Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 2 mei 2018 - Brussel

11. Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)

De Commissie LIBE heeft kennis gegeven van de volgende rectificaties op door het Europees Parlement aangenomen teksten:

- rectificatie P7_TA(2014)0212(COR01) op Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1-88) – (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 12 maart 2014 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P7_TA(2014)0212) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) - Commissie LIBE)

- Rectificatie P8_TA(2016)0126(COR01) op Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89-131) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in tweede lezing op 14 april 2016 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde richtlijn P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - Commissie LIBE)

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement worden deze rectificaties geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken ten hoogste vierentwintig uur na de bekendmaking verzoeken ze in stemming te brengen.

De rectificaties staan gedurende deze vergaderperiode op Europarl.

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid