Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 2 maj 2018 - Bryssel

10. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att det ansvariga utskottet hade beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

- ECON-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 vad gäller Europeiska bankmyndighetens säte (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)). Föredragande: Burkhard Balz och Pervenche Berès (A8-0153/2018)

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen får ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet, före midnatt följande dag, dvs. den 3 maj 2018, skriftligen begära att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy