Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 2 maj 2018 - Bryssel

14. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000012/2018) från Mairead McGuinness, för PPE-gruppen, till kommissionen: Behovet av ökad säkerhet inom jordbruket i EU (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018);

- (O-000031/2018) från Anna Maria Corazza Bildt och Roberta Metsola, för PPE-gruppen, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein och Enrique Guerrero Salom, för S&D-gruppen, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans och Sophia in 't Veld, för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez och Kostadinka Kuneva, för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini och Jean Lambert, för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Att skydda migrerande barn (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018);

- (O-000040/2018) från Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi och Sylvie Goddyn, för utskottet ENVI, till rådet: Ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018);

- (O-000041/2018) från Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi och Sylvie Goddyn, för utskottet ENVI, till kommissionen: Ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018).

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy