Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 2 май 2018 г. - Брюксел

19. Ред на работа
CRE

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през първата сесия през май 2018 г. (PE 621.577/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Сряда

Искане от групата PPE за вписване като трета точка от дневния ред, след доклада на Marco Walli (A8-0139/2018), на изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно президентските избори във Венесуела и за приключване на разискванията чрез представяне на предложения за резолюция. Гласуването ще се проведе в четвъртък.

Изказаха се: Esteban González Pons, от името на групата PPE, който обоснова искането, Javier Couso Permuy, против искането, Ska Keller, която се противопостави на искането въз основа на член 156 от Правилника за дейността, Esteban González Pons, който предложи тогава представянето на предложения за резолюция да бъде заменено от изявление на Председателя от името на Събранието, предложение, на което Ska Keller се противопостави.

Чрез електронно гласуване (214 гласа „за“, 125 гласа „против“ и 16 въздържали се) Парламентът одобри първоначалното искане на групата PPE.

Изказа се Javier Couso Permuy относно процедурата (председателят направи уточнения).

Искане от групата GUE/NGL за вписване в дневния ред, след изявлението на Съвета и на Комисията относно престъпленията, свързани с преследване, и защитата на жертвите в ЕС“ (точка 41 от окончателния проект на дневен ред), на изявление на Съвета и на Комисията относно прилагането на международните стандарти в областта на сексуалното насилие от страна на Испания в контекста на делото „Ла Манада“.

Изказаха се: Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането, и Rosa Estaràs Ferragut, против искането.

Чрез поименно гласуване (188 гласа „за“, 136 гласа „против“ и 20 въздържали се) Парламентът одобри искането.

Искане от групата Verts/ALE за вписване в дневния ред на изявление на Комисията относно митата, наложени от САЩ в сектора на стоманата и алуминия. Разискванията няма да бъдат приключени чрез представяне на предложения за резолюция.

Изказаха се: Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, която обоснова искането, и Christofer Fjellner, против искането.

Чрез поименно гласуване (167 гласа „за“, 175 гласа „против“ и 10 въздържали се) Парламентът отхвърли искането.

Четвъртък

Към гласуванията в четвъртък се прибавя възражение съгласно член 106: „Генетично модифицирано захарно цвекло H7–1“.

С това редът на работа е определен.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност