Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 2 maj 2018 - Bryssel

18. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 1321/2014 vad gäller införandet av vissa kategorier av certifikat för luftfartygsunderhåll, modifiering av förfarandet för godkännande av komponenter från externa leverantörer och modifiering av befogenheterna för organisationer för underhållsutbildning (D043954/03 - 2018/2678(RPS) - tidsfrist: 20 juli 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 1178/2011 vad gäller deklarerade utbildningsorganisationer (D053477/03 - 2018/2677(RPS) - tidsfrist: 19 juli 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för lambda-cyhalotrin i eller på vissa produkter (D055857/02 - 2018/2682(RPS) - tidsfrist: 25 juni 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy