Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 2 май 2018 г. - Брюксел

18. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1321/2014 по отношение на въвеждането на определени категории лицензи за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, изменението на процедурата по приемане на компоненти от външни доставчици и изменението на правата на организациите за обучение по техническо обслужване (D043954/03 - 2018/2678(RPS) - срок: 20 юли 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на декларираните организации за обучение (D053477/03 - 2018/2677(RPS) - срок: 19 юли 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ламбда-цихалотрин във или върху определени продукти (D055857/02 - 2018/2682(RPS) - срок: 25 юни 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност