Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. gegužės 2 d. - Briuselis

20. Komisijos priimtas sprendimas dėl DFP po 2020 m. paketo (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Komisijos priimtas sprendimas dėl DFP po 2020 m. paketo (2018/2594(RSP))

Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) ir Günther Oettinger (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Jean-Claude Juncker.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, Patrick O'Flynn EFDD frakcijos vardu, Marco Zanni ENF frakcijos vardu, Krisztina Morvai, nepriklausoma Parlamento narė, ir José Manuel Fernandes.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt ir Françoise Grossetête.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Kalbėjo: Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler ir Paul Rübig.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Christian Ehler, José Blanco López, Notis Marias, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Günther Oettinger.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Atnaujinta: 2018 m. spalio 23 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika