Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 2. mai 2018 - Brüssel

14. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

- (O-000012/2018), mille esitas(id) Mairead McGuinness fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Põllumajandusettevõtete ohutuse küsimus ELis (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018);

- (O-000031/2018), mille esitas(id) Anna Maria Corazza Bildt ja Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blink evičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein ja Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans ja Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez ja Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini ja Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Lapsrändajate kaitse (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018);

- (O-000040/2018), mille esitas(id) Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi ja Sylvie Goddyn ENVI-komisjoni nimel nõukogule: Loomkatsete üldise keelu kehtestamine kosmeetikatööstuses (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018);

- (O-000041/2018), mille esitas(id) Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi ja Sylvie Goddyn ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Loomkatsete üldise keelu kehtestamine kosmeetikatööstuses (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018).

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika