Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 2. mája 2018 - Brusel

14. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000012/2018), ktorú položila Mairead McGuinness, v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Riešenie bezpečnosti v poľnohospodárskych podnikoch v EÚ (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018);

- (O-000031/2018), ktorú položili Anna Maria Corazza Bildt a Roberta Metsola, v mene skupiny PPE, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein a Enrique Guerrero Salom, v mene skupiny S&D, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans a Sophia in 't Veld, v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez a Kostadinka Kuneva, v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini a Jean Lambert, v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Ochrana migrujúcich detí (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018);

- (O-000040/2018), ktorú položili Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi a Sylvie Goddyn, v mene výboru ENVI, pre Radu: Globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018);

- (O-000041/2018), ktorú položili Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi a Sylvie Goddyn, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018).

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia