Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 2 maj 2018 - Bryssel

17. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart (C(2018)02214 - 2018/2675(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 april 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade beslut om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/42/EG vad gäller förteckningen över hamnar och om upphävande av kommissionens beslut 2008/861/EG (C(2018)02382 - 2018/2686(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 25 april 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 907/2014 vad gäller överskridande av betalningsfrister och vad gäller tillämplig växelkurs för utgiftsdeklarationer (C(2018)02420 - 2018/2688(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 26 april 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2017/655 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 vad gäller övervakning av utsläpp av gasformiga föroreningar från förbränningsmotorer i drift monterade i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (C(2018)02460 - 2018/2690(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 27 april 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy