Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 2. mája 2018 - Brusel

11. Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)

Výbor LIBE predložil tieto korigendá k textom, ktoré prijal Európsky parlament:

Korigendum P7_TA(2014)0212(COR01) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1-88) - (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. marca 2014 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia P7_TA(2014)0212) COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) – výbor LIBE)

- Korigendum P8_TA(2016)0126(COR01) k smernici smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89-131) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 14. apríla 2016 na účely prijatia vyššie uvedenej smernice P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) – výbor LIBE)

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa tieto korigendá považujú za schválené, pokiaľ do 24 hodín po tomto oznámení nepredloží politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, žiadosť, aby sa o nich hlasovalo.

Korigendá sú k dispozícii na stránke Europarl počas trvania tejto plenárnej schôdze.

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia