Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 2. května 2018 - Brusel

14. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000012/2018), kterou pokládá Mairead McGuinness za skupinu PPE Komisi: Řešení otázky bezpečnosti v zemědělských podnicích v EU (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018);

- (O-000031/2018), kterou pokládají Anna Maria Corazza Bildt a Roberta Metsola za skupinu PPE, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein a Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans a Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez a Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE Komisi: Ochrana dětí v rámci migrace (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018);

- (O-000040/2018), kterou pokládají Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi a Sylvie Goddyn za výbor ENVI Radě: Celosvětový zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018);

- (O-000041/2018), kterou pokládají Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi a Sylvie Goddyn za výbor ENVI Komisi: Celosvětový zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018).

Poslední aktualizace: 23. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí