Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 2 maja 2018 r. - Bruksela

20. Decyzja Komisji przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Decyzja Komisji przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (2018/2594(RSP))

Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) i Günther Oettinger (członek Komisji) wygłosili oświadczenie.

Głos zabrał Jean-Claude Juncker.

Głos zabrali: Manfred Weber, w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann, w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel, w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt, w imieniu grupy ALDE, Ska Keller, w imieniu grupy Verts/ALE, Liadh Ní Riada, w imieniu grupy GUE/NGL, Patrick O'Flynn, w imieniu grupy EFDD, Marco Zanni, w imieniu grupy ENF, Krisztina Morvai, niezrzeszona, i José Manuel Fernandes.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt i Françoise Grossetête.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Głos zabrali: Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler i Paul Rübig.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Christian Ehler, José Blanco López, Notis Marias, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar i Nicola Caputo.

Głos zabrał Günther Oettinger.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności