Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 2. mai 2018 - Brüssel

20. Komisjoni otsus 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku paketi kohta (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Komisjoni otsus 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku paketi kohta (2018/2594(RSP))

Jean-Claude Juncker (komisjoni president) ja Günther Oettinger (komisjoni liige) tegid avalduse.

Sõna võttis Jean-Claude Juncker.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, Patrick O'Flynn fraktsiooni EFDD nimel, Marco Zanni fraktsiooni ENF nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja José Manuel Fernandes.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt ja Françoise Grossetête.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Sõna võtsid Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler ja Paul Rübig.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Christian Ehler, José Blanco López, Notis Marias, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Günther Oettinger.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika