Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 2 maj 2018 - Bryssel

11. Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)

LIBE-utskottet hade översänt följande rättelser till texter som antagits av Europaparlamentet:

- Rättelse P7_TA(2014)0212(COR01) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän uppgiftsskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1-88) - (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför antagandet av ovannämnda förordning P7_TA(2014)0212) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) - LIBE-utskottet)

- Rättelse P8_TA(2016)0126(COR01) till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89-131) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 14 april 2016 inför antagandet av ovannämnda direktiv P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - LIBE-utskottet)

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska dessa rättelser anses godkända om det inte senast 24 timmar efter tllkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att de ska bli föremål för omröstning.

Rättelserna finns tillgängliga på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy