Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 2 mei 2018 - Brussel

15. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

advies :

IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993, Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

IMCO

advies :

ECON, ENVI, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

JURI

advies :

IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 110/2008 wat betreft de in de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu die in een alambiek is gestookt en is gebotteld in Japan (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

INTA, IMCO, AGRI

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een wijziging van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en Canada anderzijds (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Frankrijk — EGF/2017/009 FR/Air France) (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor een meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006 en (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Kroatië (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

2) van de parlementaire commissies

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de mededinging in de luchtvaart, houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Verslag over het jaarverslag 2016 over de bescherming van de financiële belangen van de EU – Fraudebestrijding (2017/2216(INI)) - commissie CONT - Rapporteur: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid en de thematische doelstelling "bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren" – artikel 9, punt 7, van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen (2017/2285(INI)) - commissie REGI - Rapporteur: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)) - commissie EMPL - Rapporteur: Claude Rolin (A8-0142/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas (COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

- Verslag over pluralisme van de media en mediavrijheid in de Europese Unie (2017/2209(INI)) - commissie LIBE - Rapporteur: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van België – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid