Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 2 maja 2018 r. - Bruksela

14. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

- (O-000012/2018), które skierowała Mairead McGuinness, w imieniu grupy politycznej PPE, do Komisji: Bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych w UE (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018);

- (O-000031/2018), które skierowali: Anna Maria Corazza Bildt i Roberta Metsola, w imieniu grupy politycznej PPE, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein i Enrique Guerrero Salom, w imieniu grupy S&D, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans i Sophia in 't Veld, w imieniu grupy politycznej ALDE, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez i Kostadinka Kuneva, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Judith Sargentini i Jean Lambert, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, do Komisji: Ochrona migrujących dzieci (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018);

- (O-000040/2018), które skierowali Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi i Sylvie Goddyn, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Światowy zakaz testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018);

- (O-000041/2018), które skierowali Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi i Sylvie Goddyn, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Światowy zakaz testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018).

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności