Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 2 май 2018 г. - Брюксел

17. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегирана директива на Комисията за изменение на приложенияII, III и V към Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища (C(2018)02214 - 2018/2675(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 април 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегирано решение на Комисията за допълване на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на пристанищата и за отмяна на Решение 2008/861/ЕО на Комисията (C(2018)02382 - 2018/2686(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 25 април 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014, що се отнася до неспазването на сроковете за плащане и до приложимия валутен курс при изготвянето на декларациите за разходите (C(2018)02420 - 2018/2688(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 26 април 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2017/655 за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на наблюдението на емисиите на газообразните замърсители от монтираните в извънпътната подвижна техника двигатели с вътрешно горене при експлоатация (C(2018)02460 - 2018/2690(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 27 април 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност