Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 2 maja 2018 r. - Bruksela

15. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych wrelacjach między przedsiębiorstwami włańcuchu dostaw żywności (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993r., dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania iunowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ECON, ENVI, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 110/2008 w odniesieniu do ilości nominalnych na potrzeby wprowadzenia do obrotu wUnii poddanego pojedynczej destylacji shochu produkowanego przy użyciu aparatu destylacyjnego kotłowego ibutelkowanego w Japonii (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

INTA, IMCO, AGRI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia w imieniu Unii Europejskiej zmiany do Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji wnastępstwie wniosku od Francji – EGF/2017/009 FR/Air France (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego planu odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 i (UE) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

ENVI

- Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

2) przez komisje parlamentarne

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego za 2016 r. dotyczącego ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (2017/2216(INI)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

- Sprawozdanie w sprawie realizacji polityki spójności i celu tematycznego „promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych” (art. 9 ust. 7 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów) (2017/2285(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Claude Rolin (A8-0142/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/73/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

- Sprawozdanie w sprawie pluralizmu mediów i wolności mediów w Unii Europejskiej (2017/2209(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Belgię – EGF/2017/010 BE/Caterpillar (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności