Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 2 mai 2018 - Bruxelles

15. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

AGRI

aviz :

IMCO

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

IMCO

aviz :

ECON, ENVI, JURI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

JURI

aviz :

IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 în ceea ce privește cantitățile nominale pentru introducerea pe piața Uniunii a shochu distilat o singură dată, produs în alambic și îmbuteliat în Japonia (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

INTA, IMCO, AGRI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a unui amendament la Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE))

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE))

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Franței – EGF/2017/009 FR/Air France (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006 și (UE) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

PECH

aviz :

ENVI

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Croația (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

2) de comisiile parlamentare:

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a unui protocol la Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)) - AFET - Raportoare: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția concurenței în domeniul transportului aerian și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)) - TRAN - Raportor: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Raport referitor la Raportul anual pe 2016 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei (2017/2216(INI)) - CONT - Raportor: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

- Raport referitor la punerea în aplicarea a politicii de coeziune și obiectivul tematic „promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore” - articolul 9 alineatul (7) din Regulamentul privind dispozițiile comune (2017/2285(INI)) - REGI - Raportor: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)) - EMPL - Raportor: Claude Rolin (A8-0142/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale (COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)) - ITRE - Raportor: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

- Raport referitor la pluralismul și libertatea mass-mediei în Uniunea Europeană (2017/2209(INI)) - LIBE - Raportoare: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Belgia – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)) - BUDG - Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

Ultima actualizare: 23 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate