Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 2 май 2018 г. - Брюксел

22. Президентски избори във Венесуела (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Президентски избори във Венесуела (2018/2695(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Esteban González Pons, от името на групата PPE, Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Javier Nart, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Karoline Graswander-Hainz и Ana Miranda, от името на групата Verts/ALE.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Gabriel Mato, Beatriz Becerra Basterrechea и João Pimenta Lopes.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.10 от протокола от 3.5.2018 г г.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност