Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 - Βρυξέλλες

18. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 όσον αφορά την καθιέρωση ορισμένων κατηγοριών πτυχίων συντήρησης αεροσκαφών, την τροποποίηση της διαδικασίας αποδοχής παρελκομένων από εξωτερικούς προμηθευτές και την τροποποίηση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών φορέων συντήρησης (D043954/03 - 2018/2678(RPS) - προθεσμία: 20 Ιουλίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 όσον αφορά τους δηλωμένους εκπαιδευτικούς φορείς (D053477/03 - 2018/2677(RPS) - προθεσμία: 19 Ιουλίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας lambda-cyhalothrin (λ-κυαλοθρίνη) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D055857/02 - 2018/2682(RPS) - προθεσμία: 25 Ιουνίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου