Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 2 май 2018 г. - Брюксел

10. Преговори преди първо четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят обяви решението на компетентната комисия за започване на междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

- комисия ECON, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 по отношение на седалището на Европейския банков орган (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)). Докладчици: Burkhard Balz и Pervenche Berès (A8-0153/2018)

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ утре, четвъртък, 3 май 2018 г., поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност