Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 - Βρυξέλλες

14. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000012/2018) που κατέθεσε η Mairead McGuinness, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Αντιμετώπιση της ασφάλειας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018)·

- (O-000031/2018) που κατέθεσαν οι Anna Maria Corazza Bildt και Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein και Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans και Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez και Kostadinka Kuneva, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Judith Sargentini και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Η προστασία των παιδιών-μεταναστών (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)·

- (O-000040/2018) που κατέθεσαν οι Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi και Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018)·

- (O-000041/2018) που κατέθεσαν οι Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi και Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου