Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 2 май 2018 г. - Брюксел

15. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

IMCO

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г., Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ECON, ENVI, JURI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО (текст от значение за ЕИП) (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент(ЕО) № 110/2008 по отношение на номиналните количества за пускане на пазара в Съюза на еднократно дестилирано шочу, произведено с вертикален дестилационен съд и бутилирано в Япония (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

INTA, IMCO, AGRI

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на изменение на Споразумението между Съединените американски щати и Европейската общност относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Франция — EGF/2017/009FR/Air France (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море и за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕС) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Хърватия (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

2) от парламентарни комисии

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на протокол към Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)) - AFET - Докладчик: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита на конкуренцията във въздушния транспорт и за отмяна на Регламент (ЕО) № 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)) - TRAN - Докладчик: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Доклад относно годишния доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите (2017/2216(INI)) - CONT - Докладчик: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

- Доклад относно изпълнението на политиката на сближаване и тематичната цел „насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури“ – член 9, параграф 7 от Регламента за общоприложимите разпоредби (2017/2285(INI)) - REGI - Докладчик: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)) - EMPL - Докладчик: Claude Rolin (A8-0142/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ (COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)) - ITRE - Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

- Доклад относно плурализма и свободата на медиите в Европейския съюз (2017/2209(INI)) - LIBE - Докладчик: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета във връзка с мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)) - BUDG - Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност