Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 2. mája 2018 - Brusel

20. Rozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení týkajúcich sa VFR na obdobie po roku 2020 (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Rozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení týkajúcich sa VFR na obdobie po roku 2020 (2018/2594(RSP))

Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) a Günther Oettinger (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Jean-Claude Juncker.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Patrick O'Flynn v mene skupiny EFDD, Marco Zanni v mene skupiny ENF, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa a José Manuel Fernandes.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt a Françoise Grossetête.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Vystúpili títo poslanci: Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler a Paul Rübig.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Christian Ehler, José Blanco López, Notis Marias, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia