Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 2. května 2018 - Brusel

20. Rozhodnutí Komise přijaté v souvislosti s balíčkem opatření týkajících se VFR po roce 2020 (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Rozhodnutí Komise přijaté v souvislosti s balíčkem opatření týkajících se VFR po roce 2020 (2018/2594(RSP))

Jean-Claude Juncker (předseda Komise) a Günther Oettinger (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupil Jean-Claude Juncker.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, Patrick O'Flynn za skupinu EFDD, Marco Zanni za skupinu ENF, Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně, a José Manuel Fernandes.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupili: Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt a Françoise Grossetête.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Vystoupili: Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler a Paul Rübig.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Christian Ehler, José Blanco López, Notis Marias, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar a Nicola Caputo.

Vystoupil Günther Oettinger.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Poslední aktualizace: 23. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí