Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 2. mai 2018 - Brüssel

15. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/6/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/29/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL, et ajakohastada ELi tarbijakaitse-eeskirju ja paremini tagada nende täitmine (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EÜ (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 110/2008 seoses nimikogustega, et lasta liidu turule ühekordselt destilleeritud shochu, mis on valmistatud „pot still“ meetodil ja villitud Jaapanis (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

INTA, IMCO, AGRI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöö lepingu muudatuse Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kanada vahelise lennutranspordilepingu liidu nimel sõlmimise kohta (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta - Prantsusmaa taotlus – EGF/2017/009FR/Air France (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Vahemere mõõkkala varude taastamise kava ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1967/2006 ja (EL) 2017/2107 ICCATi rahvusvaheline ühisinspekteerimise kava (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus DNA-andmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Horvaatias (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

2) parlamendikomisjonid

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelisele raamlepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)) – AFET-komisjon - Raportöör: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse konkurentsi kaitsmist lennutranspordisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Raport ELi finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitleva 2016. aasta aruande kohta (2017/2216(INI)) – CONT-komisjon - Raportöör: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

- Raport ühtekuuluvuspoliitika ja valdkondliku eesmärgi „säästva transpordi ja tähtsate võrgutaristute kitsaskohtade kõrvaldamise edendamine“ elluviimise kohta – ühissätete määruse artikli 9 punkt 7 (2017/2285(INI)) – REGI-komisjon - Raportöör: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)) – EMPL-komisjon - Raportöör: Claude Rolin (A8-0142/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/73/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta (COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)) – ITRE-komisjon - Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

- Raport meedia mitmekesisuse ja meediavabaduse kohta Euroopa Liidus (2017/2209(INI)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)) – BUDG-komisjon - Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika