2018), Juan Luis Otero Reigada (nr 0243/2018), (*) (nr 0244/2018), Fabio Battagion (nr 0245/2018), (*) (nr 0246/2018), Marco Bava (nr 0247/2018), (*) (nr 0248/2018), (*) (nr 0249/2018), (*) (nr 0250/2018), (*) (nr 0251/2018), Renáta Papcunová (nr 0252/2018), (*) (nr 0253/2018), (*) (nr 0254/2018), Ioannis Vidakis (nr 0255/2018), Vanesa Miralles Sánchez (nr 0257/2018), Emeline Colledani (nr 0258/2018), (*) (nr 0259/2018), (*) (nr 0260/2018), (*) (nr 0261/2018), Lutz Rittmeier (nr 0262/2018), Jānis Kuzins (nr 0263/2018), (*) (nr 0264/2018), Jusèp Loís Sans (nr 0265/2018), Fabio Abraham (nr 0266/2018), (*) (nr 0267/2018), (*) (nr 0268/2018), (*) (nr 0269/2018), Michael Bauch (nr 0270/2018).

Framställning nr 256/2018 hade avlägsnats från registret eftersom framställaren hade dragit tillbaka den efter registreringen.

Talmannen meddelade att han i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.15 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet hade hänvisat en framställningar till parlamentet som ingetts av en fysisk eller juridisk personer som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatt i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat.


18. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet (COM(2018)0135 - C8-0115/2018 - 2018/0063(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

IMCO, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 vad gäller vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

IMCO, JURI

- Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

IMCO, JURI

- Förslag till rådets direktiv om fastställande av regler relaterade till bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

IMCO, JURI

- Förslag till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av villkoren för Konungariket Marockos deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av de skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och vissa tredjeländer (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om avskaffande av våld i hemmet (B8-0127/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

FEMM

- Dominique Martin. Förslag till resolution om ett minnesmonument över offren för islamistisk terrorism (B8-0128/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

rådgivande utskott:

LIBE

- Salvatore Domenico Pogliese. Förslag till resolution om främjande av arbetstagarnas deltagande i företagens ledning (B8-0129/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om kycklingars välbefinnande inom europeisk djuruppfödning (B8-0130/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Philippe Loiseau och Joëlle Mélin. Förslag till resolution om en begäran om en uppmjukning av rekommendationerna om biodrivmedel (B8-0131/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

ITRE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om förvaltning av livsmiljöer (B8-0132/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Stefano Maullu. Förslag till resolution om instiftande av en minnesdag för att hedra offren för foibemassakrerna (B8-0133/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

CULT

- Dominique Martin. Förslag till resolution om terrorismen i Europa: utvisning av dömda utländska terrorister (B8-0177/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE


19. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 23 maj 2018.


20. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 15.36.


22. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Nart, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber, Zīle, Žitňanská

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy