Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 2. toukokuuta 2018 - Bryssel

11. Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)

LIBE-valiokunta on välittänyt seuraavat oikaisut seuraaviin Euroopan parlamentin hyväksymiin teksteihin:

- Oikaisu P7_TA(2014)0212(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 188) – (ensimmäisessä käsittelyssä 12. maaliskuuta 2014 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi P7_TA(2014)0212) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) – LIBE-valiokunta)

- Oikaisu P8_TA(2016)0126(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89–131) (ensimmäisessä käsittelyssä 14. huhtikuuta 2016 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun direktiivin antamiseksi P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD)LIBE-valiokunta).

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti nämä oikaisut katsotaan hyväksytyiksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Oikaisut ovat saatavilla Europarl-verkkosivustolla tämän istuntojakson ajan.

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö