Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 2 май 2018 г. - Брюксел

11. Поправки (член 231 от Правилника за дейността)

Комисията LIBE предаде следните поправки към текстовете, приети от Европейския парламент:

- Поправка P7_TA(2014)0212(COR01) на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1—88) - (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2014 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P7_TA(2014)0212) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) - комисия LIBE)

- Поправка P8_TA(2016)0126(COR01) на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (OB L 119, 4.5.2016 г., стр. 89—131) (позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 14 април 2016 г., с оглед на приемането на гореспоменатата директива P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - комисия LIBE)

Съгласно член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се считат за приети, освен ако в 24-часов срок политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, поискат поставянето им на гласуване.

Поправките са на разположение на сайта Europarl за периода на настоящата сесия.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност