Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 2. května 2018 - Brusel

15. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

IMCO

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ECON, ENVI, JURI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 110/2008, pokud jde o jmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného šóčú vyráběného v periodicky pracujícím destilačním přístroji a lahvovaného v Japonsku na trh Unie (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

INTA, IMCO, AGRI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření změny Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví jménem Evropské unie (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé jménem Unie (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Francie – EGF/2017/009 FR/Air France (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém plánu obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři a o změně nařízení (ES) č. 1967/2006 a (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Chorvatsku (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

2) parlamentními výbory

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Rámcové dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)) - výbor AFET - Zpravodajka: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně hospodářské soutěže v letecké dopravě a o zrušení nařízení (ES) č. 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Zpráva o výroční zprávě za rok 2016 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům (2017/2216(INI)) - výbor CONT - Zpravodaj: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

- Zpráva o provádění politiky soudržnosti a tematického cíle „Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách“ – čl. 9 odst. 7 nařízení o společných ustanoveních (2017/2285(INI)) - výbor REGI - Zpravodaj: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Claude Rolin (A8-0142/2018)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem (COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

- Zpráva o pluralitě a svobodě sdělovacích prostředků v Evropské unii (2017/2209(INI)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (na základě žádosti Belgie – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

Poslední aktualizace: 23. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí