Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 2. mája 2018 - Brusel

15. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

IMCO

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993, smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ECON, ENVI, JURI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 110/2008, pokiaľ ide o menovité množstvá na účel uvádzania jedenkrát destilovaného šóčú vyrábaného periodickou destiláciou a fľašovaného v Japonsku na trh Únie (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

INTA, IMCO, AGRI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dodatku k Dohode medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva, v mene Európskej únie (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej v mene Únie (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v nadväznosti na žiadosť Francúzska – EGF/2017/009FR/Air France (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom pláne obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1967/2006 a (EÚ) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Chorvátsku (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

2) parlamentných výborov

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení v mene Európskej únie a jej členských štátov protokolu k Rámcovej dohode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane hospodárskej súťaže v leteckej doprave, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Správa o výročnej správe za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (2017/2216(INI)) - výbor CONT - Spravodajca: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

- Správa o vykonávaní politiky súdržnosti a tematického cieľa „podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach“ – článok 9 ods. 7 nariadenia o spoločných ustanoveniach (2017/2285(INI)) - výbor REGI - Spravodajca: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)) - výbor EMPL - Spravodajca: Claude Rolin (A8-0142/2018)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom (COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

- Správa o slobode a pluralite médií v Európskej únii (2017/2209(INI)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Belgicka – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia