Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 - Βρυξέλλες

20. Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το ΠΔΠ μετά το 2020 (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το ΠΔΠ μετά το 2020 (2018/2594(RSP))

Οι Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) και Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Jean-Claude Juncker.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Patrick O'Flynn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, και José Manuel Fernandes.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt και Françoise Grossetête.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler και Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Christian Ehler, José Blanco López, Νότης Μαριάς, Ana Miranda, Νεοκλής Συλικιώτης, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου