Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 2. toukokuuta 2018 - Bryssel

20. Komission päätös vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevasta paketista (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Komission päätös vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevasta paketista (2018/2594(RSP))

Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) ja Günther Oettinger (komission jäsen) antoivat julkilausuman.

Jean-Claude Juncker käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Patrick O'Flynn EFDD-ryhmän puolesta, Marco Zanni ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai ja José Manuel Fernandes.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt ja Françoise Grossetête.

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler ja Paul Rübig.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Christian Ehler, José Blanco López, Notis Marias, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar ja Nicola Caputo.

Günther Oettinger käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö