Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 2 mei 2018 - Brussel

20. Besluit van de Commissie over het MFK-pakket voor de periode na 2020 (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Besluit van de Commissie over het MFK-pakket voor de periode na 2020 (2018/2594(RSP))

Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) en Günther Oettinger (lid van de Commissie) leggen de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Patrick O'Flynn, namens de EFDD-Fractie, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, en José Manuel Fernandes.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt en Françoise Grossetête.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler en Paul Rübig.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Christian Ehler, José Blanco López, Notis Marias, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid